Tomáš Boukal laureátem Ceny prof. JUDr. Karla Engliše

Ceny rektora

Tomáš Boukal laureátem Ceny prof. JUDr. Karla Engliše

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna a je spojen s výročím založení Univerzity Karlovy, vyhlašuje rektor UK řadu cen, ocenění a výzkumných podpor. 

Laureátem za Fakultu sociálních věd UK se vyhlášením Ceny rektora UK,  konkrétně Ceny prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů, stal student navazujícího magisterského studia Bc. et Bc.Tomáš Boukal.

Cena prof. JUDr. Karla Engliše je udělována za vynikající průběh studia, vynikající studijní výsledky a úspěchy.

"Děkuji Institutu politologických studií i celé Fakultě sociálních věd UK za vyjádřenou podporu! Na FSV se mi vyskytla možnost studovat zároveň politologii i ekonomii. Poznatky z obou oborů jsem tak mohl využít ve své bakalářské práci na téma: "Does the size of an economy matter (a lot)? The economic potential of a country as a necessary or sufficient condition for regional dominance". Práce zasazuje zkoumání ekonomické výkonnosti států do kontextu teorií mezinárodních vztahů," říká ke svému ocenění laureát Tomáš Boukal.

Laureátům budou jednotlivá ocenění a podpora slavnostně předány v průběhu letošního roku, jakmile to epidemiologická situace dovolí. O termínu slavnostního předání bude univerzita včas informovat.

Gratulujeme všem oceněným!

 

Přehled všech ocenění:

Cena rektora UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

 • MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta
 • Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

 • Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta
 • Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd 

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

 • Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta 
 • Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

 • Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta 

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

 • Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta
 • Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta

Mimořádná cena rektora UK:

 • Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta
 • Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta
 • Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta
 • MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta

Bolzanova cena:

Kategorie přírodovědná 

 • RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“ 

Kategorie biomedicínská 

 • Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“ 

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů 

 • Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“ 

Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK:

 • autorský tým projektu Nezapomeneme 
 • členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková).

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin:

 • Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“)
 • doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa
 • vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové
 • Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex

Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae: 

 • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty
 • prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty
 • prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty
 • prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty
 • doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií