Erasmus+ školení zaměstnanců

Erasmus+ školení zaměstnanců

English flag

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

Školení mohou zaměstnanci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Program podporuje profesní rozvoj zaměstnanců formou odborného kurzu, stínování zaměstnance na příslušném pracovišti či náslechů přednášek na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Informace pro zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde

Aktuální nabídka Erasmus+ staff weeků

Minimální délka školení zaměstnanců jsou 2 po sobě jdoucí pracovní dny. Celková délka trvání školení nesmí překročit 2 měsíce. 

Pobyt na konferenci není možné brát jako výjezd na školení. Z prostředků Erasmus+ nelze hradit registrační poplatky.

FINANČNÍ PODPORA

Finanční podpora 

Distance calculator    

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

Anadrasis Exchange Student Network in Greece - Erasmus+ Greece | YOUTH,  SOCRATES and LEONARDO DA VINCI | A professional & cultural journey |  Erasmus Syros, Cyclades

 

POKYNY PRO OUTGOINGOVOU A INCOMINGOVOU MOBILITU

PŘED ODJEZDEM

Souhlas s mobillitou

Mobility Agreement    

Účastnická smlouva   

Agendu cestovních příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení          

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

PO NÁVRATU

Vyjíždějící zaměstnanec se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení školení (originály na Ekonomické oddělení, kopie na Oddělení zahraničních styků)

Confirmation of Erasmus+

Final report

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu řádně vyúčtovat

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS     

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács