Statut soutěže

Statut soutěže

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy každoročně vyhlašuje veřejnou soutěž studentských a vědecko-výzkumných prací o Cenu Josefa VAVROUŠKA, která je věnována nejrůznějším aspektům problematiky trvalé udržitelnosti a hodnotám reprezentovaným osobností Josefa Vavrouška.

Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí ČSFR a později i pedagog působící na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, se stal jedním z nejvýznamnějších propagátorů koncepce trvale udržitelného života jakožto odpovědi na globální (a zejména ekologické) problémy současného světa.

Cena Josefa VAVROUŠKA:

Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace

Základní problémové okruhy:

  • ekologie člověka;
  • udržitelný rozvoj;
  • ekonomika přírodních zdrojů;
  • sociální etika a ekonomický systém;
  • etika a fungování politického systému;
  • sociální systém jako holistická struktura s cílovým chováním;
  • společenské systémy a diskont budoucnosti;
  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní studia a globální světová ekologická rovnováha;
  • mediální komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
  • edukační systémy s těmito cíli.

Charakter soutěžních prací:

Teoretické, teoreticko-empirické nebo empirické studie s případným vyústěním do praktických aplikací.

1. Do soutěže budou zařazeny bakalářské, magisterské a disertační práce obhájené ve stávajícím a v minulém akademickém roce s přiloženými posudky a s informací o výsledku obhajoby.

2. Práce, které formální obhajobu nevyžadují, mohou být rovněž zařazeny do soutěže a nemusejí být doprovázeny posudkem.

3. Kritéria pro zařazení do soutěže jsou dána především osobností Josefa VAVROUŠKA:

a) přírodovědná rovina práce,

b) hodnotová rovina práce,

c) kontext trvale udržitelného rozvoje.

4. Práce mohou být psány česky, slovensky, nebo anglicky. Vždy musejí mít resumé v originálním a v anglickém jazyce.

5. Každý účastník explicitně uvede souvislost (návaznost) své práce na odkaz Josefa VAVROUŠKA.

Kategorie soutěže:

1. bakalářské práce

2. magisterské a rigorózní práce

3. dizertační práce

Okruhy možných uchazečů:

Studenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škol (orientační věková hranice do 35 let).