Fond mobility

Aktuálně: Podzimní kolo 2019

Oddělení zahraničních styků vyhlašuje podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility.

Rektorátní aplikace pro podávání přihlášek je otevřena od pondělí 23. září 2019. Fakultní deadline je stanoven na středu 16. října 2019 v 23:59.

Vyhláška a podrobnější informace

Informace o Fondu mobility

Fond mobility slouží jako podpůrný nástroj k rozšiřování mezinárodních styků univerzity. Finanční podporu z fondu lze poskytnout jak studentovi, akademickému pracovníkovi, tak hostujícímu akademickému pracovníkovi. Podpora se může týkat pobytů hostujících akademiků nebo vědeckých pracovníků na UK, vědeckých nebo výzkumných pobytů našich akademických pracovníků v zahraničí, vysílání studentů UK do zahraničí nebo studia zahraničních studentů na UK.

Žádosti o příspěvek z Fondu mobility se odevzdávají pravidelně dvakrát ročně v rámci podzimního kola v říjnu a jarního kola v březnu.

Žádosti do Fondu mobility UK se podávají výhradně prostřednictvím Oddělení zahraničních styků FSV. Naše fakulta má svůj vlastní interní deadline pro podávání přihlášek, který je zpravidla přibližně 10 dní před termínem rektorátním. Přihlášky se podávají skrze rektorátní online aplikaci.

Fond mobility se řídí třemi základními principy:

 • Finanční podporu je možné žádat pouze na budoucí mobility, ne zpětně.
 • Z fondu lze hradit maximálně 50 % z předpokládaných nákladů.
 • Doporučovány budou výhradně žádosti studentů studia bakalářského, magisterského a doktorského studia v prezenční formě.
 • Příspěvek z Fondu mobility není možné žádat na pobyty programu Erasmus+, které zahrnují stipendium.

Výše získané finanční podpory se také odvíjí od počtu přijatých žádostí a od rozpočtu, který má na daný rok Rektorát UK k dispozici. Rektorát si vyhrazuje právo na snížení výše požadovaného příspěvku jednotlivým žadatelům a/nebo úplné zamítnutí přihlášky.

Studentské žádosti o příspěvek z Fondu mobility musí obsahovat:

 • Motivační dopis
 • Potvrzení o nominaci na výjezd a/nebo akceptační dopis ze zahraniční univerzity
 • Potvrzení jazykové znalosti
 • Doporučující dopis od pedagoga z FSV
 • Vyplněnou online přihlášku

Žádost o podporu hostujícím akademikům musí obsahovat:

 • Doporučení vedoucího odborníka z příslušného pracoviště
 • Životopis včetně publikační činnosti
 • Vyplněnou online přihlášku

Všechny zmíněné dokumenty mohou být dodány v českém nebo anglickém jazyce.

Další informace naleznete na stránkách rektorátu: Fond mobility UK.

Studenti, kteří hledají finanční podporu pro jejich studijní výzkumné pobyty spojené s psaním jejich závěrečné práce mohou žádat o podporu z Fondu mobility za stejných podmínek jako výměnní studenti.