Habilitační řízení

Platné předpisy:

Kontakt

Odděleni vědy

Bc. Simona Šubrtová

simona.subrtova@fsv.cuni.cz

+420 222 112 290

Habilitační řízení na FSV UK - doc. ke stažení

Co je třeba předložit při zahájení:

Co je třeba předložit při zahájení:

 

Žádost o zahájení habilitačního řízení

Žádost uchazeče adresovaná děkanovi fakulty s uvedením oboru habilitace a názvu habilitační práce.

1.

Habilitační práce (5 výtisků + elektronická verze)

Habilitační prací se rozumí:

a/ Tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky,  nebo

b/ Soubor uveřejněných vědeckých prací, doplněný komentářem, nebo

c/ Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo

d/ Závažné překladové dílo, provázené vědeckou studií a komentáři  patřičného rozsahu a

kvality (především překlady starověkých, středověkých i raně novověkých uměleckých i vědeckých děl), nebo

e/ Slovník, který svým rozsahem, zaměřením a úrovní představuje  obohacení české

kultury ve vazbě ke světovým kulturám.

2.

Strukturovaný životopis

Kromě obvyklých životopisných údajů a průběhu zaměstnání se uvádějí informace

dokreslující odborný profil uchazeče. např. práce ve vědeckých společnostech a

redakčních radách, recenzní činnost, vědecká ocenění, podíl na organizaci konferencí,

vedoucí funkce na fakultě, nejdůležitější zahraniční cesty na pozvání a další údaje o

vědeckých kontaktech se zahraničím.

3.

Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech,

popř. další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci uchazeče

Notářsky ověřené kopie vysokoškolských diplomů, uchazeči/ky ze zahraničí jsou povinni

zároveň doložit uznané vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí (nostrifikaci).

4.

Přehled konkrétní pedagogické činnosti

V přehledu uvést pedagogickou činnost po dobu 4 let.

5.

Seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních  textů (publikací)

Seznam je třeba rozdělit podle typu publikace - viz níže přiložený vzor.

6.

Seznam citací v odborné české i zahraniční literatuře

Doporučený formát: zvýraznit citovanou položku a k ní uvést přímo konkrétní citace.

7.

Seznam absolvovaných vědeckých a odborných stáží

V seznamu budou uvedeny tuzemské a zahraniční vědecké, odborné nebo umělecké stáže.

8.

Písemné stanovisko děkana fakulty / ředitele instituce

Týká se uchazečů s působištěm mimo FSV UK a CERGE.

9.

Potvrzení o dosavadní praxi (o zaměstnání)

Potvrzení o zaměstnání na FSV UK či CERGE/Národohospodářském ústavu zajistím.

Ale od všech ostatních právnických osob, u kterých je uchazeč/ka zaměstnán na základě

pracovně právního poměru, zajišťuje získání patřičných dokladů sám uchazeč.

Pro zpracování podkladů citační analýzy a publikační aktivity můžete využít služeb Mgr. Jakuba Szarzece (jakub.szarzec@ruk.cuni.cz). Více informací naleznete zde: https://cuni.cz/UK-11097.html

 

VZOR: Pedagogická činnost

Akademický rok (20.. / 20..)

Studijní program (název programu, studijní program povinný/volitelný)

Celkový rozsah cvičení - specifikace (např. celý název cvičení, rozsah předmětu, částečný rozsah předmětu apod.)

Počet seminářů - specifikace (např. celý název semináře, rozsah předmětu, částečný rozsah předmětu apod.)

Přednášky - specifikace (např. povinný, volitelný předmět), rozsah přednášky, název přednášky apod.)

V případě přednášek v jiném jazyce než českém nutno specifIkovat.

Další pedagogická činnost

Akademický rok (20.. / 20..)

Zde uvést např.: předseda komise pro státní závěrečnou nebo rigorózní zkoušku, člen komise pro státní doktorské zkoušky, garant studijního programu, člen rady garantů studijních programů, člen oborové rady, významný podíl na vytvoření nové výukové pomůcky apod.

Vedení bakalářských prací

Akademický rok (20.. / 20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Vedení diplomových prací

Akademický rok (20.. / 20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Vedení studentů doktorského studia

Akademický rok (20.. / 20..)

počet vedených:

počet obhájených:

ve funkci konzultanta:

Vedení rigorózních prací

Akademický rok (20.. / 20..)

počet vedených:

počet obhájených:

Činnost v rámci CŽV (specifikace)

VZOR: Kategorie rozčlenění seznamu publikací

 

 

A

vědecké monografie

B

kapitoly v monografiích

C

původní vědecké práce

C1

články v časopisech s impakt faktorem

C2

články v zahr. rec. časopisech

C3

články v českých rec. časopisech

C4

stať v rec. sborníku

C5

editor recenzovaného sborníku

D

učebnice a učební texty

E

různé závažné práce

členění E1–E... zvolí přiměřeně uchazeč (např. recenze, čl. v ostatních časopisech překlady, stať v nerecenzovaném sborníku, working papers, dobrozdání, expertizy, encyklopedie, slovníky, příručky, atd.).

F

přednášky typu "invited speaker"

G

přehledy a souborné referáty

H

patenty

I

habilitační práce

J

disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u jmenovacích řízení)

K

abstrakta ze sjezdů a sympozií

L

účast na řešení grantů

Uvést název grantu, roky realizace, číslo projektu a participaci ve smyslu "Hlavní řešitel" či "Spoluřešitel".

M

ostatní publikace.

Popularizační práce, významné recenze v novinách atd.

 

Charakteristika habilitační přednášky:

Na návrh uchazeče předkládá habilitační komise vědecké radě tři témata habilitační přednášky, z nichž rada jedno vybere. Přednáška trvá maximálně dvacet minut, je pronesena spatra a je možné ji doprovodit různými typy prezentace podle uvážení uchazeče. Navrhovaná témata jsou koncipována tak, aby na konkrétních případech dokládala přínos vědecké a pedagogické práce uchazeče k rozvoji oboru, v němž se uchází o hodnost docenta. Vedle významu vědecké práce uchazeče vědecká rada na základě přednášky hodnotí i jeho schopnost seznámit se základními problémy své práce i publikum různého oborového zaměření.

 

Poplatek za habilitační řízení:

Univerzita Karlova stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení poplatek za úkony spojené s tímto řízením, a to ve výši 2.000,-Kč (čl. 8/čl. 18 Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem). Poplatek je splatný do 30 dnů od schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný.