Meziuniverzitní dohody - akademici

Meziuniverzitní dohody - akademici

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů. Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.

Seznam meziuniverzitních dohod a další související informace naleznete zde.

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů na partnerské univerzitě v Hamburku v roce 2023

Naše partnerská univerzita nabízí několik měsíčních stipendijních pobytů pro doktorandy a akademiky v rámci meziuniverzitní spolupráce.

Universität Hamburg

 • 6 - 8 jednoměsíčních stipendií pro doktorandy nebo akademiky

doktorandi - 1200 EUR měsíčně, akademici – 1900 EUR měsíčně

Požadované přílohy:

 1. Academic Visitor Application (podepsaný všemi stranami, student/ akademik, ředitel institu, paní proděkanka Zuzana Kasáková* poslední podpis paní proděkankou je možné zajistit v kanceláři OZS)
 2. Zvací dopis partnerské univerzity (u pedagogů)
 3. Předběžný příslib přijetí od pedagoga z partnerské univerzity (u doktorandů)
 4. Strukturovaný životopis (pouze u doktorandů)
 5. Podrobný popis studijního záměru v němčině nebo angličtině (u doktorandů)
 6. Studijní průměr z předešlého studia (u doktorandů)

Prosíme akademiky o zaslání všech podkladů Marii Stanovské, studyabroad@fsv.cuni.cz do 27. 2. 2023.  

Doktorandi své přihlášky spolu s požadovanými dokumenty nahrají do online aplikace nejpozději do 27. 2. 2023.

Výběrové řízení - mobilita v kalendářním roce 2023

Termín odevzdání žádostí je stanoven na 7.12.2022, prosíme o zaslání Marii Stanovské, studyabroad@fsv.cuni.cz, děkujeme za pochopení. 

Kdo se může přihlásit

a) vědecko-pedagogičtí pracovníci všech fakult UK vč. post-doktorandů (v řádném pracovním poměru s UK, nikoliv externisté),

b) doktorandi všech fakult UK.

POKYNY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost v jednom originálu (prosíme nesešívat) zahrnující:

 1. Academic Visitor Application 
 2. Zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele
 3. Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země)

Třístupňové výběrové řízení

1) fakulta

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkanka pro zahraniční styky.

2) rektorát UK

O nominacích za celou UK rozhodne v celouniverzitním výběrovém řízení prorektorka pro zahraniční vztahy a mobilitu.

3) zahraniční univerzita

Nominace předložené prorektorkou pro zahraniční vztahy a mobilitu UK podléhají schvalovacímu procesu na úrovni rektorátu partnerské univerzity. Přijaté nominace jsou oznamovány skrze zahraniční oddělení fakult zpravidla v průběhu ledna/ února 2023.

Všeobecná kritéria výběru a finanční zajištění pobytu

Všeobecná kritéria výběru

· oboustranně přínosná spolupráce

· perspektiva dlouhodobé spolupráce

· podpora vědeckého dorostu

· noví vědci a nové obory

· reciprocita

Povinnosti účastníků mobility

 1. Nahlásit nejméně měsíc  dopředu sjednaný termín pobytu na OZS FSV UK a také OZS RUK  (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně)
 2. Neprodleně nahlásit případné storno pobytu, aby OZV RUK mohlo nabídnout uvolněné místo jiným zájemcům
 3. Do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty a podepsaný vedoucím pracoviště/katedry jej předložit OZS FSV UK, které jej dále postoupí OZV RUK.

Výše zmíněné podmínky a postup platí pouze pro Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Řecko.

V případě ostatních zemí jsou dohody pouze rámcové a blíže podmínky akademických pobytů nestanovují, nezajišťují financování a není u nich vyžadována nominace ze strany rektorátu UK. Není proto nutné, aby přihlášky procházely schvalovacím procesem na RUK. Akademici si v těchto případech pobyt dojednávají přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity a fakulta rektorát o výjezdu pracovníka pouze informuje. V případě nutnosti asistence rektorátu při komunikaci se zahraniční univerzitou lze kontaktovat koordinátora pro daný stát.

Finanční zajištění pobytu

na cestovné přispívá fakulta UK dle interních pravidel, hostitelská univerzita přispívá na pobytové náklady (tj. ubytování a diety). Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, musí si vědec zajistit dodatečný zdroj fiancování.

Kontakt

V případě dotazů se neváhejte obrátit na:

 1. OZS FSV Marie Stanovská, studyabroad@fsv.cuni.cz
 2. OZV RUK Mgr. Dita Faifrová, dita.faifrova@ruk.cuni.cz