Horizont Evropa

HORIZONT EVROPA 2021-2027

Strategický plán stanovuje čtyři strategické směry pro investice do výzkumu a inovací na příští čtyři roky:

 • podpořit otevřenou strategickou autonomii prostřednictvím vedoucího postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, odvětví a hodnotových řetězců;
 • obnovit evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost a udržitelným způsobem nakládat s přírodními zdroji;
 • učinit z Evropy první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství;
 • vytvořit odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost.

Mezinárodní spolupráce je základem všech čtyř směrů, neboť má zásadní význam pro řešení mnoha globálních výzev.
Znění celé tiskové zprávy ke strategickému plánu zde

 

Struktura Horizontu Evropa

Mise Horizontu Evropa

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tedy portfolia akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva.
Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev ve druhém pilíři programu Horizont Evropa.

 • Rakovina
 • Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace
 • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
 • Klimaticky neutrální a chytrá města
 • Zdravá půda a potraviny

Podrobné informace v angličtině na stránkách Evropské komise zde
Podrobné informace v češtině na stránkách TC AV ČR zde

AKTUALITY

Zde najdete pozvánky na aktuální semináře týkající se evropských grantových programů, vyhlášené výzvy a jiné aktuality z oblasti evropských grantů na podporu vědy a výzkumu.

 

MSCA Postdoctoral Fellowships: evaluation criteria video

Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships focus on acquiring new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility for PhD researchers.

This video is aimed at those who are already familiar with MSCA Postdoctoral Fellowships scheme, i.e. future applicants or project managers supporting them. The objective is to facilitate understanding of the content of the scientific part of MSCA PF proposals. It provides useful tips and recommendations how to write a competitive proposal. Video reflects all three evaluation criteria - Excellence, Impact and Quality and Efficiency of the Implementation.

 

Webové stránky Evropské komise pro společenskovědní grantové příležitosti

Informace o společenskovědním/humanitním výzkumu a přehled úspěšných projektů financovaných Evropskou unií přináší stránky Social sciences and humanities.

 

Technologické centrum Praha vydalo brožuru Pravidla financování projektů
Horizontu Evropa

Brožura je ke stažení zde.

 

Technologické centrum Praha vydalo brožuru Granty Evropské rady
pro výzkum (ERC)

Brožura je ke stažení zde.

 

Pracovní programy Horizont Evropa pro 2023-2024 zveřejněny

Evropská komise uveřejnila pracovní programy Horizontu Evropa na období 2023–24 s rozpočtem přibližně 13,5 miliard eur.  První výzvy pro předkládání projektů budou otevřeny 7.12.2022.

Pracovní programy naleznete zde.

Základní typy grantových výzev

Výzkumné a inovační akce (Research and Innovation Action, RIA)
Jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k Horizontu Evropa (přičemž minimálně 1 z partnerů musí být z členské země EU). Jedná se o grant, kde je sazba financování jednotně nastavena pro všechny subjekty ve výši 100 % způsobilých nákladů. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant, kdy jsou vykazovány skutečné náklady (real costs), nicméně je možné využít i jednotkové náklady (unit costs), procentní sazbu (flat rate) či pevnou částku (lump sum).Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Akce Marie Sklodowska-Curie v oblasti mobility, vzdělávání a profesního růstu (MSCA)
Individuální granty MSCA PF - téma si volí hlavní řešitel. Skupinové granty MSCA DN - doktorandské školící sítě, RISE - mobilita zaměstnanců, témata jsou určená Evropskou komisí. Toto jsou granty, které jsou zaměřené především na individuální výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich mobilitu, vzdělávání a profesionální růst. Jedná se o „unit grant“, ve kterém jsou příjemci plně hrazeny jednotkové příspěvky (unit contribution/allowances). Web MSCA.

Akce Evropské výzkumné rady (ERC)
Individuální granty, téma si volí hlavní řešitel. Podporují vysokou míru risku a novátorských myšlenek - high risk, high gain. Mají za cíl podpořit vynikající výzkumníky a posunout hranice stávajícího poznání. Soustředí se na podporu výzkumu prováděného hlavním řešitelem (principal investigator, PI) a jeho týmu, a jsou ve většině případů realizovány pouze jedním subjektem. Grant ve formě „budget-based“ zajišťuje příjemci 100% financování způsobilých nákladů. Web ERC.

Inovační akce (Innovation Action, IA)
Obsahují aktivity blížící se tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti 3 ze 3 (viz výše). Sazba financování je zde nastavena ve výši 70 % způsobilých nákladů, vyjma neziskových subjektů, kterým je ponecháno 100% financování. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše). Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Action, CSA)
Přispívají k dosahování cílů programu, většinou však neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Projekty mohou být realizovány i pouze jedním subjektem a využívají jednotné sazby financování 100 % pro všechny subjekty. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše).

SHV v programu Horizont Evropa

Integrace společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa

Zapojení společenských a humanitních věd do výzkumných a inovačních projektů zůstává stejně jako v předchozím programu Horizont 2020 i nadále prioritou pro celý Horizont Evropa, zejména pro všechny jeho klastry, mise a partnerství.

Současné globální výzvy jsou natolik složité a komplexní, že nemohou být řešeny jen jednou vědeckou disciplínou, ale často vyžadují spolupráci mezi různými obory. Je proto potřeba lepší spolupráce mezi technickými (STEM, přírodní vědy, technika a technologie, matematika) a společensko-humanitními obory (SSH). Disciplíny v sociálních vědách a humanitních oborech mohou hrát při řešení těchto složitých výzev důležitou roli, a měly by proto být zařazeny do návrhů projektů. 

Jak najít témata vhodná k zapojením společenských a humanitních věd? Výzvy programu Horizontu Evropa, kde je vyžadován relevantní příspěvek sociálních a humanitních věd, jsou označeny specifickou prioritou "Soci-economic science and humanities" a jejich seznam seřazen na portálu Funding & Tenders Opportunities

Informace k integraci společensko-humanitních věd (včetně seznamu oborů SSH vhodných pro zapojení) do Horizontu Evropa jsou uvedeny v Průvodci programem Horizont Evropa na stránkách 20–21. V rámci jednotlivých pracovních programů budou vyznačeny výzvy, v jejichž rámci  se očekává silný důraz na SSH. V projektových návrzích takto označených výzev bude potřeba v části B.1 jasně vysvětlit roli těchto disciplín v projektu, případně odůvodnit, proč nejsou zastoupeny. V části B.2 je pak potřebné popsat, jaká je expertiza navrhovaného konsorcia v oblasti SSH. 

Zdroj informací: Zápis kanceláře CZELO z webináře 2. června 2021 Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Přehled všech otevřených výzev Funding & tender opprotunities portálu (EN)

Přehled všech otevřených a nadcházejících výzev zde (CZ)

Filtrovat můžete podle oblastí zájmu (např. ERC, MSCA, 6 různých tématických skupin (clusters) klasických výzev projektů RIA. IA, CSA atd.)

 

Cluster 2 Culture, creativity and inclusive society

Výzvy pro rok 2023 budou otevřeny 14/12/2022 a uzávěrka bude 14/3/2023.

Společenské a humanitní vědy dostaly v programu Horizont Evropa svůj prostor v Klastru 2. Jeho hlavním záměrem je posilovat demokratické vládnutí a občanskou účast v Evropě, chránit a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví, a hledat odpovědi na současnou společenskou, ekonomickou a technologickou transformaci.

Aktivity podpořené Klastrem 2 mají získávat a koordinovat mezioborové poznatky z evropských společenských věd tak, aby pomohly porozumět současným přeměnám společnosti, ekonomiky, politiky i kultury. Nově získané poznání má pomoci navrhnout konkrétní politická opatření, která by přispěla k sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropě a podpořila její zelené a digitální oživení. Tématy výzkumu v Klastru 2 jsou demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace či dodržování lidských práv. Zkoumá se kulturní rozmanitost a způsoby uchování evropského kulturního dědictví. Nově je zkoumána také role kulturních a kreativních průmyslů jako jednoho z důležitých ekonomických sektorů v EU. Nové sociální inovace mají posilovat postavení občanů. Klastr je otevřen pro společenské a humanitní vědy, umění, jakož i pro kulturní a kreativní odvětví. 

Výzvy mají 3 hlavní cíle:

 • posílit evropské demokratické hodnoty, DESTINACE: Inovativní výzkum demokracie a vládnutí
 • chránit evropské kulturní dědictví, DESTINACE: Inovativní výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví
 • podpořit sociální začleňování a růst, DESTINACE: Inovativní výzkum sociální a ekonomické transformace

Výzkum DEMOKRACIE A VLÁDNUTÍ má 8 témat pro rok 2023:

 • Ochrana před zahraniční manipulací s informacemi a vměšováním
 • Dezinformace ze strany státních orgánů: lépe porozumět potlačování informací
 • Nové přístupy v boji proti korupci a jinému nepatřičnému vlivu na politické rozhodování
 • Role emocí v demokracii: odpověď na emocionální potřeby občanů
 • Klimatický imperativ a jeho dopady na demokratické vládnutí
 • Demokratické modely vládnutí v časech disruptivních změn
 • Intersekcionalita a rovnost v deliberativním a participativním demokratickém prostoru
 • Politické perspektivy pro Východní partnerství a Západní Balkán

Výzkum KULTURNÍHO DĚDICTVÍ a KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ 8 témat pro rok 2023:

 • Pokročilé technologie pro dálkový monitoring kulturních památek
 • Příležitosti pro kulturní a kreativní průmysly v přechodu ke klimatické neutralitě
 • Digitalizace kulturního dědictví: co, jak a proč?
 • Proměny kulturního dědictví – být připraveni na změnu v jeho vnímání, ochraně, interpretaci
 • Kulturní turismus pro socioekonomický rozvoj a tvorbu pracovních míst v zemědělských a vzdálených regionech
 • Evropský inovační videoherní průmysl
 • Podpora kulturní vzdělanosti skrze umělecké vzdělávání za cílem sociálního začlenění
 • Kulturní/kreativní přístupy k genderově citlivému STEAM vzdělávání

Výzkum SOCIÁLNÍ a EKONOMICKÉ TRANSFORMACE má 10 témat pro rok 2023:

 • Práce na dálku a její ekonomické, sociální a prostorové dopady
 • Nové indikátory pro udržitelnou hospodářskou politiku (beyond GDP)
 • Globální nedostatek dovedností a talentovaná partnerství EU s třetími zeměmi
 • Zmapování a příčiny nedostatku dovedností a pracovních sil v EU
 • Překlenutí rozdílů mezi poznatky z výzkumu migrace a tvorbou migrační politiky
 • Účinnost investic do vysoce kvalitního vzdělání a školení
 • Posouzení vzdělanostních nerovností v delším časovém období
 • Kvalitnější dlouhodobá péče zaměřená na člověka: překonání regionálních nerovností
 • Sociální nerovnosti v bydlení: udržitelné, inkluzivní a dostupné řešení
 • Řešení nerovností v rámci zelené a digitální tranzice

Názvy a přesné zadání výzev naleznete v Pracovním programu 2023-2024.

Vyhledávání partnerů je možné na těchto platformách:

 

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Widening participation and spreading excellence across Europe

PARTNER SEARCH - vyhledávání partnerů do konsorcií, lze filtrovat podle země, typu instituce atd. Dostanete se do sekce Partner search announcements, kde jsou publikovány nabídky či poptávky institucí. Dále je možné využít paltformy Crowdhelix nebo Net4society. Pro tyto nástroje vyhledávání partnerů prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z odd. vědy.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Seznam očekávaných výzev naleznete na Funding & tender opprotunities portálu Evropské komise.

TWINNING

Topic A: The (usual) Twinning Bottom-Up (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01)

Topic B: The Twinning Green Deal (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-02) 

pro rok 2023 bude otevřena 25/4/2023 a uzávěrka bude 28/9/2023.

 

Topic A: The (usual) Twinning Bottom-Up (HORIZON-WIDERA 2023-ACCESS 02-01)

 • Rozpočet je 113mil EUR a bude podpořeno 80 projektů. Očekávaný rozpočet na jeden projekt je od 0,8mil EUR do 1,5mil EUR.
 • Koordinátor projektu musí být z "Widening země". Země, které dosahují nižších výsledků v oblasti výzkumu a inovací (70 % průměru EU).

According to the Horizon Europe regulation, the Widening countries are: Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia and all associated countries with equivalent characteristics in terms of R&I performance and the Outermost Regions.

 • Doba trvání projektu maximálně 3 roky.
 • Bude financováno formou Lump-sum - pevnou částkou (žadatelem bude stanovena pevná částka za zrealizovaný pracovní balíček). 70% rozpočtu na výzkumné aktivity musí být alokováno koordinátorovi.
 • The research part should be presented in a dedicated work package and plan and should include scientific objectives, tasks and roles of the partner, as well as arrangements for formulating new (or ongoing) joint research project(s).

AIMS

Twinning aims to enhance networking activities between the research institutions of the Widening countries acting as co-ordinators
and top-class leading counterparts at European Union level by linking it with at least two research institutions from two different Member
States or Associated Countries (1+2). 
Therefore, building on the huge potential of networking for excellence through knowledge transfer and exchange of best practice between research institutions and partners. 
Twinning actions intend to help raise the research profile of the institution from the Widening country as well as the research profile
of its staff including a special focus on strengthening the research management and administrative skills of the coordination institution from the Widening country.

Project results are expected to contribute to all of the following expected outcomes:
• Improved excellence capacity and resources in Widening countries enabling to close the
still apparent research and innovation gap within the European Union;
• Enhanced strategic networking activities between the research institutions of the
Widening countries and at least two internationally-leading counterparts at European
Union level;
• Raised reputation, research profile and attractiveness of the coordinating institution from
the Widening country and the research profile of its staff;
• Strengthened research management capacities and administrative skills of the staff
working in institutions from the Widening country;
• Improved creativity supported by development of new approaches in Research and
Innovation collaboration, increased mobility (inwards and outwards) of qualified
scientists. 

 

Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive society

Výzvy pro rok 2024 budou otevřeny 4/10/2023 a uzávěrka bude 7/2/2024

Destinace 1: Výzkum DEMOKRACIE a VLÁDNUTÍ

12 témat pro rok 2024:
▪ Politika protestu a formy opozice v demokracii
▪ Jak různé úrovně vládnutí v EU přistupují k digitálním a klimatickým změnám
▪ Jak vláda práva a další evropské hodnoty ovlivňují sociálně-ekonomické výsledky jednotlivců a států
▪ Vztah mezi sociální, kulturní, politickou identitou a demokracií
▪ Genderové role v extremistických hnutích a jejich vliv na demokracii
▪ Zapojení počítačových věd (Computational Social Science) do výzkumu demokracie
▪ Digitální demokracie
▪ Kulturní aktivity jako výraz politického vyjádření
▪ Fungování veřejné správy v demokratických systémech
▪ Politická účast ve vícejazyčném prostoru
▪ Vize evropské demokracie v roce 2040: názory mladých lidí, politických institucí a občanské společnosti
▪ Zužitkování výsledků výzkumu demokracie z předchozích evropských projektů
 

Destinace 2: Výzkum KULTURNÍHO DĚDICTVÍ a KULTURNÍCH a KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

5 témat pro rok 2024:
▪ Nový evropský Bauhaus – inovativní, udržitelná a dostupná řešení v umění a kultuře, architektuře a designu
▪ Kulturní & kreativní průmysly a udržitelná změna klimatu
▪ Lepší konkurenceschopnost evropského kulturního a kreativního průmyslu díky digitalizaci
▪ Evropské kulturní dědictví a umění – podpora našich hodnot doma a v zahraničí
▪ Strategie na posilnění evropského lingvistického bohatství

Destinace 3: Výzkum SOCIÁLNÍ a EKONOMICKÉ TRANSFORMACE

11 témat pro rok 2024:
▪ Socio-ekonomické dopady osamělosti v Evropě
▪ Jak posilnit hospodářskou spravedlnost, odolnost politiky práce a řešit nezaměstnanost
▪ Minimalizovat náklady a maximalizovat výnosy při vytváření a rušení pracovních míst
▪ Sociální služby: ekonomické a sociální přínosy
▪ Sociální dialog v novém způsobu práce
▪ Využití umělé inteligence přátelské k lidem
▪ Podpora týmové spolupráce výzkumníků: uplatnění behaviorálních a implementačních věd
▪ Jak lépe zahrnout umění, kulturní povědomí a vyjádření do vzdělávání
▪ Řešení sociálního vyloučení, poskytování kvalitních pracovních míst a větší udržitelnosti
▪ Vzdělávání a uplatnění mladých lidí na trhu práce
▪ Komplementarita mezi novými technologiemi a lidskými schopnostmi
 

Pro více informací o všech výzvách a dotačních příležitostech prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z oddělení vědy, lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

MSCA - termíny výzev

MSCA 2022, 2023, 2024 Calls Calendar

 

MSCA calls 2022-2024.png

 

Oddělění vědy poskytuje:

 • informace o grantových výzvách programu Horizont Evropa a možnostech, jak se do něj zapojit;
 • koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru;
 • administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu;
 • zprostředkujeme komunikaci a pomoc s grantem mezi FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí.
   

Metodický pokyn k podávání projektů Horizont Evropa zde

Jak podat grantovou žádost? Průvodce Horizon Europe Online Manual krok za krokem.

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Užitečné odkazy

Evropské centrum UK

Technologické centrum AV ČR Národní kontaktní pracoviště pro výzvy Horizontu Evropa.

NICER Národní informační centrum pro evropský výzkum.

CZELO Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech EU.