Mediální studia (distanční)

Charakteristika programu Mediální studia

Forma studia: distanční
Druh studia:

navazující magisterské

Standardní doba studia:

2 roky

Navazující magisterský studijní program 7202T Mediální studia v distanční formě je zaměřen na osvojení a prohloubení poznatků o vývoji mediálních systémů, roli médií ve společnosti a současné proměně tradičních i nových médií a důsledcích těchto proměn pro život jednotlivce a společnosti. Obor je určen absolventům bakalářského studia (především humanitně nebo sociálněvědně orientovaného, ale i žurnalistického), kteří chtějí propojit již absolvovaný obor se systematičtějším proniknutím do mediální problematiky a osvojit si základní vědecké rámce, o něž se opírá současné sociálněvědní myšlení o vztahu médií a společnosti. Nedílnou součástí kompetence absolventa je schopnost odborného uvažování o roli médií v současné společnosti a zvládnutí techniky a organizace výzkumného projektu. Studium je organizováno jako čtyřsemestrální. Studijní plán je pevný, studenti v každém semestru mají vypsané povinné a povinně volitelné předměty pro konkrétní ročník studia. Kontaktní výuka se koná v pátečních  termínech, které jsou studentům sděleny v dostatečném časovém předstihu před začátkem semestru.

Počet přijatých v r. 2023

136

Přijímací řízení

jednokolové

test ověřující všeobecný společenský přehled

Uplatnění absolventů

U absolventů magisterského oboru se předpokládá, že naleznou profesní uplatnění v rámci tiskových a komunikačních oddělení státních institucí, neziskových organizací a v rámci činnosti mediálních a komunikačních společností. Studium prohlubuje odbornou přípravu zejména pro profese mediálního analytika, mediálního konzultanta, tvůrce komunikačních strategií.

ABSOLVENTI IKSŽ V SÉRII JSEM Z FSV UK

Podívejte se na další videa s našimi absolventy ze série Jsem z FSV UK

Absolventi Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jsou kromě Filipa také:

ABSOLVENTI IKSŽ V PODCASTU DE FACTO