Poděkování děkana FSV UK Tomáše Karáska

Tomáš Karásek fotografie

Poděkování děkana FSV UK Tomáše Karáska

Milé kolegyně, milí kolegové,

je tomu více než dva měsíce od začátku současné fáze ruské agrese proti Ukrajině. V české společnosti se vzedmula obdivuhodná vlna solidarity s ukrajinským národem, jejíž součástí je i snaha univerzity a fakulty pomoci těm, kteří k nám mají profesně nejblíže, tedy ukrajinským studentům a akademikům. Jako fakulta jsme podpořili naše stávající studenty z Ukrajiny jednorázovým stipendiem a odpuštěním studijních poplatků. Ve spolupráci s univerzitou jsme přijali desítky ukrajinských studentek a studentů v režimu ‚freemovers‘, který jim následně umožní pokračovat na FSV v řádném studiu. Rozběhla se příprava speciálního přijímacího řízení pro uchazeče z Ukrajiny. Na základě osobní iniciativy mnoha akademiků přijímáme do pracovního poměru ukrajinské kolegyně a kolegy. FSV také zřídila expertní skupinu, která chce ve veřejném prostoru nabízet odborné, výzkumně podložené příspěvky do probíhajících debat.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na fakultě na organizaci pomoci Ukrajině podílejí. Vedle zmíněných aktivit patří velké díky všem, kteří pod hlavičkou FSV vystupují v médiích a příkladným způsobem pomáhají fakultě a univerzitě naplňovat její tzv. třetí roli ve společnosti. Obzvlášť pyšný jsem na naše studenty, kteří aktivně pomáhají svým ukrajinským kolegyním a kolegům vyrovnat se s mimořádně obtížnou situací. A velmi oceňuji všechny, kteří se nad rámec svých profesních aktivit podílejí na nejrůznějších formách pomoci v rámci neziskového sektoru. Jsem hrdý na to, že nejen odborností, ale i svými morálními postoji naplňujeme akademické ideály, na nichž je Univerzita Karlova založena.

Nevíme, kdy ani jak konflikt na Ukrajině skončí, ale je zřejmé, že jeho dopady budou dlouhodobé a závažné. Fakulta je připravena dostát závazkům k pomoci těm, kteří ji potřebují a jimž ji umíme efektivně nabídnout. Vítám jakoukoliv iniciativu, která pomůže ukrajinským občanům se se stávající tragickou situací vyrovnat a budu za ni i nadále vděčný. Jsem na nás jako fakultu opravdu hrdý a chtěl bych vám všem, studentům i zaměstnancům, upřímně poděkovat za vaše nasazení.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

děkan FSV UK