Informace k řízení ke jmenování profesorem

Platné předpisy

Kontakt

Odděleni vědy

Bc. Simona Šubrtová

simona.subrtova@fsv.cuni.cz

+420 222 112 290

Řízení ke jmenování profesorem NA FSV UK - DOC. KE STAŽENÍ

K průběhu jmenovacího řízení:

1. část - na fakultě - průběh: zahájení děkanem, příprava Stanoviska hodnotící komise, profesorská přednáška před vědeckou radou.

2. část - na rektorátu - průběh: projednání kolegiem rektora, vystoupení uchazeče před vědeckou radou.

Co je třeba předložit:

 

Žádost o zahájení jmenovacího řízení

Žádost uchazeče adresovaná děkanovi fakulty s uvedením oboru a směru jmenovacího řízení.

1.

Písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož oboru nebo oboru příbuzného

 

2.

Strukturovaný životopis

Kromě obvyklých životopisných údajů a průběhu zaměstnání se uvádějí informace dokreslující odborný profil uchazeče. např. práce ve vědeckých společnostech a redakčních radách, recenzní činnost, vědecká ocenění, podíl na organizaci konferencí, vedoucí funkce na fakultě, nejdůležitější zahraniční cesty na pozvání a další údaje o vědeckých kontaktech se zahraničím. Uchazeč také uvádí ORCID číslo.

 

3.

Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, popř. další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci uchazeče

Notářsky ověřené kopie diplomů.

4.

Doklad o habilitaci (opis jmenovacího dekretu)

 

5.

Přehled konkrétní pedagogické činnosti

V přehledu uvést pedagogickou činnosti po dobu 6 let.

Dále uchazeč napíše vyjádření, jaká je jeho koncepce dalšího rozvoje oboru, jak hodnotí svoji dosavadní pedagogickou činnost, zejména s ohledem na obor řízení a přispění k jeho rozvoji, s ohledem na dosud vyučované předměty, kvalitu výuky, hodnocení studenty, inovaci ve výuce a autorství učebnic a dalších studijních pomůcek. Dále uchazeč uvede představy o dalším působení v oboru.

6.

Seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních  textů (publikací)

Seznam je třeba rozdělit podle typu publikace - viz níže přiložený vzor.

Dále uchazeč uvede vlastní komentovaný výběr 5 nejvýznamnějších publikací s doporučením za posledních 5 let (od habilitačního řízení) s uvedením významu pro obor.

7.

Seznam citací v odborné české i zahraniční literatuře

Doporučený formát: zvýraznit citovanou položku a k ní uvést přímo konkrétní citace.

8.

Seznam absolvovaných vědeckých a odborných stáží

V seznamu budou uvedeny tuzemské a zahraniční vědecké, odborné nebo umělecké stáže přesahující délkou trvání 1 měsíc.

9.

Písemné stanovisko děkana fakulty / ředitele instituce

Týká se uchazečů s působištěm mimo FSV UK a CERGE.

10.

Potvrzení o dosavadní praxi (o zaměstnání)

Týká se uchazečů s působištěm mimo FSV UK.

Pro zpracování podkladů citační analýzy a publikační aktivity můžete využít služeb Mgr. Jakuba Szarzece (jakub.szarzec@ruk.cuni.cz). Více informací naleznete zde: https://cuni.cz/UK-11097.html

 

VZOR: Pedagogická činnost

Akademický rok (20.. ./20..)

Studijní program (název programu, studijní program povinný/volitelný)

Celkový rozsah cvičení - specifikace (např. celý název cvičení, rozsah předmětu, částečný rozsah předmětu apod.)

Počet seminářů - specifikace (např. celý název semináře, rozsah předmětu, částečný rozsah předmětu apod.)

Přednášky - specifikace (např. povinný, volitelný předmět), rozsah přednášky, název přednášky apod.)

V případě přednášek v jiném jazyce než českém nutno specifIkovat.

 

Další pedagogická činnost

Akademický rok (20.. /20..)

Zde uvést např.: předseda komise pro státní závěrečnou nebo rigorózní zkoušku, člen komise pro státní doktorské zkoušky, garant studijního programu, člen rady garantů studijních programů, člen oborové rady, významný podíl na vytvoření nové výukové pomůcky apod.

Vedení bakalářských prací

Akademický rok (20.. /20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Vedení diplomových prací

Akademický rok (20.. /20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Vedení studentů doktorského studia

Akademický rok (20.. /20..)

počet vedených:

počet obhájených:

ve funkci konzultanta:

Vedení rigorózních prací

Akademický rok (20.. /20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Činnost v rámci CŽV (specifikace)

 

VZOR: Kategorie rozčlenění seznamu publikací

A

vědecké monografie,

B

kapitoly v monografiích,

C

původní vědecké práce,

C1

články v časopisech s impakt faktorem,

C2

články v zahr. rec. časopisech,

C3

články v českých rec. časopisech,

C4

stať v rec. sborníku,

C5

editor recenzovaného sborníku,

D

učebnice a učební texty,

 

E

různé závažné práce,

členění E1 –E... zvolí přiměřeně uchazeč (např. recenze, čl. v ostatních časopisech překlady,stať v nerecenzovaném  sborníku,  working papers, dobrozdání, expertizy, encyklopedie, slovníky, příručky, atd.),

F

přednášky typu "invited speaker",

G

přehledy a souborné referáty,

H

patenty,

I

habilitační práce(u habilitačního řízení)

J

disertační, rigorózní práce, habilitační práce, (u profesorských řízení)

K

abstrakta ze sjezdů a sympozií,

L

účast na řešení grantů,

M

ostatní publikace.

(popularizační práce, významné recenze v novinách atd.)

 

Charakteristika profesorské přednášky:

Téma přednášky uchazeč předkládá ve svém návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem. V přednášce stručně představí svůj obor a jeho aktuální vývoj a především seznámí vědeckou radu s přínosem své vědecké a pedagogické práce k dosavadnímu rozvoji svého oboru a s koncepcí a cíli svého dalšího vědeckého a pedagogického působení. Přednáška trvá maximálně dvacet minut, je pronesena spatra a je možné ji doprovodit různými typy prezentace podle uvážení uchazeče.

 

Poplatek za řízení ke jmenování profesorem:

Univerzita Karlova stanovila pro uchazeče v řízení ke jmenování profesorem poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 5.000,- Kč (čl. 8/čl. 18 Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.