Sociologie

Charakteristika programu Sociologie

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Magisterské studium sociologie dále rozvíjí znalosti absolventů a absolventek bakalářských programů společenskovědních oborů s cílem formovat jejich dobře uplatnitelný profesní profil. Na konci studia budou schopni využívat současné teoretické i metodologické přístupy sociologie resp. sociální antropologie, identifikovat a řešit otázky, které rychle se měnící společnost klade; slovem, budou mít vyspělé analytické kompetence a myšlení. Nebude proto pro ně problém nalézt uplatnění v perspektivních pozicích nejen v oblastech spojených se sociálním výzkumem, ale také v soukromém sektoru a veřejné správě nebo rozjet vlastní „start-up“.

Specializace

  • Aplikovaný sociologický výzkum a jeho metodologie
  • Sociální antropologie a kvalitativní výzkum
  • Sociologie, veřejnost a politika

Počet přijatých v r. 2023

87

Přijímací řízení

dvoukolové

1. kolo (písemné): test z angličtiny + prokázání odborných znalostí

2. kolo (ústní): pohovor nad vypracovanou analýzou zvoleného tématu v prvním kole a o motivaci ke studiu

Uplatnění absolventů

Studium je navrženo tak, aby absolventům poskytlo jak teoreticko-metodologickou průpravu na nejvyšší úrovni v ČR, tak je připravilo na uplatnění v praxi. Proto jsou ve výuce zařazeny kurzy teoretické, metodologické i praktické, včetně stáží a výzkumných kolokvií. Přípravu na budoucí povolání posiluje i častá seminární forma výuky, ve které se studenti zdokonalují v prezentaci, diskuzi a obhajobě nabytých znalostí i vlastní argumentace.

Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde se oceňuje schopnost analytického myšlení opřeného o znalosti současných společenskovědních přístupů, tj. ve výzkumných agenturách a výzkumných odděleních firem, v akademické sféře (vysokých školách, Akademii věd) a ve státním a neziskovém sektoru. Na ukázku uvádíme několik konkrétních příkladů uplatnění našich absolventů a absolventek:

Analytici, konzultanti a marketéři v soukromém sektoru (např. Ipsos, Millward Brown, Median, Plzeňský Prazdroj, NMS, Newton Media, MindShare, Vodafone, O2, Manpower, Nestlé, Liftago, IKEA)

Akademičtí pracovníci (např. Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR, Národní ústav duševního zdraví, Český statistický úřad, FHS UK, HTF UK, FSS MU, FF OU)

Specialisté a projektoví manažeři ve státní správě a v neziskových organizacích (např. ESF, Platforma pro sociální bydlení, MPSV, Česká centra, Česká školní inspekce).

ABSOLVENTI ISS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu sociologických studií jsou kromě Saši také:

ABSOLVENTI ISS V PODCASTU DE FACTO