Aktuální opatření na FSV UK

Aktuální opatření

Aktuální opatření na FSV UK

Studium

Z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází k zásadní změně. Dle usnesení vlády č. 200 i nadále platí výjimka tohoto znění:

Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu v následujících případech:

-       prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

 

Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je dle čl. II bodu 1. a bodu 7 umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro:

a)      cestu do zaměstnání,

b)      cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Současně toto usnesení v čl. IV stanoví tuto povinnost:

a)       osobám využívajícím výjimky dle bodu II/1 (zaměstnanci) povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 3 funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

b)      osobám využívajícím výjimky dle bodu II/2 až 11 (studenti) povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.

Protože není možno zajistit, aby zaměstnanci a studenti měli písemná prohlášení již v pondělí, navrhujeme dle doporučení rektorátu dočasně řešit tento problém čestným prohlášením, které si vystaví zaměstnanec nebo student sám. Od pondělí budeme potvrzení vystavovat na příslušných odděleních (personální, studijní).

Doporučujeme ale, aby zaměstnanci a studenti měli s sebou průkaz zaměstnance, resp. kartu ISIC. 

Potvrzení pro vycestování mezi okresy naleznete na stránce Informace ke COVID-19

 

Knihovny

Knihovny mohou být nadále přístupné v režimu bezkontaktního výdejového okénka pro výpůjčky předem objednaných knih a vracení knih. Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK.

Výpůjčky knih, kterým končí výpůjční lhůta v období od 1. 3. do 31. 3. 2020, byly prodlouženy do 1. 4. 2021 (studentům nebude načítáno na čtenářské konto zpozdné).

Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy. Výzva k vyzvednutí knihy musí obsahovat tuto větu: Výpůjčka knihy je nezbytnou součástí přípravy na zkoušku na Univerzitě Karlově a není jí možné realizovat jinou formou než osobní návštěvou v knihovně.

Kontakty na jednotlivé knihovny a aktuální informace naleznete na stránkách Knihovny FSV UK.