Další evropské programy

International Visegrad Fund - granty

International Visegrad Fund (IVF) nabízí celoroční výzvy pro projekty týkající se podpory států Visegrádské skupiny a iniciativ vztahujících se ke střední a východní Evropě v celém světě.

IVF nabízí granty v těchto modulech:

1. Visegrad Grants (podpora projektů ze států visegrádské skupiny) – tento projekt je v současnosti řešen na fakultě, není možné podat žádost jako hlavní řešitel do roku 2020.

2. Visegrad + Grants (podpora projektů ve vztahu ke státům Západního Balkánu a Východního partnerství)

3. Visegrad Strategic Grants (rozsáhlejší projekty strategického významu na základě ročních priorit států Visegrádské skupiny)

Každoroční termíny u zadavatele: 1. únor, 1. červen a 1. říjen (termín pro odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy pět pracovních dní před termínem u zadavatele).

Počet žádostí o projekty není omezen v případě, že Univerzita Karlova je partnerskou institucí. Pokud by žádala jako hlavní řešitel, je možné řešit současně jen dva projekty v různých grantových modulech. Jako hlavní řešitel tak aktuálně může fakulta žádat jen do modulů Visegrad + Grants nebo Visegrad Strategic Grants a může obdržet už jen jeden projekt.

Podrobné informace

Elektronické podávání projektů

Pravidla pro podávání projektů

 

 

The British Academy - Funding Opportunities

The British Academy nabízí na svých internetových stránkách granty a stipendia zejména z oblasti sociálních a humanitních věd.

Aktuální výzvy je možné stáhnout zde.

Erasmus +

V rámci Erasmus+ mohou organizace žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, akademických pracovníků nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství a realizovat mezinárodní projekty.

Část programu spravuje přímo Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA), výkonný orgán Evropské komise se sídlem v Bruselu. Pod EACEA spadají některé aktivity v obou klíčových akcích, které proto nazýváme jako centralizované. Patří mezi ně známé aktivity jako je Erasmus+ Sport, Erasmus Mundus, Jean Monnet a mnohé další. 

Projekty se realizují v pěti oblastech vzdělávání:

AKTION Česká republika-Rakousko

AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky prostřednictvím individuálních stipendijních výjezdů a projektů spolupráce.

Program nabízí stipendia pro přípravu závěrečných prací (magisterské či disertační) pro studenty, výzkumné pobyty pro doktorandy či akademické pracovníky, stipendia pro přípravu habilitace pro postdoktorandy a stipendia pro účast na letních jazykových školách.

AKTION dále finančně podporuje projekty spolupráce, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Mezi tyto aktivity patří např. letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty, odborné školy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů. Dále podporuje publikaci výstupů z již ukončených projektů a podporuje přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů.

Podrobné informace

Fondy EHP a Norska

Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Program Vzdělávání podporuje projekty zaměřené na spolupráci škol a dalších vzdělávacích institucí, které vedou k modernizaci a inovaci výuky. Školy si také mohou vyměňovat své žáky, studenty a zaměstnance v rámci studijních a výukových pobytů. Na realizaci projektů je vyčleněno téměř 7 milionů eur. V prvních třech kolech výzev bylo podpořeno 94 projektů s celkovou alokací přes 6 milionu euro.

Česká republika je příjemcem Fondů EHP od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru. Ve dvou předchozích programových obdobích (2004-2009 a 2009-2014) se dočkaly podpory projekty za téměř 243 milionů eur, z čehož více než 6 milionů eur bylo vyčleněno na oblast vzdělávání.

Stránky Fondů EHP a Norska na webu MF ČR

Norway grants

Česko německý fond budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Od roku 1998 poskytl Fond budoucnosti dohromady bezmála 63,5 milionů eur na zhruba 11 600 projektů. 

Fond každoročně vyhlašuje výzvy k podávání projektů Téma roku. 

Webové stránky ČNFB

COST (European Cooperation in Science and Technology)

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská Federativní Republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce. 

Program nefinancuje přímo výzkumné aktivity, ale poskytuje prostředky na networking, krátkodobé vědecké pobyty nebo organizační a cestovní náklady účastníků a pořadatelů akcí. Dále také podporuje doktorandy a mladé vědecké pracovníky v účasti na konferencích. 

Práce COST se řídí třemi strategickými prioritami: podpora a šíření excelence, podpora interdisciplinárního výzkumu zaměřeného na přelomové objevy a posílení a udržení mladých lidí ve vědě a inovacích. Statistika ukazuje, že aktivity COST zvyšují šanci na úspěch v dalších programech na podporu výzkumu a vývoje.

Informace k programu na stránkách MŠMT