Mimořádní profesoři

Mimořádní profesoři

Mimořádným profesorem UK (dále jen „mimořádný profesor“) se může stát:

- osoba, která dosáhla srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem v zahraničí;

- osoba, která je významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let.

Postup ke zřízení pracovního místa mimořádného profesora se zahajuje na základě návrhu děkanky fakulty předloženého vědecké radě fakulty. V případě, že návrh získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech přítomných členů vědecké rady fakulty, předloží jej děkanka fakulty rektorovi, aby pracovní místo mimořádného profesora zřídil. Rektor rozhoduje o zřízení pracovního místa mimořádného profesora s konečnou platností. 

Postup k obsazení pracovního místa mimořádného profesora se podává děkance fakulty. Musí v něm být uvedeno pracovní místo, na které má být uchazeč ustanoven, oblast vzdělávání, pro kterou má UK udělenu institucionální akreditaci a pro kterou má být uchazeč o pracovní místo mimořádného profesora ustanoven. Děkanka fakulty předá návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora rektorovi.

Opatření rektora č. 39/2018

Formulář Návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora UK 

K návrhu se přikládají tyto doklady o uchazeči:

  • strukturovaný životopis;
  • doklady o dosaženém vzdělání a získání příslušného akademického titulu;
  • doklady o získání vědeckých hodností nebo jiné odborné kvalifikace srovnatelné s docentem nebo profesorem v zahraničí nebo přehled o působení v praxi alespoň po dobu 20 let v dané oblasti vzdělávání;
  • výkaz pedagogické činnosti uchazeče (byl-li uchazeč pedagogicky činný);
  • strukturovaná bibliografie uchazeče (byl-li uchazeč publikačně činný);
  • podklady k hodnocení zahraničních zkušeností, výchovy vědeckých pracovníků a výsledků výzkumů (včetně řešení grantů, významných projektů, objevů, inovací a významných vynálezů);
  • stručný záměr budoucího působení uchazeče, bude-li místo zřízeno.