FAQ pro navrhovatele projektů

Do jakých soutěží si můžu projekt podat?

Aktuální vyhlášení grantových soutěží je zveřejněno v sekci Věda a výzkum. V případě, že vyhlášené výzvy nejsou vhodné pro Váš projekt, kontaktujte prosím pracovníky oddělení vědy.

Kdy musím odevzdat projektový záměr?

Opatření děkanky 28/2019  určuje v odstavci 2.3 případy projektů, u nichž je nezbytné podat projektový záměr k projednání na kolegiu děkanky. Jedná se o tyto projekty:

a)      v nichž fakulta zaujímá roli koordinátora,

b)     které budou spolufinancovány fakultou,

c)      v nichž je hlavním řešitelem zahraniční pracovník, který dosud nemá úvazek na fakultě, a projektů, v nichž se předpokládá vytvoření pracovních úvazků pro zahraniční pracovníky ze zemí mimo EU,

d)     které pro úspěšné dosažení svých cílů vyžadují zajištění dodatečných studijních či kancelářských prostor pro řešitelský tým.

Postup pro nahlášení projektového záměru stanoví odstavec 2.2 opatření. Projektový záměr se zasílá na oddělení vědy na příšlušném formuláři k 31.1. (na projekty podávané v 1. pololetí, tj. do 30. června), a 30. června (pro projekty podávané v 2. pololetí, tj. od 1. července do 31. prosince). Nehledě na tyto termíny je nutné oznámit záměr podat koordinátorský projekt v soutěžích EU nejpozději šest měsíců před uzávěrkou dané výzvy.

Kde najdu údaje o Univerzitě Karlově do soutěží vyhlašovaných Evropskou komisí?

Potřebné údaje (např. PIC number) jsou uvedeny na http://www.cuni.cz/UK-2938.html.

Jak mám stanovit mzdy v návrhu projektu?

Mzdové náklady pro řešitele i členy týmů musí vycházet ze zadávací dokumentace grantové soutěže a musí být v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy. Povinnou součástí mzdy je tarifní složka, jejíž rozpětí pro jednotlivé mzdové třídy stanovuje Vnitřní mzdový předpis UK. Dále může mzda obsahovat i osobní ohodnocení a odměny ke mzdě, pokud to zadávací dokumentace grantové soutěže umožňuje.

Jaké jsou zákonné odvody ke mzdovým nákladům?

Zákonné odvody ke mzdovým nákladů činí 33,8 %. Jedná se o zákonné odvody zaměstnavatele. Za zaměstnance na pracovní smlouvu se pak ještě odvádí příspěvek do sociálního fondu ve výši 1,6 %. U dohod o pracovní činností činí odvody 33,8 %. U dohod o provedení práce se odvody ve stejné výši odvádí až v případě, že zaměstnanec má v rámci celé UK v jednom měsíci mzdu vyšší než 10 000 Kč.

Jaké jsou doplňkové (režijní) náklady fakulty?

Výši doplňkových (režijních) nákladů stanovuje opatření děkana č. 50/2018.  Podrobný postup pro stanovení doplňkových (režijních) nákladů pro projekty podávané za fakultu stanovuje opatření děkana č. 37/2018.

Kde zjistím, jaké je stravné pro plánovanou zahraniční cestu?

Sazby zahraničního stravného pro jednotlivé země stanovuje každý rok vyhláška Ministerstva financí ČR.