Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů, akademiků a dalších zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANECKOU MOBILITU duben - červen 2024 otevřeno

Výběrové řízení na zaměstnanecké výjezdy programu Erasmus+ se realizuje podáním přihlášky prostřednictvím online systému IS věda (přes modul PAS projekty a soutěže) v období od 1. 2. 2024 nejpozději do 29. 2. 2024 do 15:00h.

Vyhláška k VŘ

Nezbytnou součástí přihlášky je nahrání Erasmus+ staff mobility agreement do aplikace a zajištění podpisu FSV Erasmus koordinátora pro zaměstnaneckou mobilitu (Mgr. Petr Klimša) a podpisu partnerské přijímací instituce. Pokud žadatel/ka nemá k dispozici dokument podepsaný ze strany partnera, přiloží vyplněný a podepsaný dokument za sebe a FSV Erasmus koordinátora pro zaměstnaneckou mobilitu. Pro úspěšné podání žádosti je potřeba mít v aplikaci přihlášku ve stavu "Odevzdáno" do daného termínu. V opačném případně nebudou přihlášky do VŘ Erasmus+ zahrnuty.

1. VÝUKOVÁ MOBILITA

Výukovou mobilitu mohou akademičtí pracovníci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Informace pro akademickou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde        

Opatření rektora na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (při 2 - 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující 5 pracovních dní je vypočítán: počet pracovních dní x 1,6

Formulář Moblity Agreement ke stažení

Návod k vyplnění formuláře Mobility Agreement

BILATERÁLNÍ DOHODY A FINANČNÍ PODPORA

Dohody

Pobytové náklady - sazby

Cestovní náklady - sazby

Distance calculator 

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

V případě virtuální mobility nevzniká nárok na finanční podporu.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

PŘED ODJEZDEM

Agendu cestovní příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení  

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

Účastnickou smlouvu připravuje na základě podepsané Mobility Agreement všemi třemi stranami Evropská kancelář RUK. Smlouvu je potřeba podepsat před odjezdem na pracovní cestu.

Erasmus+ Teaching Mobility Platform

Platforma https://teachingmobility.eu funguje jako databáze pro vyhledávání nabídek k mobilitě akademiků. Na uvedené stránce můžete sledovat možnosti nabídek a celé rozhraní i bez registrace, pro publikování vlastních nabídek a oslovení zveřejněných akademiků je třeba se zaregistrovat. Postup níže:

 1. Kliknout na Log in v pravém horním rohu
 2. Kliknout na možnost Log in with MyAcademicID
 3. Do řádku, který na stránce Login vyskočí, je zapotřebí uvést Charles University (vyskočí při psaní v nabídce)
 4. Dále dojde k ověření a přihlášení přes CAS
 5. Následně se dokončí registrace a vyplní se krátký dotazník
 6. V záložce My content může následně akademik či instituce vytvářet vlastní nabídky
 7. V databázi lze rovněž oslovovat akademiky na uveřejněných profilech

PO NÁVRATU

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a po ukončení výukového pobytu odevzdat Confirmation of Erasmus+.

Originál dokumentu s razítkem a podpisem přijímající instituce je třeba odevzdat na Ekonomické oddělení v rámci vyúčtování pracovní cesty. V případě, že instituce vystavuje pouze elektronický dokument, je potřeba vyžádat dokument s certifikovaným elektronickým podpisem a nechat ho zaslat na email koordinátora zaměstnanecké mobility RUK. 

Po ukončení cesty je účastník povinen zahraniční cestu řádně vyúčtovat do 10 kalendářních dnů.

2. Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training)

CALL FOR APPLICATIONS: ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIPS, SUMMER 2020 - International Balkan University (IBU)

 • minimální délka pobytu:  2 pracovní dny
 • maximální délka pobytu: 2 měsíce
 • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

Podrobnosti o programu naleznete zde

ZVYŠOVÁNÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

IRELAND

Kromě nabídek uvedených zde lze například využít jazykové kurzy pořádané v Irsku, které je jedinou anglickou mluvící programovou zemí v rámci Erasmu+. 

Níže uvedený seznam je příkladem jazykových škol v Irsku, které nabízejí kurzy angličtiny tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám našich administrativních i akademických pracovníků v rámci programu Erasmus+. 

Více informací: Marketing English in Ireland (MEI) www.mei.ie 

Poplatek za jazykový kurz je nutné hradit ze zdrojů příslušného institutu, cestovní a pobytové náklady jsou hrazeny z rektorátních prostředků Erasmus+.

Language School

Website

ATC Language Schools

https://atclanguageschools.com

Atlas Language School

www.atlaslanguageschool.com

Babel Academy of English

https://babelacademy.ie

Cork English College

https://corkenglishcollege.ie

Emerald Cultural Institute

www.eci.ie

Future Learning Language School

www.flireland.com

International House Dublin

https://ihdublin.com

The Language Centre of University College Cork

www.ucc.ie

The Linguaviva Centre

www.linguaviva.com

Travelling Languages

www.travellinglanguages.com

Twin Group

www.twingroup.org

3. Kombinovaný pobyt (výukový pobyt a školení)

Kombinovaný pobyt slučuje výukový pobyt i školení v rámci jedné mobility, kterou lze uskutečnit na jedné či více oprávněných institucích v cílové zemi.

4. Kombinovaný intenzivní program (blended intensive programme)

Kombinovaný intenzivní program (blended intensive programme, BIP) představuje specifický typ zaměstnanecké mobility, zahrnující povinnou virtuální složku v kombinaci s fyzickou mobilitou na zahraniční instituci. Tento typ mobility je vázán na samostatnou, předem schválenou projektovou žádost, zahrnující nejméně tři instituce ze tří programových zemí, jenž musí být provázány interinstitucionálními smlouvami.

Délka mobility (nepočítaje dny cesty) pro kombinovaný intenzivní program musí být nejméně 5 a nejvýše 30 dní fyzické mobility a libovolný nenulový počet dní virtuální složky mobility

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS    

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Mgr. Petr Klimša