Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů, akademiků a dalších zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

 

VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANECKOU MOBILITU (ČERVENEC - ZÁŘÍ 2022)

Oddělení zahraničních styků vyhlásilo výběrové řízení na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro období červenec až září 2022. 

Vyhláška k výběrovému řízení

Přihláška (Mobility Agreement)

1. VÝUKOVÁ MOBILITA

Výukovou mobilitu mohou akademičtí pracovníci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Informace pro akademickou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde        

Opatření rektora na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (při 2 - 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující 5 pracovních dní je vypočítán: počet pracovních dní x 1,6

BILATERÁLNÍ DOHODY A FINANČNÍ PODPORA

Dohody

Finanční podpora

Distance calculator 

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

V případě virtuální mobility nevzniká nárok na finanční podporu.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

POKYNY PRO OUTGOINGOVOU A INCOMINGOVOU MOBILITU

PŘED ODJEZDEM

Mobility Agreement

Agendu cestovní příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení  

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

Účastnická smlouva se podepisuje na Evropské kanceláři RUK.

PO NÁVRATU

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení výukového pobytu na (originály na Ekonomické oddělení, kopie na Oddělení zahraničních styků):  

Confirmation of Erasmus+

Final Report

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu řádně vyúčtovat

2. Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training)

CALL FOR APPLICATIONS: ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIPS, SUMMER 2020 -  International Balkan University (IBU)

  • minimální délka pobytu:  2 pracovní dny
  • maximální délka pobytu: 2 měsíce
  • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

Podrobnosti o programu naleznete zde

3. Kombinovaný pobyt (výukový pobyt a školení)

Kombinovaný pobyt slučuje výukový pobyt i školení v rámci jedné mobility, kterou lze uskutečnit na jedné či více oprávněných institucích v cílové zemi.

4. Kombinovaný intenzivní program (blended intensive programme)

Kombinovaný intenzivní program (blended intensive programme, BIP) představuje specifický typ zaměstnanecké mobility, zahrnující povinnou virtuální složku v kombinaci s fyzickou mobilitou na zahraniční instituci. Tento typ mobility je vázán na samostatnou, předem schválenou projektovou žádost, zahrnující nejméně tři instituce ze tří programových zemí, jenž musí být provázány interinstitucionálními smlouvami.

Délka mobility (nepočítaje dny cesty) pro kombinovaný intenzivní program musí být nejméně 5 a nejvýše 30 dní fyzické mobility a libovolný nenulový počet dní virtuální složky mobility

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS    

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács