Současná krize na Ukrajině z pohledu managementu obcí

logo esu

Současná krize na Ukrajině z pohledu managementu obcí

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) představujeme další odborný článek, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Současná krize na Ukrajině z pohledu managementu obcí

I v rámci současné krize na Ukrajině můžeme najít mnoho analogií s koronavirovou krizí, která ukázala, že se starostové potýkají s nedostatečnou koordinací, neefektivním přenosem informací a nedostatkem administrativních kapacit na zvládnutí krize. Na první pohled je to možná překvapující zjištění, že tak dva odlišné jevy, jako je válka a pandemie, identifikují tentýž efekt z pohledu managementu obcí. Ve skutečnosti oba jevy patří do množiny týchž fenoménů. Oba jsou totiž negativními jevy, které vyvolávají nestabilitu systému a kladou extrémní nároky na management obcí v měnících se podmínkách. Je proto potřebné poznat faktory, na jejichž základě může management obcí efektivně realizovat svoji činnost a věnovat pozornost především těm, které mají dopad na stabilitu výkonu obcí.

Autorem textu je doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., MSc.

Více informací o ESU najdete také na webu