Výzva SYLFF 2024 vyhlášena

Výzva SYLFF 2024 vyhlášena

Výzva stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) pro rok 2024 byla vyhlášena. Nabídka je určena pro studenty doktorských programů sociálně vědního či humanitního zaměření a poskytuje finanční podporu po dobu až dvou let na zpracování dizertační práce a další výzkumné aktivity. 

Žádosti předkládají studenti na fakultu k rukám vedoucí OZS na adresu svoz@fsv.cuni.cz nejpozději do 24. dubna 2024.

Přihlášku prosím zasílejte jako 1 soubor v angličtině v pdf formátu s označením v následujícím tvaru (např.: Novák_FSV_2023).

Z došlých přihlášek budou vybráni dva kandidáti/tky, kteří budou nominováni do druhého kola výběrového řízení na rektorátu UK. Vyhodnocení uchazečů rektorátní komisí je nezávislé na hodnocení fakultním. Výběrová komise si vyhrazuje právo provést předvýběr a k ústnímu pohovoru pozvat jen vybrané kandidáty. Z výběrového řízení UK vzejdou dva kandidáti, kteří budou nominováni japonské nadaci za Univerzitu Karlovu. Rozhodnutí o výběru uchazečů bude známo do 15. 7. 2024.

Stipendium SYLFF je otevřeno i zahraničním studentům, zapsaným v řádném studijním programu na UK. Studenti mohou nově čerpat mimo stipendium SYLFF i další finanční podporu za splnění dvou podmínek:
1) zajištění transparentnosti financování a
2) zamezení dvojího financování.

Další informace najdete na webových stránkách rektorátu.

Podmínky a přihlášky

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce, etnickém původu, náboženství a politických systémech.

Studenti denní formy doktorského studia sociálního či humanitního zaměření mohou žádat o až dvouleté stipendium pro zpracování nebo dokončení své dizertační práce.

Žadatel musí primárně splňovat následující kritéria:

  • v době podání přihlášky musí být student nejvýše ve 3. ročníku denní formy doktorského studia
  • student musí být po celou dobu pobírání stipendia zapsán ke studiu na UK

Žádost uchazeče musí být předložena v angličtině v pdf formátu a musí obsahovat následující dokumenty:

  • Přihláška uchazeče: SYLFF Application Form
  • CV uchazeče s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti (max. 2 strany A4)
  • Motivační dopis (max 1,5 strany A4)
  • Doporučující dopis školitele: Recommendation letter

Více informací najdete zde.

Kontakt

Vedoucí OZS, Mgr. Michaela Rudinská, e-mail: svoz@fsv.cuni.cz