Horizont Evropa

Horizont Evropa

HORIZONT EVROPA 2021-2027

Strategický plán stanovuje čtyři směry pro investice do výzkumu a inovací:

 • podpořit otevřenou strategickou autonomii prostřednictvím vedoucího postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, odvětví a hodnotových řetězců;
 • obnovit evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost a udržitelným způsobem nakládat s přírodními zdroji;
 • učinit z Evropy první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství;
 • vytvořit odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost.

Mezinárodní spolupráce je základem všech čtyř směrů, neboť má zásadní význam pro řešení mnoha globálních výzev. Znění celé tiskové zprávy ke strategickému plánu je dostupné zde.

 

Struktura Horizontu Evropa

Mise Horizontu Evropa

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tedy portfolia akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva.
Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev ve druhém pilíři programu Horizont Evropa.

 • Rakovina
 • Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace
 • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
 • Klimaticky neutrální a chytrá města
 • Zdravá půda a potraviny

Podrobné informace v angličtině na stránkách Evropské komise.

Podrobné informace v češtině na stránkách TC AV ČR.

Informace k vybraným výzvám

Zde najdete podrobné informace k vybraným výzvám, které se týkají společenských a humanitních věd (klastr 2, klastr 3 a twinning), i informace o integraci společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa.

Akce "Marie Skłodowska-Curie"

Information for applicants for the 2024 Call for Applications to MSCA4Ukraine

FAQs Frequently Asked Questions about MSCA4Ukraine

 

Tento obrázek nemá žádný alternativní popisek

Are you considering applying for the MSCA Postdoctoral Fellowship?
Find our list of possible supervisors and more information here: https://lnkd.in/ePWfpjsz

More information is also available here.

 

MSCA FELLOWSHIPS CZ
Neuspěli jste ve výzvě MSCA PF, ale hodnocení vašeho projektu přesahuje 70%?
Máte možnost ucházet se o financování vašeho projektového záměru prostřednictvím výzvy MSCA FELLOWHIPS CZ.
Více informací vám poskytne Lenka Zemanová z OV. 

 

Příručka pro žadatele do výzvy MSCA Doctoral Networks
Aktualizovaná verze příručky je určená pro žadatele do výzvy 2023. Brožura obsahuje doporučení, jak naplnit všechna tři hodnoticí kritéria, poukazuje také na nejčastější chyby žadatelů, a je tak užitečným pomocníkem při psaní projektového návrhu tohoto typu.

 

Aktualizace příručky k přípravě projektových návrhů MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS 2023
V rámci projektu MSCA-NET byla aktualizována příručka k přípravě návrhů MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS pro výzvu 2023. Najdete v ní užitečné rady a doporučení týkající se především vědeckých částí projektového návrhu (B1 a B2).

 

How to create the Marie Sklodowska-Curie PF project proposal and complete part A
E-learningové video z oblasti individuálních grantů Marie Sklodowska-Curie pro Ph.D. Vás nejprve provede procesem tvorby projektového návrhu, následně procesem vyplňování administrativních formulářů (část A). Vše prostřednictvím praktické ukázky z FTO Portálu. Cílí na budoucí předkladatele těchto projektů a projektové manažery, kteří jsou již obeznámeni se základními specifiky MSCA schémat.

 

Postdoctoral Fellowships: evaluation criteria video
Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships focus on acquiring new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility for PhD researchers.
This video is aimed at those who are already familiar with MSCA Postdoctoral Fellowships scheme, i.e. future applicants or project managers supporting them. The objective is to facilitate understanding of the content of the scientific part of MSCA PF proposals. It provides useful tips and recommendations how to write a competitive proposal. Video reflects all three evaluation criteria - Excellence, Impact and Quality and Efficiency of the Implementation.

 

MSCA 2022, 2023, 2024 Calls Calendar

MSCA calls 2022-2024.png

Základní typy grantových výzev

Výzkumné a inovační akce (Research and Innovation Action, RIA)
Jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k Horizontu Evropa (přičemž minimálně 1 z partnerů musí být z členské země EU). Jedná se o grant, kde je sazba financování jednotně nastavena pro všechny subjekty ve výši 100 % způsobilých nákladů. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant, kdy jsou vykazovány skutečné náklady (real costs), nicméně je možné využít i jednotkové náklady (unit costs), procentní sazbu (flat rate) či pevnou částku (lump sum).Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Akce Marie Sklodowska-Curie v oblasti mobility, vzdělávání a profesního růstu (MSCA)
Individuální granty MSCA PF - téma si volí hlavní řešitel. Skupinové granty MSCA DN - doktorandské školící sítě, RISE - mobilita zaměstnanců, témata jsou určená Evropskou komisí. Toto jsou granty, které jsou zaměřené především na individuální výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich mobilitu, vzdělávání a profesionální růst. Jedná se o „unit grant“, ve kterém jsou příjemci plně hrazeny jednotkové příspěvky (unit contribution/allowances). Web MSCA.

Akce Evropské výzkumné rady (ERC)
Individuální granty, téma si volí hlavní řešitel. Podporují vysokou míru risku a novátorských myšlenek - high risk, high gain. Mají za cíl podpořit vynikající výzkumníky a posunout hranice stávajícího poznání. Soustředí se na podporu výzkumu prováděného hlavním řešitelem (principal investigator, PI) a jeho týmu, a jsou ve většině případů realizovány pouze jedním subjektem. Grant ve formě „budget-based“ zajišťuje příjemci 100% financování způsobilých nákladů. Web ERC.

Inovační akce (Innovation Action, IA)
Obsahují aktivity blížící se tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti 3 ze 3 (viz výše). Sazba financování je zde nastavena ve výši 70 % způsobilých nákladů, vyjma neziskových subjektů, kterým je ponecháno 100% financování. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše). Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Action, CSA)
Přispívají k dosahování cílů programu, většinou však neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Projekty mohou být realizovány i pouze jedním subjektem a využívají jednotné sazby financování 100 % pro všechny subjekty. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše).

Metodické materiály

Technologické centrum Praha vydalo brožuru Akce Marie Sklodowska-Curie 2023 

Brožura je ke stažení zde.

 

Technologické centrum Praha vydalo brožuru Pravidla financování projektů Horizontu Evropa

Brožura je ke stažení zde. Dostupná je rovněž prezentace ze semináře Technologického centra Praha k finančním pravidlům, který se konal 18.5. 2023.

 

Technologické centrum Praha vydalo brožuru Granty Evropské rady pro výzkum (ERC)

Brožura je ke stažení zde.

 

Pracovní programy Horizont Evropa pro 2023-2024 zveřejněny

Evropská komise uveřejnila pracovní programy Horizontu Evropa na období 2023–24 s rozpočtem přibližně 13,5 miliard eur.  První výzvy pro předkládání projektů budou otevřeny 7.12.2022.

Pracovní programy naleznete zde.

Podpůrné materiály pro administrátory projektů Horizon 2020/ Europe

Seminář k osobním nákladům v Horizontu Evropa (PREZENTACE a ZÁZNAM)

Záznam online semináře věnovaný problematice osobních nákladů (PERSONNEL COSTS) v programu Horizont Evropa. Seminář se zabývá plánováním a reportováním osobních nákladů v projektech založených na skutečných nákladech (ACTUAL COSTS). Pozornost bude věnována především zaznamenávání odpracované doby (TIMESHEETS) a metodice výpočtu způsobilé výše osobních nákladů. Tedy výpočtu denní sazby ve standardním přístupu i u projektového odměňování.

PREZENTACEZÁZNAM

FAQ, Osobní náklady v Horizontu Evropa – otázky a odpovědi od EK

Otázky a odpovědi EK

AGA - Anotovaná modelová grantová dohoda, Duben 2023, draft

Zde najdete komentovanou grantovou dohodu se výkladem pravidel EU projektů. 

Oddělění vědy poskytuje:

 • informace o grantových výzvách programu Horizont Evropa a možnostech, jak se do něj zapojit;
 • koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru;
 • administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu;
 • zprostředkujeme komunikaci a pomoc s grantem mezi FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí.
   

Metodický pokyn k podávání projektů Horizont Evropa.

Jak podat grantovou žádost? Průvodce Horizon Europe Online Manual krok za krokem.

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Užitečné odkazy

Evropské centrum UK

Technologické centrum Praha Národní kontaktní pracoviště pro výzvy Horizontu Evropa.

NICER Národní informační centrum pro evropský výzkum.

CZELO Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech EU.