Mezinárodní vztahy

Charakteristika programu Mezinárodní vztahy

Forma studia: prezenční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia: 2 roky

Jazyk výuky: český (část povinných předmětů je vyučována v anglickém jazyce)

Garant oboru: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., jan.karlas@fsv.cuni.cz

Koordinátor oboru pro přijímací řízení: Mgr. Viera Martinková, Ph.D., viera.martinkova@fsv.cuni.cz

Mezinárodní vztahy (MV) jsou dvouletý navazující magisterský obor, který poskytuje studentům znalosti a analytické schopnosti pro porozumění mezinárodnímu kontextu politiky, ekonomiky a bezpečnosti. Hlavní politická rozhodnutí nejsou dnes přijímána pouze na národní úrovni, ale stále více také mezinárodně a v globálních a regionálních institucích. Vztahy mezi světovými mocnostmi, jako jsou Spojené státy, Čína, Evropská unie nebo Rusko, jsou přitom stále napjatější.

Náš program pomáhá studentům pochopit fungování mezinárodní a evropské politiky i výzvy, jimž v globalizovaném světě čelí jednak státy, jednak nestátní aktéři, např. firmy a nadnárodní korporace, neziskové organizace nebo my jako jednotlivci. V interdisciplinárním rámci se studenti učí o hlavních předmětech konfliktů v mezinárodní politice, ale také o fungování Evropské unie (EU) a globálních institucí. Studují, zda a jak mohou být mezinárodní konflikty transformovány ve spolupráci. Kromě budování znalostí v oblasti mezinárodní a evropské politiky klade obor důraz na rozvoj analytických schopností studentů a jejich kritického myšlení. Díky široké škále dovedností se naši absolventi stávají ceněnými odborníky pro veřejnou správu a diplomacii, evropské a mezinárodní instituce, nadnárodní korporace a nevládní organizace, média, think-tanky i akademickou sféru.

Koncepce výuky, kompetence absolventa

Obor Mezinárodní vztahy má za cíl poskytnout studentům hluboké pochopení problematiky mezinárodní a evropské politiky. Velký důraz je v programu kladen na dva základní kameny úspěchu našich absolventů.

Zaprvé, během studia získávají studenti hlubší znalosti o problémech současné mezinárodní politiky. Konkrétně se obor soustředí zejména na následující oblasti:

 • Mezinárodní vztahy jako obor studující chování států v mezinárodní politice, se zvláštním zřetelem na hlavní mocnosti, a také povahu mezinárodního systému.
 • Mezinárodní ekonomika a bezpečnost coby dvě hlavní oblasti mezinárodního života.
 • Evropská unie jako vůbec nejhlubší projekt mezistátní integrace v dějinách.
 • Mezinárodní organizace a mezinárodní právo jako zásadní nástroje řešení globálních problémů.

Zadruhé, napříč oborem pomáháme studentům získávat a rozvíjet své dovednosti uplatnitelné při jejich dalším profesním růstu:

 • Analytické schopnosti. Studenti Mezinárodních vztahů procházejí tréninkem v kvalitativních i kvantitativních metodách empirického výzkumu.
 • Kritické myšlení. Schopnost vidět problémy v jejich kontextu a kriticky, nikoliv černobíle, je zásadní pro naše chápání současného světa.
 • Jazykové schopnosti a přenositelné dovednosti. Komunikační a prezentační dovednosti a schopnost sehnat a zpracovat informace leží v základech úspěchu v jakémkoliv zaměstnání, o které se absolventi Mezinárodních vztahů budou ucházet. Drtivá většina předmětů oboru je vyučována v anglickém jazyce.

Počet přijatých v r. 2023

60

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

jednokolové

1. oborově zaměřený test
2. esej ověřující znalosti mezinárodních vztahů

Kariéra po studiu

Profesní úspěchy absolventů oboru Mezinárodní vztahy reflektují jeho prestiž a nároky, které klade na schopnosti studenty a na jejich akademický, profesní i osobní rozvoj. Díky tomu pracují naši absolventi na vynikajících pozicích v celé řadě oblastí:

 • státní a veřejná správa
 • diplomacie
 • mezinárodní a evropské instituce
 • nadnárodní korporace, firmy, neziskové organizace
 • média a think-tanky
 • akademická sféra

Struktura oboru

Jádrem oboru je sada společných povinných modulů v prvním roce studia a individuální specializace studentů a výzkum v rámci magisterské diplomové práce v roce druhém. Následující tabulka strukturu studijního oboru přehledně shrnuje. V prvním semestru navštěvují studenti moduly věnující se obecně mezinárodnímu systému – moduly věnující se teoriím mezinárodních vztahů, úvodu do mezinárodních ekonomických vztahů a úvodu do mezinárodní bezpečnosti. Ve druhém semestru na těchto základech stavíme tři další moduly věnující se problematice mezinárodního politického „společenství“. Konkrétně se jedná o moduly pokrývající do hloubky vývoj a současnost evropského integračního procesu a evropské politiky, mezinárodní právo a hlavní globální instituce. V průběhu prvního ročníku studenti rovněž získávají systematický trénink v technikách empirického výzkumu, jak kvantitativního, tak kvalitativního.

Ve druhém ročníku si studenti volí z řady dalších předmětů, které prohlubují jejich chápání problémů mezinárodní a evropské politiky. Tyto předměty si studenti volí z nabídky Katedry mezinárodních vztahů, ale také z nabídky dalších kateder Institutu politologických studií a dalších pracovišť Univerzity. Nabídka kurzů pokrývá široké spektrum oblastí mezinárodní politiky, od bezpečnosti, přes ekonomiku, po životní prostředí a další.  Řada studentů také stráví jeden nebo dva semestry na jedné z našich mnoha partnerských univerzit v Evropě i po celém světě.

V průběhu celého druhého ročníku studenti rovněž individuálně pracují, v součinnosti se svým vedoucím, na diplomové práci. Státní závěrečná zkouška na konci studia se skládá z povinných zkoušek z Mezinárodních vztahů a Evropských studií a ze zkoušky z jedné z následujících oblastí: Mezinárodní organizace, Mezinárodní právo, Mezinárodní ekonomické vztahy. V rámci státní závěrečné zkoušky studenti rovněž obhajují svou diplomovou práci.

 

Mezinárodní vztahy, bezpečnost a ekonomika

Mezinárodní instituce a evropská studia

Výzkumné metody a individuální výzkum v rámci magisterské diplomové práce

SEMESTR 1

Theories of International Relations

Mezinárodní ekonomické vztahy

Approaches to Conflicts and Violence

 

Researching International Politics: Quantitative Methods

SEMESTR 2

 

European Union

Mezinárodní právo

International Institutions

Researching International Politics: Qualitative Methods

SEMESTR 3

SEMESTR 4

Individuální specializace v rámci volitelných kurzů na Univerzitě Karlově nebo na partnerské instituci v zahraničí

Individuální specializace v rámci volitelných kurzů na Univerzitě Karlově nebo na partnerské instituci v zahraničí

Výzkum v rámci magisterské diplomové práce

Každý rok nabízí obor studentům rovněž kurzy hostujících vyučujících z předních evropských i světových pracovišť. V posledních letech tak u nás vyučovala řada globálně uznávaných politologů, např. Prof. Kenneth Abbott (Arizona State University), Prof. Tapio Raunio (University of Tampere), Prof. Gerald Schneider (University of Konstanz), nebo Prof. Robert Jervis (Columbia University, New York).

Double degree program s University of Konstanz

Jsme hrdí na to, že program Mezinárodní vztahy nabízí také výběrovou možnost získání dvojího magisterského titulu ve spolupráci s jedním z předních německých politologických pracovišť, University of Konstanz. Tento double degree program sestává z jednoho roku studia Mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově a jednoho roku studia prestižního programu MA in Politics and Public Administration na University of Konstanz. Uchazeči o studium v double degree programu jsou vybíráni na základě dosavadních výsledků po prvním semestru studia.

Struktura dvouletého double degree programu

ABSOLVENTI IPS V JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu politologických studií jsou kromě Milana také:

ABSOLVENTI IPS V PODCASTU DE FACTO