Slovo děkana FSV UK u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

děkan FSV UK Tomáš Karásek

Slovo děkana FSV UK u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

Milé kolegyně, milí kolegové,

17. listopadu vstoupí moderní demokratická státnost v Česku do pomyslných Kristových let. Tedy do období, v němž se pokračující dynamičnost a činorodost má již propojovat s životní zkušeností a schopností zralé rozvahy. Viděno touto optikou nepůsobí situace nejlépe. Česká společnost, stejně jako společnosti mnoha dalších rozvinutých a bohatých států, je minimálně na politické úrovni výrazně rozštěpená. Navíc způsobem, kdy jedné straně politického spektra dominují strany, jejichž oddanost demokratickým hodnotám je více či méně pochybná. Jako by se politická nabídka zúžila na volbu mezi stále omezenějším politickým mainstreamem a opozičním populismem.

Po několika náročných letech zvládání pandemie koronaviru jsme navíc byli v únoru uvrženi do nového systémového šoku, když Putinovo Rusko brutálním způsobem porušilo základní normu mezinárodního soužití a zahájilo frontální agresi proti Ukrajině. Do výčtu urgentních výzev můžeme doplnit stále evidentnější negativní dopady chování lidských společností na přírodu a životní prostředí. Maximálně znepokojivé a odsouzeníhodné jsou více než třicet let po listopadové revoluci, která vedle svobody akcentovala jako jednu z klíčových hodnot také toleranci, útoky na příslušníky minorit, ať už v rámci protiimigrační rétoriky, nebo v případě sexuálních menšin.

Svobodu, za niž v listopadu a prosinci 1989 stávkovali i mí rodiče, nelze oddělit od odpovědnosti za naše chování a jeho následky. Možnost chovat se nezodpovědně je součástí svobodné volby, ne ale možností dlouhodobě udržitelnou. Stejně tak nemůže svoboda existovat bez nezbytné míry bezpečí, od fyzické bezpečnosti a respektu pro všechny bez rozdílu názoru, přesvědčení či identity přes zajištění elementární úrovně sociálních a ekonomických jistot až po obranu proti vnějším hrozbám.

To vše, a mnoho dalšího, jsou výzvy, kterým česká společnost 33 let po 17. listopadu 1989 čelí. Uprostřed nejistot, s nimiž se potýkáme, máme jako studenti a zaměstnanci FSV UK unikátní výhodu: příslušnost ke komunitě vzdělaných, nadaných a bystrých lidí, kteří mají potenciál svou činností přispět systémově k tomu, aby se situace v České republice vyvíjela k lepšímu. Vím, že tuto výhodu a zodpovědnost jako členové akademické komunity FSV UK mnoha nejrůznějšími způsoby využíváte, a jsem hrdý na všechny, kteří se na tomto úsilí podílejí. Fakulta je připravena udělat maximum pro to, aby vás v těchto aktivitách podpořila. Držím nám všem palce a přeji hodně elánu, sil a úspěchů do nadcházejícího období.

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.