Administrativní postup při řešení projektu

Postup při podávání grantového projektu

V případě zájmu o podání projektu na vyhlášené grantové soutěže kontaktujte:

pro české grantové soutěže - Evu Horníčkovou (eva.hornickova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 267),

pro zahraniční grantové soutěže - Tomáše Rennera (tomas.renner@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 232),

Pavlínu Hillerovou (pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz, tel. 222 112 171).

 

Pracovníci oddělení vědy :

- Vám pomohou při zpracování formulářů projektu (povinné údaje o uchazeči, rozpočet, zahraniční cesty), při komunikaci s vyhlašovatelem grantové soutěže nebo s jakýmkoli dalším problémem či otázkou spojenou s vypracováním projektu,

- doplní povinné přílohy jako jsou např. výroční zprávy, statut FSV UK, ověřené plné moci či čestná prohlášení.

Návrhy grantových projektů je nutné odevzdat nejpozději do termínu oddělení vědy, který je uveden pro každou vyhlášenou grantovou soutěž zvlášť. Grantové přihlášky musí projít kontrolou na oddělení vědy a na ekonomickém oddělení. To si vyžádá cca 5 pracovních dní, hlavně v případě, kdy je nutné odstranit nějaké chyby v projektu. Až po této kontrole jsou předloženy ke schválení a podpisu tajemníkovi a děkanovi FSV UK. Termín na odevzdání projektů je stanoven v souladu s pokynem děkana č. 23/2014 V případě zahraničních projektů musí však být termín odevzdání často z důvodu započtení doby doručení posunut ještě více dopředu.

Příručka pro řešitele grantových projektů ke stažení