Vyhlašované ceny

CENY ZA VĚDU A VÝZKUM

Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je určena autorům a autorským kolektivům.

Cena je udělována za původní vědeckou monografii, která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním roce.

Vyhlašované kategorie:

1. Společenské vědy

2. Lékařské vědy

3. Vědy o živé a neživé přírodě

Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

(prosinec/leden)

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je určena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti.

Návrh na udělení ceny podávají děkani fakult, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity, členové akademického senátu univerzity.

(1. leden - 28. únor)

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je určena pracovníkům nebo pracovním týmům působících na univerzitě.

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, např. odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, patent apod.

Návrh na udělení ceny podávají vědecké rady fakult nebo vysokoškolských ústavů anebo členové vědecké rady univerzity.

(1. leden - 28. únor)

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Cena je určena autorům a autorským týmům

Cena je udělována za první vydání učebnice a skript vydaných v předchozím kalendářním roce.

Vyhlašuje se ve skupinách oborů:

1. Společenskovědní

2. Lékařsko-farmaceutické

3. Přírodovědné a matematicko-fyzikální

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty nebo ředitel součásti UK.

(1. leden - 28. únor)

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků (stipendií) Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky

Nadační příspěvek je určen badatelům, kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat.

Nadační příspěvek (stipendium) je poskytován k vytvnoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodaření.

Návrh na získání příspěvku podává sám kandidát.

(březen)

Cena Františka Vencovského (VŠFS)

Cena je určena mladým výzkumným pracovníkům do 35 let, kteří jsou občany ČR nebo zde mají trvalý pobyt.

Cena se uděluje za vědecké práce, které ještě nebyly knižně či časopisecky publikované (rozsah práce max. 20 stran) zpracované na tema pro daný ročník vyhlášené.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát. (na vědomí oddělení vědy)

(duben, dvouletá periodicita, líché roky)

Soutěž Česká hlava

Soutěž je vyhlašována na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání.

V rámci soutěže se vyhlašují tyto ceny:

1) Národní cena vlády Česká hlava

2) Cena Invence

3) Cena Industrie

4) Cena Doctorandus za technické vědy

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy

Nominace do hlavní kategorie - Národní cena vlády Česká hlava - podává rektor univerzity, do ostatních kategorií podává návrh sám kandidát.

(červen)

Medaile Josefa Hlávky

Medaile je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti.

Návrh na udělení medaile podávají rektoři pražských vysokých škol, předseda AV ČR a ředitel IKEM Praha.

(červen)

Cena Milady Paulové

Cenu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a je určena významným českým vědkyním a badatelkám.

Cena je udělována za významnou vědeckou práci.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát, skupina osob či rektor univerzity.

(červenec)

Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cena je určena fyzickým osobám.

Cena je udělována za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovachích.

Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

(červenec)

Cena Františka Běhounka

Cenu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a je určená fyzickým osobám působícím v základním či aplikovaném výzkumu, průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře.

Cena je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Návrh na udělení ceny podává osoba s akademickým titulem "docent" nebo "profesor", děkan fakulty, rektor univerzity, redakce impaktovaného časopisu, vědecký ústav či instituce.

(srpen)

Cena Scopus

Cena je určena fyzickým osobám do 35 let majícím trvalý pobyt na území České republiky.

Cena je udělována za původní vědecké práce již publikované ve vědeckém časopise, přihlášený patent, software apod.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(prosinec)

STUDENTSKÉ CENY

Cena Františka Ladislava Riegra

Cenu uděluje předseda Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce z oborů společenských věd, historie a práva, jež hloubkou svého zpracování představují příspěvek k výzkumu českého parlamentarismu.

Soutěž je určena pro autory bakalářských a diplomových prací veřejných i soukromých škol. Zaslat je možné práce v češtině, slovenštině, angličtině a němčině. Soutěže se mohou zúčastnit i cizinci – absolventi českých univerzit.

Práce do soutěže zasílají přímo studenti. Spolu se zaslanou prací musí zaslat i doporučení katedry, kde byla práce obhájena. 

(leden)

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je určena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti.

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty, ředitelé dalších součástí, členové vědecké rady univerzity, členové správní rady univerzity, členové akademického senátu univerzity.

(leden/únor)

Cena Josefa Luxe

Cena je určena studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Cena je udělována za originální badatelskou práci na téma, které je pro daný ročník soutěže vyhlášeno. Jedná se především o témata z oborů historie, politologie a sociologie.

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty.

(únor, dvouletá periodicita, líché roky)

Cena Edvarda Beneše

Cena je určena studentům vysokých škol.

Cena je udělována za bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci zprocovanou na téma oborů historie 20. století nebo sociologie.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(duben)

Bolzanova cena

Cena je určena studentům Univerzity Karlovy.

Cena se uděluje za mimořádné objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a z pravidla s interdisciplinárním tématickým přesahem.

Vyhlašované kategorie:

1. Společenskovědní obory včetně teologických

2. Přírodovědné obory

3. Lékařské obory

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty.

(duben)

Soutěž České Ekonometrické Společnosti

Soutěž je určena studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Do soutěže lze přihlásit práci bakalářskou, diplomovou, disertační nebo jejich část (rozsah práce je max. 25 stran) zpracovanou v oblasti teoretické ekonomie, tj.

matematické ekonomie, ekonometrie a matematického modelování jevů ekonomického světa.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(duben)

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů

Cena je určena studentům nebo absolventům (do jednoho roku od řádného ukončení studia) bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu,

Cena se uděluje za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti a za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

(květen)

Soutěž Nakladatelství Academia

Soutěž je určena mladým studentům a absolventům českých vysokých škol.

Do soutěže lze přihlásit obhájenou magisterskou práci, která bude v případě úspěšného výsledku vydána pod hlavičkou předního českého nakladatelství.

Vyhlašované kategorie:

1. Vědy o neživé přírodě

2. Vědy o živé přírodě a chemické vědy

3. Humanitní a společenské vědy

Rukopisy do soutěže přihlašuje vedoucí katedry, na které byla magisterská práce obhájena.

(duben)

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky

Cena je určena studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let.

Cena se uděluje za prokázané výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

(květen)

Cena Nadace ČEZ

Cena je určena studentům vysokých škol.

Vyhlašované kategoriie:

1. Klasická elektroenergetika a tepelně energetická zařízení

2. Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony

3. Ekonomika a řízení energetiky

4. Elektrotechnologie a měření

5. Obnovitelné zdroje energie a životní prostředí

6. Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření

Návrh na udělení ceny podává vedoucí katedry.

(květen)

Cena Josefa Vavrouška

Cena je určena studentům českých vysokých škol v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu a mladým pracovníkům českých vědecko-výzkumných pracovišť do 35 let.

Cena se uděluje za bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci, která byla obhájena v aktuálním nebo v minulém akademickém roce.

Vyhlašovaná témata:

1. Výzkum hrozeb a příležitostí k trvale udržitelnému rozvoji

2. Role veřejné politiky při uplatnění kriteria trvalé udržitelnosti

3. Ekologie člověka tzv. možných budoucností

4. Globální ekonomická rovnováha a ekonomika přírodních zdrojů

5. Mezinárodní politický systém a ekonomická rovnováha (včetně teritoriálních srovnávacích studií

6. Etické a duchovní problémy společnosti související s trvale udržitelným rozvojem

7. Role informatiky, masové komunikace, žurnalistiky a edukačních systémů při tvorbě a proměně lidských a kulturních hodnot

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(květen)

Cena Mladý ekonom

Cena je určena českým občanům nebo řádným studentům vysokých škol v ČR do 30 let.

Cena se uděluje za původní vědeckou práci z oblasti ekonomie (rozsah práce je max. 30 stran).

Návrh na udělení ceny podává sám autor.

(červen)

Iberoamerická cena

Cena je určena studentům bakalářského a magisterského studia české národnosti, žijícím v ČR.

Cena se uděluje za práce vypracované ve španělském nebo portugalském jazyce na témata z oblasti umění, vědy, kultury, ekonomie, historie, literatury, politiky a společnosti iberoamerických zemí.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(červenec)

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

Cena je určena studentům Univerzity Karlovy v bakalářském nebo magisterském studijním pragramu v závěru jejich studia.

Cena se uděluje za dosažení mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti.

Vyhlašované kategorie:

1. Cena prof. MUDr. Karla Weignera, lékařské obory

2. Cena prof. JUDr. Karla Engliše, společenskovědní obory

3. Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského, přírodovědné obory

4. Cena Josefa Dobrovského, teologické obory

5. Cena prof. PhDr. Václava Příhody, magisterský studijní program učitelského studia

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty.

(září)

Mimořádná cena rektora UK

Cena je určena studentům Univerzity Karlovy.

Cena se uděluje za:

1. čin, popřípadě činnost, vykonaný během studia a prokazující mimořádnou občanskou statečnost nebo obětavost,

2. dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy či výzkumu nebo

3. mimořádně vysoké ocenění při provozování kulturních či uměleckých aktivit nebo za skvělé sportovní výsledky v mezinárodním soutěžení.

Návrh na udělení ceny podává děkan fakulty.

(září)

Cena České asociace pro sociální pro antropologii

Cena je určena pro studenty v bakalářských a magisterských oborech, kteří úspěšně obhájili své bakalářské a diplomové práce.

Udílení ceny má za cíl povzbudit talentované badatelky a badatele na počátku kariéry a motivovat je k dalšímu rozvoji. 

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(říjen)

Cena IUS et SOCIETAS

Cena je určena pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Cena je udělována za původní, dosud nezveřejněnou esej, obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti.

Návrh na udělení ceny podává sám kandidát.

(prosinec)

 

PŘEHLED VYHLAŠOVANÝCH ODBORNÝCH CEN ZA VĚDU A VÝZKUM

PŘEHLED VYHLAŠOVANÝCH ODBORNÝCH CEN PRO STUDENTY