Horizont Evropa

HORIZONT EVROPA 2021-2027Logo HE

Strategický plán stanovuje čtyři strategické směry pro investice do výzkumu a inovací na příští čtyři roky:

 • podpořit otevřenou strategickou autonomii prostřednictvím vedoucího postavení ve vývoji klíčových digitálních, základních a vznikajících technologií, odvětví a hodnotových řetězců;
 • obnovit evropské ekosystémy a biologickou rozmanitost a udržitelným způsobem nakládat s přírodními zdroji;
 • učinit z Evropy první digitální, oběhové, klimaticky neutrální a udržitelné hospodářství;
 • vytvořit odolnější, inkluzivnější a demokratičtější evropskou společnost.

Mezinárodní spolupráce je základem všech čtyř směrů, neboť má zásadní význam pro řešení mnoha globálních výzev.
Znění celé tiskové zprávy ke strategickému plánu zde

 

Struktura Horizontu Evropa

Mise Horizontu Evropa

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tedy portfolia akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími, které by měly být relevantní pro významnou část evropského obyvatelstva.
Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev ve druhém pilíři programu Horizont Evropa.

 • Rakovina
 • Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace
 • Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody
 • Klimaticky neutrální a chytrá města
 • Zdravá půda a potraviny

Podrobné informace v angličtině na stránkách Evropské komise zde
Podrobné informace v češtině na stránkách TC AV ČR zde

AKTUÁLNĚ OTEVŘENÉ VÝZVY

Přehled všech otevřených výzev Funding & tender opprotunities portálu (EN).

Přehled všech otevřených a nadcházejících výzev zde (CZ).
Filtrovat můžete podle oblastí zájmu (např. ERC, MSCA, 6 různých tématických skupin (clusters) klasických výzev projektů RIA. IA, CSA atd.)

 

Cluster 2 Culture, creativity and inclusive society

Akce Marie Skłodowska-Curie 

Marie Curie logo

ERC granty

Widening participation and spreading excellence across Europe

 

PARTNER SEARCH - vyhledávání partnerů do konsorcií, lze filtrovat podle země, typu instituce atd. Dostanete se do sekce Partner search announcements, kde jsou publikovány nabídky či poptávky institucí. Dále je možné využít paltformy Crowdhelix nebo Net4society. Pro tyto nástroje vyhledávání partnerů prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z odd. vědy.

OČEKÁVANÉ VÝZVY

Seznam očekávaných výzev naleznete na Funding & tender opprotunities portálu Evropské komise.

Pro více informací o všech výzvách a dotačních příležitostech prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z oddělení vědy, lenka.zemanova@fsv.cuni.cz

Základní typy grantových výzev

Výzkumné a inovační akce (Research and Innovation Action, RIA)
Jsou projekty realizované konsorcii o minimálním počtu 3 partnerů ze 3 různých členských zemí EU nebo zemí asociovaných k Horizontu Evropa (přičemž minimálně 1 z partnerů musí být z členské země EU). Jedná se o grant, kde je sazba financování jednotně nastavena pro všechny subjekty ve výši 100 % způsobilých nákladů. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant, kdy jsou vykazovány skutečné náklady (real costs), nicméně je možné využít i jednotkové náklady (unit costs), procentní sazbu (flat rate) či pevnou částku (lump sum).Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Akce Marie Sklodowska-Curie v oblasti mobility, vzdělávání a profesního růstu (MSCA)
Individuální granty MSCA PF - téma si volí hlavní řešitel. Skupinové granty MSCA DN - doktorandské školící sítě, RISE - mobilita zaměstnanců, témata jsou určená Evropskou komisí. Toto jsou granty, které jsou zaměřené především na individuální výzkumné pracovníky s cílem podpořit jejich mobilitu, vzdělávání a profesionální růst. Jedná se o „unit grant“, ve kterém jsou příjemci plně hrazeny jednotkové příspěvky (unit contribution/allowances). Web MSCA.

Akce Evropské výzkumné rady (ERC)
Individuální granty, téma si volí hlavní řešitel. Podporují vysokou míru risku a novátorských myšlenek - high risk, high gain. Mají za cíl podpořit vynikající výzkumníky a posunout hranice stávajícího poznání. Soustředí se na podporu výzkumu prováděného hlavním řešitelem (principal investigator, PI) a jeho týmu, a jsou ve většině případů realizovány pouze jedním subjektem. Grant ve formě „budget-based“ zajišťuje příjemci 100% financování způsobilých nákladů. Web ERC.

Inovační akce (Innovation Action, IA)
Obsahují aktivity blížící se tržnímu uplatnění. V projektech platí minimální podmínka účasti 3 ze 3 (viz výše). Sazba financování je zde nastavena ve výši 70 % způsobilých nákladů, vyjma neziskových subjektů, kterým je ponecháno 100% financování. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše). Výzvy se vypisují na témata určená Evropskou komisí.

Koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Action, CSA)
Přispívají k dosahování cílů programu, většinou však neobsahují výzkumné ani inovační aktivity. Projekty mohou být realizovány i pouze jedním subjektem a využívají jednotné sazby financování 100 % pro všechny subjekty. Ve většině případů se jedná o „budget-based“ grant (viz výše).

AKTUALITY

Zde najdete pozvánky na aktuální semináře týkající se evropských grantových programů, vyhlášené výzvy a jiné aktuality z oblasti evropských grantů na podporu vědy a výzkumu.

 

Integrace společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa

Zapojení společenských a humanitních věd do výzkumných a inovačních projektů zůstává stejně jako v předchozím programu Horizont 2020 i nadále prioritou pro celý Horizont Evropa, zejména pro všechny jeho klastry, mise a partnerství.

Současné globální výzvy jsou natolik složité a komplexní, že nemohou být řešeny jen jednou vědeckou disciplínou, ale často vyžadují spolupráci mezi různými obory. Je proto potřeba lepší spolupráce mezi technickými (STEM, přírodní vědy, technika a technologie, matematika) a společensko-humanitními obory (SSH). Disciplíny v sociálních vědách a humanitních oborech mohou hrát při řešení těchto složitých výzev důležitou roli, a měly by proto být zařazeny do návrhů projektů. 

Jak najít témata vhodná k zapojením společenských a humanitních věd? Výzvy programu Horizontu Evropa, kde je vyžadován relevantní příspěvek sociálních a humanitních věd, jsou označeny specifickou prioritou "Soci-economic science and humanities" a jejich seznam seřazen na portálu Funding & Tenders Opportunities

Informace k integraci společensko-humanitních věd (včetně seznamu oborů SSH vhodných pro zapojení) do Horizontu Evropa jsou uvedeny v Průvodci programem Horizont Evropa na stránkách 20–21. V rámci jednotlivých pracovních programů budou vyznačeny výzvy, v jejichž rámci  se očekává silný důraz na SSH. V projektových návrzích takto označených výzev bude potřeba v části B.1 jasně vysvětlit roli těchto disciplín v projektu, případně odůvodnit, proč nejsou zastoupeny. V části B.2 je pak potřebné popsat, jaká je expertiza navrhovaného konsorcia v oblasti SSH. 

Zdroj informací: Zápis kanceláře CZELO z webináře 2. června 2021 Social Sciences and Humanities in Horizon Europe: diving into the opportunities

 

Národní konference o genderu a vědě proběhne 14. června 2022 v budově Akademie věd ČR na Národní 3 v Praze a také v online přenosu.

Tématem letošního, již 7. ročníku konference jsou plány genderové rovnosti.

Plán genderové rovnosti – Gender Equality Plan/GEP – je novou podmínkou účasti v evropském programu pro výzkum Horizont Evropa. Od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Díky tomu se v ČR skokově zvýšil zájem výzkumných institucí o problematiku genderové rovnosti. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší implementace plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

Více informací a registrace zde

 

MSCA COFUND Infoday 2022

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropskou komisí pořádá dne 2. června 2022 On-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie COFUND (Spolufinancování regionálních, národních či mezinárodních programů pro doktorandy a postdoktorandy) v Horizontu Evropa. Informační den k MSCA COFUND je primárně určen zástupcům institucí, které plánují podat projektový návrh do výzvy 2022, otevřen je ale všem zájemcům, kteří se chtějí pouze dozvědět více o této akci.

Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-2022-COFUND je 11. října 2022, uzávěrka je stanovena na 9. února 2023.

Registrovat se můžete do 1. června 2021 (10:00). Odkaz bude zaslán registrovaným nejpozději den před infodnem. Akce bude probíhat v angličtině.

E-mail na pořadatele: simekz@tc.cz

 

ERC a MSCA - termíny

ERC 2023 Calls Calendar

 

Starting Grant 

Consolidator Grant

Advanced Grant

Synergy Grant

 

 

 

 

 

Call identifier

ERC-2023-StG

ERC-2023-CoG

ERC-2023-AdG

ERC-2023-SyG

 

 

 

 

 

Call opens

12/07/2022

28/09/2022

08/12/2022

13/07/2022

 

 

 

 

 

Call deadline 

25/10/2022

02/02/2023

23/05/2023

08/11/2022

 

MSCA 2022, 2023, 2024 Calls Calendar

MSCA calls 2022-2024.png

 

Oddělění vědy poskytuje:

 • informace o grantových výzvách programu Horizont Evropa a možnostech, jak se do něj zapojit;
 • koordinační podporu v přípravné fázi Vašeho projektového záměru;
 • administrativně správní podporu ve fázi realizace Vašeho projektu;
 • zprostředkujeme komunikaci a pomoc s grantem mezi FSV UK, rektorátem, Technologickým Centrem AV ČR a Evropskou komisí.
   

Metodický pokyn k podávání projektů Horizont Evropa zde

Jak podat grantovou žádost? Průvodce Horizon Europe Online Manual krok za krokem.

Kontakt

Lenka Zemanová, Cert HE
Tel.: 222 112 171
1. patro (č. 114)

Oddělení vědy
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Smetanovo nábř. 6, Praha 1
110 01

 

Užitečné odkazy

Evropské centrum UK

Technologické centrum AV ČR Národní kontaktní pracoviště pro výzvy Horizontu Evropa.

NICER Národní informační centrum pro evropský výzkum.

CZELO Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum v Bruselu podporuje účast českých institucí ve výzkumných a vzdělávacích programech EU.