Meziuniverzitní dohody - akademici

Meziuniverzitní dohody - akademici

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.

Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde.

Výběrové řízení - mobilita, v kalendářním roce 2022

Kdo se může přihlásit do výběrového řízení o účast v akademické mobilitě:

a)       vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

b)      doktorandi všech fakult UK.

 

Termín odevzdání žádostí je do 3.12.2021, e-mailem: exchange@fsv.cuni.cz

POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:

  1. Academic Visitor Application 
  2. Zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
  3. Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země)

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti.

Pokud se jedná o posun nominace z roku 2020 a 2021 z důvodu pandemie COVID-19, uveďte to prosím do poznámky.

Všeobecná kritéria výběru a finanční zajištění pobytu

Všeobecná kritéria výběru

· oboustranně přínosná spolupráce

· perspektiva dlouhodobé spolupráce

· podpora vědeckého dorostu

· noví vědci a nové obory

· reciprocita

 

Finanční zajištění pobytu na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj fiancování.

Povinnosti účastníků mobility

  1. Nahlásit sjednaný termín pobytu (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně)
  2. Neprodleně nahlásit případné storno pobytu, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům
  3. Do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit zahraničnímu oddělení fakulty, které jej dále postoupí OZV RUK.

Kontakt

V případě dotazů se neváhejte obrátit na:

  1. OZS FSV Bc. Gabriela Vernerová, exchange@fsv.cuni.cz
  2. OZV RUK Mgr. Dita Faifrová, dita.faifrova@ruk.cuni.cz