Erasmus+ akademická mobilita

Erasmus+ akademická mobilita

ERASMUS+ je program EU umožňující výměny studentů, akademiků a dalších zaměstnanců vysokých škol, který běží již od poloviny 80. let. Česká republika se ho zúčastňuje od roku 1997. Mobility probíhají na základě bilaterálních dohod, podepsaných mezi UK a partnerskými univerzitami. Finanční podporu poskytuje MŠMT ČR a hlavní kancelář LLP ERASMUS+ v Bruselu prostřednictvím Evropské kanceláře rektorátu Univerzity Karlovy (EK RUK). 

 

1. VÝUKOVÁ MOBILITA

Výukovou mobilitu mohou akademičtí pracovníci realizovat v následujících členských a nečlenských státech EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Island, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Španělsko, Švédsko a Turecko

Informace pro akademickou mobilitu v rámci programu Erasmus+ naleznete na webových stránkách Evropské kanceláře RUK zde        

Doporučená délka výukového pobytu vědecko-pedagogických pracovníků je 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt v minimální délce alespoň 2 po sobě jdoucí pracovní dny vyjma cesty. Maximální délka pobytu je 2 měsíce.

Třeba je však odučit minimálně 8 vyučovacích hodin (při 2 - 5 pracovních dní). Minimální počet výukových hodin pro mobility přesahující 5 pracovních dní je vypočítán: počet pracovních dní x 1,6

BILATERÁLNÍ DOHODY A FINANČNÍ PODPORA

Dohody

Finanční podpora

Distance calculator 

Výše finanční podpory se skládá z příspěvku na pobytové náklady a jednotkového příspěvku na dopravu, který je odstupňován dle vzdálenosti mezi domácí institucí a místem pobytu v zahraničí.

Finance vypočítané dle Účastnické smlouvy jsou v maximální výši. Při překročení je třeba zajistit si na příslušném institutu/pracovišti doplňkový zdroj financování.

ERASMUSPLUS - blog | ERASMUS+

POKYNY PRO OUTGOINGOVOU A INCOMINGOVOU MOBILITU

PŘED ODJEZDEM

Souhlas s mobilitou

Mobility Agreement

Účastnická smlouva

Agendu cestovní příkazů a vyúčtování spravuje Ekonomické oddělení  

Letenky a ubytování pořizujte teprve po schválení cestovního příkazu.

PO NÁVRATU

Vyjíždějící pedagog se v souladu s Účastnickou smlouvou o poskytnutí grantových prostředků zavazuje vyplnit online dotazník EU Survey v nástroji Mobility Tool a předložit po ukončení výukového pobytu na (originály na Ekonomické oddělení, kopie na Oddělení zahraničních styků):  

Confirmation of Erasmus+

Final Report

Po ukončení cesty je účastník povinen do 10 kalendářních dnů cestu řádně vyúčtovat

2. Pobyt formou školení, sdílení a výměny poznatků (Staff Mobility for Training)

CALL FOR APPLICATIONS: ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIPS, SUMMER 2020 -  International Balkan University (IBU)

  • minimální délka pobytu:  2 pracovní dny
  • maximální délka pobytu: 2 měsíce
  • pobyt zaměřený na profesní rozvoj formou školení, sdílení a výměna poznatků a kompetencí, stínování pracovníků (job shadowing)

Podrobnosti o programu naleznete zde

KOORDINÁTOŘI

IES       IPS     IMS    

IKSŽ     ISS

Evropská kancelář RUK

Koordinátor na Oddělení zahraničních styků: Ing. Radek Kovács