Arménie

Yerevan State University

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 217) ve dvou vyhotoveních,
uchazeč vyplní následující E-applicationE-application
Uchazeči dále předloží v anglickém jazyce:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • vyplněnou přihlášku
  • CV (uveďte e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • Learning Agreement (je třeba užít LA určený pro program Erasmus+)
  • doporučující dopis od akademika FSV UK nebo garanta oboru
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v češtině)
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – angličtina (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)
  • kopie pasu
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti (AJ)