ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita - AKADEMICKÉ POBYTY

ERASMUS+ mezinárodní kreditová mobilita - AKADEMICKÉ POBYTY

English flag

Erasmus+ Mezinárodní kreditová mobilita (E+ICM) je program v rámci Erasmus+, který podporuje studijní, akademické výměny a výměny zaměstnanců vysokých škol s partnerskými zeměmi, které neparticipující na standardním programu Erasmus+.

E+ICM se liší od standardního programu Erasmus+ také tím, že mobility jsou realizovány na základě úspěšně schválených projektů spolupráce s vybranými univerzitami. Konkrétní nabídka univerzit se tak každoročně může měnit v závislosti na vyhodnocení podaných projektů. Období realizace projektů je většinou tříleté. Projekty se podávají v rámci oficiální výzvy v únoru a jejich schválení je oznámeno na konci června.

Obecné informace o programu najdete zde.     

Výsledek obrázku pro erasmus credit mobility

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Výzva 2018 - do 31. července 2021

Albánie

University of Tirana

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Bělorusko

Belarusian State University

Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael Tel Aviv University Institut mezinárodních studií (IMS)  
Izrael University of Haifa Institut sociologických studií (ISS)  
Kanada Queen’s University Institut politologických studií (IPS)  
Sbrsko University of Belgrade Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina National University of Kyiv – Mohyla Academy Institut mezinárodních studií (IMS)  
Ukrajina Ukrainian Catholic University Institut sociologických studií (ISS)

 

USA

The University of North Carolina at Chapel Hill

Institut ekonomických studií (IES)

Výzva 2019 - do 31. července 2022

(první možný výjezd v LS 2019/2020 - poslední výjezd v LS 2021/2022)

Černá Hora

University of Montenegro

Institut mezinárodních studií (IMS)
Bosna a Hercegovina University of Sarajevo

Institut mezinárodních studií (IMS)

Arménie Yerevan State University Institut mezinárodních studií (IMS)
Albánie Epoka University Institut ekonomických studií (IES)

 

Výzva 2020 - do 31. července 2023

(první možný výjezd v LS 2020/2021 - poslední výjezd v LS 2022/2023)

Moldávie Moldova State University  Institut mezinárodních studií (IMS)
Kazachstán 

Al-Farabi Kazakh National University 

Institut mezinárodních studií (IMS) ve spolupráci s HTF

PODMÍNKY AKADEMICKÝCH POBYTŮ

Akademické mobility mohou být dvojího charakteru:

1. Výukový pobyt (Staff Mobility for Teaching):

 • minimální délka pobytu: 5 pracovních dnů
 • maximální délka pobytu: 2 měsíce
 • v minimální délce 5 pracovních dní je minimálně délka výuky: 8 vyučovacích hodin (hodiny lze kumulovat).
 • výuka musí probíhat formou přednášek, seminářů a/nebo konzultací se studenty

2. Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training):

 • minimální délka pobytu: 5 pracovních dnů
 • maximální délka pobytu: 2 měsíce
 • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

!!! Účast na konferenci není uznatelnou aktivitou v rámci výukového pobytu ani pobytu školení !!!


Výběr kandidátů

 • akademik si výjezd domlouvá s příslušným institutem FSV UK
 • Institut zasílá na OZS seznam nominovaných akademiků včetně plánu jejich akademických a výzkumných aktivit na daný výjezd, podepsaný ředitelem příslušného institutu FSV UK
 • výjezd nominovaných akademiků není garantován, dokud nominaci nepotvrdí partnerská univerzita

Ke stažení

Základní Informace

FINANČNÍ PODPORA

Podmínky finanční podpory

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Pobytové náklady:

 • Vyjíždějící zaměstnanci: 180 EUR/den (1. – 14. den), 126 EUR/den (15. – 60. den)

Cestovní náklady:

 • Jednotkový příspěvek na dopravu dle vzdálenosti mezi domácí institucí a hostující institucí v zahraničí.
 • Výpočet vzdálenosti dle kalkulátoru vzdáleností Evropské komise: distance calculator.

Cestovní sazby

PŘED ODJEZDEM

Nominovaný akademik zasílá elektronicky na Oddělení zahraničních styků (OZS) následující dokumenty:

Akademik si podá cestovní příkaz na Ekonomické oddělení, zdroj financování uvede E+ ICM a dopíše číslo účetního střediska příslušného institutu pro případ, že budou přiznané finanční prostředky překročeny.

Doporučujeme zřídit si euro účet v libovolné bance s pobočkou v České republice.

Před výjezdem obdrží akademik pozvánku z Evropské kanceláře Rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK) k podpisu účastnické smlouvy (tzv. Grant Agreement).

KE KONCI POBYTU A PO NÁVRATU

Akademik si před odjezdem zajišťuje potvrzení dle typu své mobility a po návratu zasílá originál dokumentu na Oddělení zahraničních stytů (OZS):

Akademik se rovněž zavazuje vyplnit online Participant Report (dotazník EU Survey), který mu bude automaticky zaslán po skončení mobility.

Akademik si vyřizuje vyúčtování cestovního příkazu na Ekonomické oddělení, k cestovnímu příkazu je třeba doložit účastnickou smlouvu.

(Po vyúčtování cestovního příkazu, v případě, že náklady na cestu a pobyt byly nižší než přidělený paušál na zahraniční cestu, akademik zabezpečí zdanění rozdílu.)

KONTAKT

Oddělení zahraničních styků FSV (OZS FSV):

Mgr. Eliška Kubjátová

e-mail: exchange@fsv.cuni.cz  

Odbor zahraničních vztahů UK - Evropská kancelář (EK RUK):

PhDr. Denis Žernov

e-mail: denis.zernov@ruk.cuni.cz