Erasmus+ školení zaměstnanců

Erasmus+ školení zaměstnanců

English flag

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Školení mohou zaměstnanci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Program podporuje profesní rozvoj zaměstnanců formou odborného kurzu, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti či náslechů přednášek na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Informace pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Opatření rektora na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+

Aktuální nabídka Erasmus+ staff weeků

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. 

Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmu+ nelze hradit registrační poplatky.

VYHLÁŠENO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANECKOU MOBILITU (ŘÍJEN - PROSINEC 2023)

TERMÍN PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 31. SRPNA 2023 V 15:00

Vyhláška k VŘ

IS věda

Nezbytnou součástí přihlášky je nahrání Erasmus+ Staff Mobility Agreement do aplikace a zajištění podpisu nadřízeného a podpisu partnerské přijímací instituce. Pokud žadatel/ka nemá k dispozici dokument podepsaný ze strany partnera, přiloží vyplněný a podepsaný dokument za sebe a svého nadřízeného. Pro úspěšné podání žádosti je potřeba mít v aplikaci přihlášku ve stavu "Odevzdáno" do daného termínu. V opačném případně nebudou přihlášky do VŘ Erasmus+ zahrnuty.

Návod k vyplnění formuláře Mobility Agreement

FINANČNÍ PODPORA

Finanční podpora 

Distance calculator    

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

V případě virtuální mobility nevzniká nárok na finanční podporu.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH,  SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey |  Erasmus Syros, Cyclades

 

PŘED ODJEZDEM

Agendu cestovních příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení          

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

Účastnická smlouva se podepisuje na Evropské kanceláři RUK.

PO NÁVRATU

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení (originály na Evropskou kancelář RUK, kopii na Ekonomické oddělení):

Confirmation of Erasmus+

Final report

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu řádně vyúčtovat

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS     

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács