Informace ke COVID-19

Pokyny pro účast na prezenční výuce v ZS 2021/2022

Při účasti na prezenční výuce v ZS 2021/2022 prosíme studentky a studenty o zodpovědnost a ohleduplnost k ostatním a silně doporučujeme užití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) splňující normu alespoň FFP2. V případě vykazování příznaků respiračního onemocnění prosíme využijte možností hybridní výuky.

Aktuálně platná opatření k 2. 9. 2021 (aktualizace 22. 9.)

Testování

Testování zaměstnanců na pracovišti není povinné. Apelujeme však na zaměstnance, kteří nejsou naočkováni, aby se v zájmu nešíření potenciální infekce pravidelně testovali (v tomu určených zařízení, schválenými samotesty). Povinnost pravidelného testování je v tuto chvíli uložena jen ve vztahu ke studentům ubytovaným na kolejích – viz k tomu podrobněji informace níže.

Ochrana dýchacích cest

Ve společných prostorech budov UK je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %. V kanceláři, kterou sdílí stálá skupina osob, nošení ochranných pomůcek nutné není. Tato povinnost ale vzniká ve chvíli, kdy do místnosti vejde „třetí“ osoba.

Studium

Pro zkoušky a vzdělávací akce nejsou stanoveny žádné podmínky. Preferuje se distanční zápis ke studiu.

Ochrana dýchacích cest při výuce

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 31. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na: 

 • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (doporučen rozestup 1, 5 metrů) 
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání 
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň  1,5 metr. 

To znamená, že se povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

Promoce, imatrikulace

Pro účely konání akademických obřadů je i nadále nutné prokazovat a kontrolovat bezinfekčnost. Uznávání potvrzení o očkování se řídí aktuálními nařízeními a pravidly daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID.

Příjezd ze zahraničí

Všichni přijíždějící studenti/stážisté podléhají při vstupu do České republiky nařízením a pravidlům daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID. V souladu s tímto schématem bude uplatňováno následující:

 • Studenti ze zemí EU s řádným očkováním/certifikátem o prodělaném onemocnění COVID se nemusí testovat.
 • Studenti ze zemí EU neočkovaní/očkovaní státem neuznanou vakcínou podléhají povinnosti testování při vstupu na kolej a pak dále každých 7 dní.  Studentům ubytovaným mimo ubytovací kapacity UK bude doporučeno totéž resp. pravidelné samotestování.
 • Studenti ze zemí mimo EU bez ohledu na vakcinaci/certifikát o prodělaném onemocnění COVID budou při vstupu na koleje umístěni do karantény. Po jejím skončení a negativním testu budou mít povinnost se dále každých 7 dní testovat.

Testování na fakultách, kolejích a dalších součástech univerzity bude řízeno interně. Počítá se s širokou dostupností anti-gen testů prostřednictvím prodeje na fakultách a kolejích. 

Provoz kolejí

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vydáno jako Příloha Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021, ve vztahu k provozu Kolejí UK se s účinností od 31. srpna 2021 bude provoz Kolejí UK řídit těmito podmínkami:

Ubytování bude poskytnuto studentovi, který doloží:

 • že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Koleje Univerzity Karlovy poskytnou studentům ubytování pouze za podmínek, že se ubytovaný student buď prokáže jednou ze skutečností uvedených pod bodem 1, nebo student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném - podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní. 

Student po provedeném samotestování pověřené osobě (vrátný/recepční) nebo ubytovateli předloží z bezpečné vzdálenosti výsledek sebetestování (případně fotku provedeného testu). Zaměstnanec test nebude chytat do rukou. Student následně použitý test vyhodí do koše pro tyto účely určenému.

Student při sebetestování vyplní potvrzení o provedení testu (jméno, číslo pokoje, datum provedení testu). Potvrzení předloží na vrátnici koleje.  Vrátnice (případně ubytovací kancelář) potvrdí datum testu studentovi na formulář o kontrole negativního testu razítkem. Tento formulář/potvrzení o provedení testu bude muset student neustále mít u sebe a na vyžádání ho předložit při vstupu do koleje. Platnost potvrzení je 7 dní. Po ukončení platnosti potvrzení musí student doložit, že naplňuje některou z podmínek uvedených výše pod písmeny a) až c), nebo podstoupit nové sebetestování.

Pokud bude výsledek testu pozitivní – student tento výsledek neprodleně oznámí pověřené osobě, případně na email koleje.bounce@kam.cuni.cz. Student bude povinen neprodleně podstoupit karanténu, kde vyčká dalších pokynů a výsledek testu bude oznámen hygienické stanici.

Ubytovací kancelář při přestěhování z letního ubytování nebo při nástupu na kolej vydává kolejenky následovně:

 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem a), obdrží kolejenku barvy zelené. Ubytovací kancelář nastaví vstup na čip na kolej bez omezení.
 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem b), obdrží zelenou kolejenku s datem do kdy mu tato zelená kolejenka platí.
 • Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem c) anebo nesplňuje žádnou z podmínek a má povinnost se pravidelně sebetestovat, obdrží kolejenku červené barvy.

Koleje a menzy UK budou na vrátnicích nabízet k prodeji antigenní test (RAT) určený pro sebetestování. Vzhledem k velkému počtu volně dostupných odběrových míst na COVID-19 upřednostňujeme, aby studenti při příjezdu na kolej využili tyto testovací kapacity a na koleje přijížděli již z platným negativním testem.

Studentovi, který neprokáže, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nebude umožněn vstup na kolej a může mu být ukončena smlouva o ubytování.

Koleje a menzy UK jsou jako správci kolejí oprávněni evidovat, a pro potřeby prokázání oprávněnosti ubytování a vstupu na kolej i uchovávat, u jednotlivých ubytovaných dokumenty (kopie) a data prokazující jejich očkování, prodělanou nemoc Covid-19 nebo testování, a to i z hlediska GDPR (oprávněný zájem).

Kontakty na krizový tým

Své dotazy ohledně proticovidových opatření na UK směřujte na infodesk UK Pointu: tel. 224 491 850, e-mail: info@cuni.cz nebo emergency@cuni.cz. Podněty na krizový tým zasílejte na adresu krizovytym@cuni.cz.  

/aktualizováno 15. 9. 2021/

CERTIFIKÁT O OČKOVÁNÍ VYDANÝ NA SLOVENSKU

Certifikáty o očkování vydané Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky jsou akceptovány pro vstup do budov Univerzity Karlovy. Do čestného prohlášení o očkování místo ČR vepište SR. 

/23. 6. 2021/

Univerzita ukončuje činnost testovacího centra a mobilních týmů

Univerzita Karlova s ohledem na konec platnosti mimořádných opatření, která jí ukládají testovat studenty a zaměstnance, ukončuje ke dni 30. 6. 2021 činnost testovacího centra a mobilních testovacích týmů. Zaměstnanci a studenti se budou moci nechat testovat do 30. 6. pouze po předchozí rezervaci. Od 28. 6. do 30. 6. bude navíc omezena činnost mobilních testovacích týmů. Konkrétní volné termíny jsou k dispozici na testovani.cuni.cz

 

/23. 6. 2021/

Informace k možnosti prezenčního zkoušení

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je již možné konat zkoušky v prezenční podobě. Nadále platí povinnost zachování hybridního/dálkového plnění studijních povinností. 

V případě prezenčních zkoušek (i ústních a státních) platí následující:

 • lze je konat bez limitu počtu studentů
 • používat respirátor nebo obdobný prostředek
 • je nutné zachovat povinné rozestupy alespoň 1,5 metru
 • studující nemá příznaky onemocnění COVID-19
 • studující:
 • podstoupil preventivní RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nebo preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (výsledek testu ne starší 72 hodin v případě antigenního testu a ne starší 7 dní v případě PCR testu předloží studující zkoušejícímu),
 • nebo má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedení očkování proti onemocnění COVID-19, který předloží vyučujícímu
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
 • nebo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Podrobné informace k testování studentů a zaměstnanců jsou zde, registrace k testování v univerzitním odběrovém centru na Albertově naleznete pod tímto odkazem. Zároveň platí, že studentům je doporučeno se nechat testovat ve veřejných testovacích místech.

 

/ Aktualizováno 3. 6. 2021 /

Informace k obnovení praktické výuky od 26. dubna 2021

Přestože se usnesení vlády č. 393 týká i výuky na vysokých školách, pro výuku na FSV UK se až na malé výjimky praktické výuky v posledním ročníku na IKSŽ nic nemění. 

Studenti IKSŽ, kterých se možnost prezenční praktické výuky bude týkat, budou informování vyučujícími daných předmětů. Přítomnost je studentovi umožněna, pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil v posledních 7 dnech preventivní RT-PCR test nebo preventivní antigenní test s negativním výsledkem, který doloží při vstupu do budovy. Detaily o výjimkách (primárně prodělané laboratorně potvrzené onemocnění a provedené očkování) najdete na univerzitních stránkách.

Testování výlučně pro studenty, kteří se budou výše uvedené výuky účastnit, bude možné buď po předchozí rezervaci přes portál https://testovani.cuni.cz/Events/Albertov nebo mimo tento rezervační systém každý čtvrtek ve vnitrobloku na Hollaru od 13:30 do 15:30. Testování pro studenty na Albertově bude zahájeno v sobotu 24. 4. 2021 v 9:00. Testovací časy jsou stanoveny na 7:00-17:00 v pracovní dny a na 9:00-16:00 o víkendech.

Studenti ubytovaní na kolejích Univerzity Karlovy jsou také povinni nechat se otestovat jednou za 7 dní. Pro účely těchto testů využívejte testovací místo na Albertově. Navíc bude k dispozici mobilní testovací tým 29. dubna před kolejí Hvězda a 30. dubna před kolejí Otava.

 

/ 22. 4. 2021 /

Nová pravidla pro provoz knihovny od 19. 4. 2021

Od pondělí 19. dubna 2021 je možný volný vstup do knihovny. Počet uživatelů přítomných naráz v knihovně bude regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 15 m². Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy respirátorem FFP2. Před vstupem si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí a dodržujte předepsané dvoumetrové rozestupy.

Služba elektronické rezervace knih z volného výběru bude od 19. 4. 2021 zrušena.

  Maximální počet uživatelů: Otevírací doba:
Hollar  5 Po-Pá 9:00 - 16:00
Jinonice 25 Po-Pá 9:00 - 16:00
Opletalova 2 Út, St, Čt 10:00 - 14:00

 

/ 19. 4. 2021 /

Aktuální informace k vládním opatřením od 1. 3. 2021

Studium

Z hlediska výkonu pedagogické činnosti nedochází k zásadní změně. Dle usnesení vlády č. 200 i nadále platí výjimka tohoto znění:

Vláda omezuje provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu v následujících případech:

-       prezenční zkoušky se mohou konat, a to za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       je možné konat prezenční přijímací zkoušky, za účasti nejvýše 10 přítomných osob,

-       je možné konat individuální konzultace (1 na 1).

 

Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je dle čl. II bodu 1. a bodu 7 umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro:

a)      cestu do zaměstnání,

b)      cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.

Současně toto usnesení v čl. IV stanoví tuto povinnost:

a)       osobám využívajícím výjimky dle bodu II/1 (zaměstnanci) povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného 3 funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,

b)      osobám využívajícím výjimky dle bodu II/2 až 11 (studenti) povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.

Protože není možno zajistit, aby zaměstnanci a studenti měli písemná prohlášení již v pondělí, navrhujeme dle doporučení rektorátu dočasně řešit tento problém čestným prohlášením, které si vystaví zaměstnanec nebo student sám. Od pondělí budeme potvrzení vystavovat na příslušných odděleních (personální, studijní).

Doporučujeme ale, aby zaměstnanci a studenti měli s sebou průkaz zaměstnance, resp. kartu ISIC.

 

Knihovny

Knihovny mohou být nadále přístupné v režimu bezkontaktního výdajového okénka pro výpůjčky předem objednaných knih a vracení knih. Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK.

Výpůjčky knih, kterým končí výpůjční lhůta v období od 1. 3. do 31. 3. 2020, byly prodlouženy do 1. 4. 2021 (studentům nebude načítáno na čtenářské konto zpozdné).

Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy. Výzva k vyzvednutí knihy musí obsahovat tuto větu: Výpůjčka knihy je nezbytnou součástí přípravy na zkoušku na Univerzitě Karlově a není jí možné realizovat jinou formou než osobní návštěvou v knihovně.

Kontakty na jednotlivé knihovny a aktuální informace naleznete na stránkách Knihovny FSV UK.

/ 1. 3. 2021 /

Potvrzení pro vycestování mezi okresy

Očkování pro zaměstnance škol

Dle sdělení UK ze dne 26. února 2021 oficiální stanoviska nepočítají s prioritním očkováním akademických pracovníků a šířeji i zaměstnanců vysokých škol.

Nadále platí, že v první etapě očkování zaměstnanců škol od 27. února mají mít podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol. O dalším postupu vás budeme informovat.

/ 26. 2. 2021 /

Sdělení UK a FSV UK k organizaci výuky a studia ze dne 2. 12. 2020

Informace k současné organizaci studia platné od pondělí 7. 12. 2020 naleznete na webu Univerzity Karlovy zde. Pro konkrétní informace doporučujeme sledovat webové stránky jednotlivých institutů FSV UK.

/ 4. 12. 2020 /

Provoz knihoven FSV UK od 3. 12. 2020

Pobočky Knihovny FSV UK od 3. prosince 2020 otevírají pro uživatele volný výběr. Počet čtenářů přítomných naráz v knihovně je regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 15 m². Nadále platí povinnost používat prostředky ochrany dýchacích cest, dezinfikovat si ruce před vstupem do knihovny a dodržovat předepsané rozestupy.

Otevírací doba

Hollar: Po - Pá 9:00 - 16:00

Jinonice: Po - Pá 9:00 - 16:00

Opletalova: Út, St, Čt 10:00 - 14:00

Pro informace o objednání knih, vracení výpůjček a uhrazení dlužných poplatků navštivte web Knihovny FSV UK. 

/ 3. 12. 2020 /

Ústřední knihovna UK nabízí studentům možnost zapůjčení notebooků

Po dobu mimořádných opatření si mohou studenti bakalářského a magisterského studia Univerzity Karlovy v případě, že se jim rozbil vlastní počítač, požádat o dočasné zapůjčení notebooku pro studijní účely. Přednost mají studenti, kteří splňují podmínky pro přiznání sociálního stipendia a ubytovacího stipendia ve zvýšené výměře (dle aktuálně platných univerzitních předpisů), a studenti se speciálními potřebami.

Zápůjčku lze domluvit e-mailem na barbora.hlinkova@ruk.cuni.cz nebo telefonicky na +420 773 773 131.

/ 23. 11. 2020 /

Vyhlášení mimořádného stavu pro Univerzitu Karlovu

Na základě čl. 66a Statutu Univerzity Karlovy vyhlašuje rektor z důvodu nouzového stavu a nebezpečí ohrožujícího životy a ú zdraví na Univerzitě Karlově mimořádný stav, a to opatřením rektora č. 46/2020.  Od 5. Listopadu 2020, kdy nabývá toto opatření účinnosti, je možné postupovat podle nových článků 66b až 66e Statutu Univerzity Karlovy. Mimořádný stav bude trvat ode dne účinnosti až do odvolání, nejdéle však 60 dní.

/ 4. 11. 2020 /

Zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce

Dle Usnesení Vlády České republiky z 8. 10. 2020 č. 997 se zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků CŽV na výuce s účinností od pondělí 12. 10. 2020 do (minimálně) 25. 10. 2020. V tomto období přecházíme plně na online výuku. Konkrétní změny jsou zveřejněny v SIS a rozesílány na fakultní emaily.

/ 9. 10. 2020 /

Nástroje k distanční výuce pro vyučující

S blížícím se začátkem zimního semestru 2020/2021, který vzhledem k současným protiepidemickým opatřením proběhne převážně online, zveřejňujeme pro snazší dostupnost odkazy na manuály k nástrojům distanční výuky.

Manuál pro nástroj Hangouts Meets

Manuál MS Teams

Registrace pro ZOOM (skrze CESNET)

Manuály pro další nástroje distanční výuky na UK

/ 22. 9. 2020 /

Aktuální opatření FSV UK v souvislosti s nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy

Z důvodu Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 týkající se zákazu osobní přítomnosti studentů ve výuce od 21. 9. do 31. 10. 2020 na FSV UK:

 • se veškerá výuka převádí do bezkontaktní podoby, výjimku mohou mít pouze předměty praktického charakteru s maximálním počtem 15 osob (praktické předměty s více než 15 zapsanými studenty jsou případně vyučovány v paralelkách), předměty praktického charakteru se rozumí například předměty pracující se technologiemi ve specializovaných učebnách, případně posilující praktické kompetence absolventů daných studijních programů,
 • jsou povoleny individuální návštěvy knihoven a studoven,
 • jsou povoleny individuální konzultace (preferována je bezkontaktní forma, kontaktní musí být předem domluvena),
 • zkoušení probíhá za přítomnosti max. 10 osob, 
 • budovy FSV UK zůstávají otevřeny,

Prosíme všechny studenty, aby vyčkali na informace ze svých institutů, jak bude jejich výuka organizována.

Pro aktuální informace ohledně provozu knihovny FSV UK, sledujte její webové stránky.

/ 21. 9. 2020 /

Zákaz fyzické přítomnosti studentů ve výuce

Dle Nařízení HSHMP č. 12/2020 ze dne 18.9. 2020  s účinností ode dne 21. září 2020 do 31. října 2020 je až na výjimky zakázána osobní přítomnost studentů při výuce. Tento zákaz se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven; 
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinickou a praktickou výuku a praxi.

Konkrétní implementaci tohoto rozhodnutí dohodne vedení fakulty s řediteli institutů a vedoucími center a zveřejní zkraje příštího týdne.

/ 18. 9. 2020 /

Opatření proti šíření koronaviru na FSV UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

jménem vedení fakulty a po konzultaci s řediteli institutů a vedoucími center zveřejňujeme přehled opatření pro zajištění provozu fakulty v nadcházejícím období (celý text ke stažení zde). Tato opatření se mohou měnit v souvislosti s epidemiologickou situací a pouze rozvíjejí ta, která jsou platná a přijatá na úrovni veřejné správy a univerzity. Nastalá situace nás nijak netěší, ale cílem je zachovat co možná nejdéle a v co největším rozsahu kontaktní výuku bez rizika pro studenty a vyučující. Proto je zásadní také to, aby do výuky a zaměstnání lidé docházeli pouze bez příznaků respiračních onemocnění či zvýšené tělesné teploty. Věříme, že společně tuto situaci zvládneme a děkujeme vám všem za pochopení a vzájemnou podporu. Zároveň víme, že ode dneška probíhají zápisy do předmětů, prosíme tedy vyučující, aby zatím nijak neupravovali paralelky a umožnili studujícím klidný zápis dle stávajících možností, studenty a studentky žádáme, aby se v klidu zapsali do předmětů, které potřebují, situace s rozdělením bude následně řešena jen u některých předmětů, neobávejte se, že byste někde byli vyškrtnuti, vyučující vás u těchto předmětů budou po dohodě s garanty a řediteli informovat, jak se případně výuka modifikuje. Členky a členové vedení fakulty si jsou jako vyučující velmi dobře vědomi náročnosti situace a nechtějí žádná blesková dysfunkční řešení. 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka

/ 14. 9. 2020 /

Informace o opatřeních v akademickém roce 2020/2021

Za současné epidemiologické situace bude výuka v akademickém roce 2020/2021 probíhat u prezenčních studijních programů v prezenční formě, nicméně v případě změny je FSV UK připravena na přechod do hybridní formy vyučování. Nedochází ani ke změnám v zahájení a organizaci zimního semestru akademického roku 2020/2021.

Rovněž nedochází k žádným změnám v organizaci zkouškového období akademického roku 2019/2020.

Studenti a akademici, kteří se budou aktivně účastnit promocí a imatrikulací mají v souladu s rozhodnutím rektora UK výjimku z povinného zakrytí dýchacích cest. Pro hosty tato výjimka neplatí.

/ 24. 8. 2020 /

Cestování mezi ČR a Slovenskem je bez omezení

Upozorňujeme studenty, že od dnešního dne, tj od 4. 6. 2020, je plně obnoven volný pohyb osob mezi Českou republikou a Slovenskem. Cestovat mezi ČR a SR je tedy možné, jako tomu bylo před vypuknutím pandemie koronaviru.

/ 4. 6. 2020 /

Podmínky přítomnosti veřejnosti u státních závěrečných zkoušek

Na základě usnesení vlády ze dne 30. dubna 2020, které umožňuje přítomnost maximálně 15 studentů při výuce, je možné konat státní závěrečnou zkoušku kromě nadále preferované distanční formy také prezenčním způsobem, kdy je možná účast veřejnosti.

Osoby, které se státní závěrečné zkoušky chtějí zúčastnit jako veřejnost, musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Prohlášení odevzdají stejně jako studenti předsedovi či předsedkyni zkušební komise. Zároveň se v prostorách FSV UK mohou zdržovat pouze tehdy, pokud jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

/ 11. 5. 2020 /

Podmínky přítomnosti studentů na fakultě od 11. 5. 2020

Na základě aktuálního usnesení vlády ČR došlo k dalšímu zmírnění pandemických opatření, které se týká mj. podmínek, za kterých mohou být studenti přítomni na vysokých školách.

Osobní přítomnost studentů při studiu je od 11. 5. 2020 možná pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení počtu studentů se nadále netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Zároveň má každý student také povinnost před prvním vstupem do budovy FSV UK poskytnout čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a v prostorách FSV se může zdržovat pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Na FSV UK však probíhá až do konce letního semestru primárně distanční výuka, kromě předmětů, kde vyučující z naléhavých důvodů určí jinak.

Přesný postup odevzdání čestného prohlášení naleznete v aktuálním opatření děkanky.

Vzor čestného prohlášení

/ 5. 5. 2020 /

Aktuální informace o možnostech cest přes hranice ČR do ukončení nouzového stavu

V souvislosti s dalším uvolňováním plošného zákazu volného pohybu na území ČR se mohou do České republiky vracet i studenti na vysoké škole. Vyplývá to z upravených podmínek pro vstup osob na území ČR, které schválila vláda dne 30. dubna 2020, a které vešly v platnost 1. května 2020. 

Studenti, kteří jsou občany EU nebo cizinci třetích zemí s trvalým či přechodným pobytem v ČR a kteří před vyhlášením mimořádného stavu v zemi kvůli studiu již pobývali, se po vstupu do ČR musejí nahlásit krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a dodržet povinnou čtrnáctidenní karanténu. Do 72 hodin od vstupu do země mohou absolvovat PCR test, nicméně je potřeba informovat krajskou hygienickou stanici. Další možností je prokázat se už při vstupu do země negativním PCR testem, na základě kterého absolvovat povinnou karanténu nemusejí. Jejich pohyb ale musí zůstat po dobu 14 dnů omezen na cesty do místa studia, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště nebo pohřbů.

Studenti, kteří jsou občané EU a kteří do ČR za účelem studia cestují poprvé, mají stejně jako občané ČR vracející se do vlasti povinnost oznámit datum a způsob vstupu vyplněním online dotazníku na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Stejně jako v prvním případě musejí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem a zachovat omezený pohyb po dobu dvou týdnů nebo dodržet povinnou nařízenou 14denní karanténu. V případě, že při vstupu do země nepředložili potvrzení o absolvování PCR testu, nesmějí po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště využívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Podle výjimek stanovených vládou ČR lze také umožnit vstup do ČR studentům za účelem zkoušky na střední a vysoké škole do 24 hodin, přičemž nemusejí dokládat absolvování PCR testu ani dodržet povinnou karanténu. Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit např. EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.

Přesné znění výjimek pro žáky a studenty je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

S ohledem na dynamicky se měnící situaci doporučujeme aktivně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, sekci COVID-19.

S ukončením nouzového stavu, který pravděpodobně nastane 17. května 2020, přestane platit usnesení vlády legalizující pobyt všech cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršelo oprávnění pobytu. Ti, kterých se to týká, budou mít 60 dnů na to, aby vycestovali mimo Českou republiku. Podrobnější informace jsou na webu MVČR.

Cestování přes hranice ČR zůstává po dobu nouzového stavu stále omezeno, s uvolněním plošného zákazu pohybu ale mohou osoby žijící na území ČR cestovat za hranice země, aniž by byla potřeba dokládat účel jejich cesty. Detailní informace jsou opět k dispozici na stránkách ministerstva vnitra.

/ 5. 5. 2020 /

Coursera zpřístupňuje vybrané kurzy studentům Univerzity Karlovy

Vzdělávací platforma Coursera zpřístupňuje vybrané online kurzy univerzit z celého světa z širokého spektra oborů, od přírodních, přes humanitní až po oblast zdraví a zdravé výživy.

Univerzita získala možnost 5 000 licencí, které distribuuje mezi své uživatele.

Coursera je na UK dostupná do 30. 7. 2020 s tím, že započaté kurzy lze navštěvovat až do 30. 9. 2020.

Při registraci postupujte dle pokynů uvedených na Portálu elektronických zdrojů

Platforma neumožňuje automatické přidávání, proto jsou vaše žádosti zpracovány manuálně. Buďte prosím trpěliví, o nastavení přístupu se dozvíte emailem.

/ 27. 4. 2020 /

Aktuální informace vedení UK v souvislosti s uvolňováním vládních opatření ze dne 23. 4. 2020

Studium – rozvolnění krizových opatření

Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020, č. 455 (resp. 456), je s účinností od 27. 4. povolena osobní přítomnost studentů na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku.

To znamená, že od pondělí 27. 4. se pedagogických aktivit mohou účastnit studenti všech ročníků, a to do počtu maximálně 5 osob. 

I nadále je třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická opatření. Usnesení vlády umožňuje účast na výuce a zkoušení jen studentům bez aktuálních příznaků virového onemocnění, a to za současného poskytnutí písemného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Studium – distanční formy výuky a kontrol studia

Dnešního dne byl ve Sbírce zákonů (částka 69) vydán zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, dále jen „ZZP“. V návaznosti na tento krok byl MŠMT rovněž obratem registrován univerzitní předpis Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově.

Na základě výše uvedeného je nyní možné státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky (MUDr.) nebo jejich části, dále státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”) uskutečňovat distanční formou. K bližšímu provedení nově umožněné distanční formy státních závěrečných zkoušek prosím věnujte pozornost  obsahu sekce webové stránky věnované metodice pro distanční průběh státní závěrečné zkoušky. 

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny UK jsou zpřístupněny od 20. 4. 2020 v rozsahu a režimu, který byl uveden ve sdělení ze dne 17. 4. 2020. Režim fungování knihoven FSV UK zůstává tedy beze změn, podrobnosti najdete v této aktualitě

Koleje

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje.

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.

Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020.

Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov.

Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

U ostatních menz a zařízení bude režim postupného otevírání následující:

 • Menza Právnická-  bude otevřeno dle požadavku PF do tří dnů
 • Menza Arnošta z Pardubic – bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Právnická
 • Menza Budeč- bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Albertov
 • Výdejna HTF – bude po dohodě s HTF otevřena v omezeném provozu od 27. 4  2020., od 4. 5. 2020 již v plném provozu
 • Snídárna na koleji Komenského – bude otevřeno dle potřeby (zatím není poptávka)
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové) – bude otevřena dle požadavku fakult
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň
 • Výdejna Lidická (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020.

Aktuality a FAQ na webu UK

/ 24. 4. 2020 /

Aktuální informace vedení UK v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020

Program Erasmus

Situace je nyní stabilní a bezproblémová. Ve spolupráci s Kolejemi UK byla připravena metodika na transport osobních věcí zahraničních studentů do jejich domovských zemí. Jedná se o reakci na podnět od některých Erasmus studentů, kteří nemají možnost se na kolej vrátit a rádi by měli u sebe svoje osobní věci co nejdříve. Jejich pokoje tedy budou vyklizeny a po kontrole jim budou jejich osobní věci zabaleny a odeslány domů.

Koleje

Provoz kolejí je nadále zachován v režimu studentů, kteří jsou fyzicky ubytování, a studentů, kteří využili slevy na kolejném se současnou možností ponechat si na pokoji věci. Koleje umožní ukončovat ubytovací smlouvy se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů. Žádosti budou přijímány vždy ke konci měsíce nebo k polovině měsíce s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. dni měsíce následujícího, žádosti přijaté do 15. dne daného měsíce budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy ke konci tohoto kalendářního měsíce.

Toto opatření bude zavedeno v zájmu snížení sociální a ekonomické zátěže studentů a jejich rodin.

 Menzy

Nadále zůstává zachován provoz Menzy Kajetánka.

Jídla jsou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

Informační služby UK Pointu, poskytované telefonicky a prostřednictvím e-mailu jsou v provozu ve standardních hodinách (po-čt 9.00 až 17.00, pá 9.00 až 16.00) – nepřetržitý provoz již není vzhledem k frekvenci dotazů nutný. 

Psychologické, sociální a právní poradny Centra Carolina jsou zájemcům plně k dispozici přes online prostředí.

Sportovní centrum Hostivař je otevřeno pro individuální využití (do počtu max. 4 osob na jednom sportovišti). Uzavřeny jsou šatny a sprchy. Ukončen byl provoz bazénu, a to do 1. 9. 2020.

Výcviková střediska zůstávají nadále uzavřena. Tajemníci fakult a ředitelé součástí budou informováni samostatným přípisem o možnostech rozšíření kapacit výcvikových středisek v letních měsících pro dovolené zaměstnanců UK.

Výdejní centra průkazů UK

V omezeném provozu je otevřeno centrální výdejní centrum průkazů v Celetné 13. Centrum je otevřené každé pondělí a středu od 10.00 do 13.00 hod. Aktuální provozní doba je zveřejněna zde https://cuni.cz/UK-3249.html#9. Na stejném odkazu si může každý uživatel sám obnovit heslo do CAS, stejně tak i zneplatnit či obnovit průkaz.

Provoz centrální podatelny UK na Ovocném trhu:

Podatelna bude do 15. 5. 2020 v provozu v těchto časech:

Pondělí až čtvrtek            8.00 až 12.00 hod.

Od 18. 5. 2020 bude podatelna v provozu ve standardní době, tj.:

Pondělí až pátek               7.30 až 14.00 hod.

/ 17. 4. 2020 /

FSV UK se od 20. 4. částečně otevře

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření se budou od pondělí 20. 4. moci vrátit částečně do budov FSV UK studující, kteří v tomto akademickém roce ukončují studium. Bude možné individuálně konzultovat a vyučovat do maximálního počtu 5 lidí (včetně vyučujícího), případně uskutečnit státní závěrečné zkoušky a rigorózní zkoušky. 

Knihovny a studovny FSV UK pro individuální zapůjčení a navrácení literatury budou otevřeny následovně:

Hollar a Jinonice

Po 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00 
St 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Opletalova 

Út 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
Čt 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00

/ 15. 4. 2020 /

Další dočasné přístupy do multioborových databází

V uplynulých dnech se Ústřední knihovně UK ve spolupráci s jednotlivými fakultami a vydavateli elektronických informačních zdrojů povedlo bezplatně získat a zpřístupnit několik elektronických informačních zdrojů napříč obory, které usnadní našim studentům a akademikům přístup k informacím.

Na základě zájmu přímo fakult a jejich uživatelů byly zpřístupněny tyto multioborové databáze, které pokrývají doopravdy široké spektrum vědních oborů:

Bloomsbury – databáze je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) do 31. května 2020. Uživatelé se z Portálu elektronických zdrojů dostanou do seznamu dostupných kolekcí, odkud si mohou vybrat tu, která obsahově nejlépe vyhovuje jejich potřebám.

IGI Global – kolekce e-knih a e-časopisů je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) do 2. června 2020.

JSTOR – kolekce doplňuje stávající předplatná Univerzity a je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) až do 30. června 2020.

World Scientific – kolekce e-časopisů je pro uživatele z Univerzity Karlovy přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) také do 30. června 2020.

Dále byly na základě vydavatelské nabídky zpřístupněny další multioborové databáze, které doplňují stávající předplatná a nákupy elektronických informačních zdrojů Univerzity:

Cambridge University Press – databáze přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 31. května 2020. V této databázi jsou všechny učebnice tohoto vydavatelství.

Oxford University Press – kolekce širokého spektra obsahu je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 30. dubna 2020.

Taylor & Francis – databáze e-knih přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 1. června 2020. Všechny knihy jsou zpřístupněny pouze pro čtení

V neposlední řadě byly zpřístupněny oborové databáze – společenskovědní databáze SAGE, která kromě knih nabízí i výuková videa z různých společenských věd. Databáze je přístupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty z anglické mutace) do 5. července.

ProQuest One Literature je nadstavbová kolekce nad předplácenou kolekcí Literature Online a obsahuje plné texty z oblasti literatury a literární vědy, literárních kritik, encyklopedií a slovníků, odborných publikací, kvalifikačních prací. Součástí jsou také videa a audio nahrávky představení a rozhovorů s autory. Kolekce je dostupná z Portálu elektronických zdrojů (pro nečesky hovořící studenty zde) až do 30. června 2020.

Všechny zdroje jsou zpřístupněny celouniverzitně včetně tzv. vzdáleného přístupu a jsou tedy pro studenty přístupné i z jejich domovů.

/ 15. 4. 2020 /

Prodloužení výpůjční lhůty v knihovnách FSV UK + nové e-zdroje

Výpůjční lhůta

S ohledem na nastalou situaci byly Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 15. května 2020 včetně. V této době nebude nabíhat zpozdné.

Vstup studentů do budov FSV UK je až do odvolání striktně zakázán.

Pro zaměstnance je v knihovně v níže uvedené dny k dispozici služba: 

Hollar (kancelář č. H016)

Po 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00 
St 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

Opletalova 

Út 9:00 - 12:00
Čt 9:00 - 12:00

Nadále můžete využívat emailovou komunikaci: knihovna@fsv.cuni.czknihovna_ies@fsv.cuni.cz

Nové e-zdroje pro UK

Knihovna FSV UK informuje o dalších nových zdrojích, které jsou dostupné pro celou Univerzitu Karlovu. 

University of California Press Journals

 • multioborová fulltextová platforma e-časopisů University of California
 • dostupnost do: 30. 6. 2020
 • více informací

Bloomsbury

 • multioborové fulltextové kolekce e-knih vydavatelství Bloomsbury
 • dostupnost do: 31. 5. 2020
 • více informací

ProQuest One Literature

 • fulltextová databáze z oblasti literatury a literární vědy
 • dostupnost do: 30. 6. 2020
 • více informací

/ 6. 4. 2020 /

Podpora vzdálené výuky formou Google Hangouts Meet

Pro možnost zajištění přednášek i při práci z domova v rámci karantény mají uživatelé FSV UK (zaměstnanci i studenti) možnost využívat nástroj Google Hangouts Meet pro videokonference a sdílení obsahu.
 
Nástroj umožňuje živé sdílení videohovorů pomocí webkamery, kombinované se sdílením obsahu plochy počítače, resp. prezentace, až pro 100 účastníků. 

Dále v rámci virové hrozby Google přidal možnost dočasně využít 
- navýšený limit 250 účastníků na videohovor,
- živý přenos videohovorů (až pro 100 000 diváků v doméně),
- možnost nahrávání videohovorů.

Nástroj Google Meet je k dispozici v rámci fakultní licence GSuite a je dostupný přímo z webového prohlížeče bez nutnosti instalace. Účastníci videokonference pro připojení nepotřebují účet Google a pro přístup mohou využívat libovolný typ zařízení od počítače, notebooku po tablety a mobilní telefony.

Návod k využití na stránkách IT oddělení

/ 3. 4. 2020 /

Termíny odevzdání závěrečných prací a splnění studijních povinností

Termín odevzdání bakalářských i diplomových prací a přihlášek k letním státním závěrečným zkouškám zůstává pro studující Institutu ekonomických studií (IES) 7. 5. 2020.

Ředitelé Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), Institutu mezinárodních studií (IMS), Institutu politologických studií (IPS) a Institutu sociologických studií (ISS) rozhodli, že termín odevzdání závěrečných prací posunou na 21. 5. 2020.

Analogicky na IES zůstává datum, do kterého musejí mít ti, kteří jdou ke státním zkouškám v letním termínu, splněny všechny studijní povinnosti 29. 5. 2020. Pro studující IKSŽ, IMS, IPS a ISS se toto datum posouvá na 12. 6. 2020.

Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.

Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7. 2020.

/ 26. 3. 2020 /

Prodloužení termínu pro podání přihlášek ke studiu na FSV UK

Upozorňujeme uchazeče o studium na Fakultě sociálních věd UK, že termín pro podávání přihlášek do bakalářských a magisterských studijních programů je prodloužen do 30. 4. 2020.

/ 24. 3. 2020 /

Aktuální informace UK pro studenty a uchazeče z 20. 3.

Univerzita Karlova zveřejnila aktuální informace o změnách týkajících se studia a přijímacího řízení. 

Informace pro studující ke dni 20. 3.

Informace pro uchazeče ke dni 20. 3. 

Termíny platné pro naši fakultu zveřejníme v následujícím týdnu. 

/ 20. 3. 2020 /

Rozhodnutí Kolejí a menz k aktuální situaci

Dle rozhodnutí krizového týmu dne 19. 3. 2020 rozhodlo KaM UK ve věci ukončování Smluv z ubytování a poskytování slev z ubytování následovně:

Z důvodu mimořádného opatření přijatého Ministerstvem zdravotnictví ze dne 11. 3. 2020 a vyhlášení vlády o vyhlášení nouzového stavu, došlo k přijetí rozhodnutí Kolejí a menz UK ke dni 19. 3. 2020 v otázce poskytování slev z ubytování a možnosti ukončení Smluv o ubytování bez výpovědní lhůty. Rozhodnuto bylo následovné:

1) Student ubytovaný na kolejích KaM UK může okamžitě vypovědět Smlouvu o ubytování bez penále nejpozději však do 31. 3. 2020. U ubytovaných, kteří se rozhodnou okamžitě Smlouvu o ubytování ukončit, nebude KaM UK garantovat lůžko/ubytování v případě zahájení akademického roku, obnovy školního roku 2019/2020 nebo při rezervacích pro rok 2020/2021. Ukončení Smlouvy o ubytování znamená řádné ukončení ubytování dle platných ubytovacích předpisů.

2) Student ubytovaný na koleji nebo pobývající mimo kolej, může fyzicky opustit ubytovací kapacitu/kolej nejpozději do 31. 3. 2020 s tím, že na pokoji může zanechat své osobní věci. Při opuštění koleje zanechá klíče v ubytovací kanceláři/v případě nemožnosti vrácení klíče z důvodu pobytu mimo místa koleje nebo v zahraničí, bude pokoj zapečetěn. V průběhu tohoto období bude KaM účtovat cca 15% ceny kolejného až do opětovného nastěhování na kolej. V tomto období nemůže student vstupovat do prostor koleje a opuštěné ubytovací kapacity. Vstup do pokoje bude považován za obzvláště závažné porušení etických předpisů a nařízení KaM. V případě porušení tohoto opatření, bude se studentem okamžitě ukončena Smlouva o ubytování. Student bude zařazen na Black List a jeho žádosti o ubytování na kolejích KaM UK bude automaticky zamítnuto.

3) Studenti, kteří zůstávají ubytováni v kolejích UK, hradí plnou cenu tj. standardní cenu ubytování dle platných ubytovacích podmínek.

/ 20. 3. 2020 / 

Nakladatelství GRADA zpřístupňuje studentům UK 5 000 knižních titulů

Nakladatelský dům Grada a s ním spolupracující vydavatelé bezplatně zpřístupnili studentům a zaměstnancům fakult Univerzity Karlovy celou kolekci BOOKPORT.

Tato multioborová kolekce zahrnuje více než 5 000 českých titulů jak z odborné literatury, tak z beletrie, a to včetně titulů, na které jsou studenti zvyklí v tištěné podobě. Kolekce umožňuje i offline čtení.

Pro studenty a zaměstnance fakult je kolekce BOOKPORT dostupná z Portálu elektronických zdrojů, a to až do 30. dubna 2020.

/ 18. 3. 2020 /

Omezený provoz pokladny a podatelny v budově Hollaru

Úřední hodiny pokladny FSV UK (budova Hollar) jsou až do odvolání omezeny následovně: 

Po 10:00 – 11:30
St 10:00 – 11:30

V pokladně není momentálně možné platit v hotovosti. Platby budou přijímány pouze přes platební terminál. Děkujeme za pochopení.  

Úřední hodiny podatelny FSV UK (budova Hollar) jsou omezeny následovně:

Po 9:00 – 12:00
St 9:00 – 12:00

Podrobnější informace k provozu podatelny byly zaslány tajemníkům institutů a vedoucím oddělení. 

/ 16. 3. 2020 /

Opatření vedení UK a FSV UK k současné situaci z 16. 3.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, vedení UK sděluje:

Výuka a přítomnost na pracovišti 

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od pondělí 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do úterý 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) se zakazují jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým. 

Na FSV UK platí zákaz vstupu studentům do budov FSV UK do úterý 24. 3. 2020, resp. do odvolání. Zákaz se nevztahuje na studenty doktorského studia, kteří jsou na FSV UK zároveň zaměstnáni. Pracovníci FSV UK jsou dostupní na e-mailech a telefonech – úřední hodiny jednotlivých oddělení budou postupně zveřejněny. Za bezproblémové bezkontaktní konzultování a výuku zodpovídají ředitelé jednotlivých institutů.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí ze sdělení rektora ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje 

Provoz kolejí zůstává zachován

Znovu apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomujeme si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věříme, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od úterý 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského. O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu 18. března bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do pondělí 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funkční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách ldapuser.cuni.cz/ . V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením cuni.cz/UK-5361.html .

Rektorát UK

Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory bude vyvěšen v úterý 17. března na webových stránkách UK.

/ 16. 3. 2020 /

Opatření rektora UK k současné situaci z 13. 3.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:

Výuka

Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.

I nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apodStejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.

Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.

Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.

Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).     

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.

Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020 (viz informace níže).

Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.

Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov
 • Menza Kajetánka
 • Menza Sport
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)
 • Výdejna HTF
 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“
 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Výdejna Hvězda
 • Bufet UHK (Hradec Králové)
 • Výdejna Lidická (Plzeň)
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)
 • Provoz Cateringu na menze Právnická
 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Snídárna na koleji Komenského
 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická
 • Menza Arnošta z Pardubic
 • Menza Budeč
 • Bufet Právnická
 • Studentský klub Celetná - SKC

Výdej průkazů UK

Již ve čtvrtek 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10:00 do 14:00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena.

Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.

Informační servis: emergency@cuni.czinfo@cuni.cz

tel.: +420 224 491 850

Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

S platností od pátku 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.

Výcviková střediska

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda
 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)
 • VS Albeř
 • VS Horní Poříčí
 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.

/ 13. 3. 2020 /

Uzavření knihoven FSV UK + možnost výpůjček po předchozí objednávce

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR, kterým se uzavírají všechny veřejné knihovny, jsou od pátku 13. března 2020 až do odvolání uzavřeny pobočky knihoven FSV UK v Hollaru a v Opletalově a od pondělí 16. března 2020 i knihovna v Jinonicích

Hromadně byla prodloužena výpůjční lhůta všech výpůjček, a to až do 7. dubna 2020 včetně. V této době nebude nabíhat zpozdné.

Hollar + Opletalova

Pokud budete potřebovat ke svému studiu nebo vědecké práci nutně nějakou knihu, a jste náš student nebo zaměstnanec, napište svou objednávku na e-mail knihovna@fsv.cuni.cz nebo knihovna_ies@fsv.cuni.cz

Vyzvednutí předem objednaných výpůjček bude možné v těchto termínech:

Knihovna Hollar

Po 9:00 - 12:00
St 9:00 - 12:00
9:00 - 12:00

Knihovna Opletalova

Út 9:00 - 12:00
Čt 9:00 - 12:00

Prezenční studium ve studovně není možné. Děkujeme za pochopení. 

Knihovna Jinonice

Návod na rezervaci výpůjček

Rezervovat lze knihy z kategorie "běžná výpůjčka", "krátkodobá výpůjčka" a "prezenční". Omezení rezervace knih na místě bylo zrušeno. 

K vyzvednutí rezervovaných knih budete vyzváni e-mailem. Můžete si je vyzvednout v následujících termínech:  

Po - Pá 10:00 - 15:00

Telefonické rezervace se nepřijímají. Děkujeme za pochopení.

Dotazy, žádosti o konzultace ohledně elektronických zdrojů a přístupu k nim apod. pište na e-mail knihovnajin@ruk.cuni.cz.

/ 13. 3. 2020 /

Informace o vzdáleném přístupu k odborné literatuře + provoz knihoven UK

Přístup do odborné literatury z domova

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK. Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.

Provoz knihoven UK a výpůjční lhůta

Rozhodnutí o uzavření či omezení provozu jednotlivých dílčích knihoven a studoven UK v následujících dnech je v kompetenci vedení daných fakult a součástí. Pro aktuální informace sledujte webové stránky knihoven a fakult/součástí.

S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.

/ 11. 3. 2020 /

Rozhodnutí rektora UK a děkanky FSV UK k současné situaci z 10. 3.

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN (odkaz zde), se s účinností od středy 11. 3. 2020  zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). 

 • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.
 • S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.

Výuka, vzdělávací a výzkumná činnost

I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Vyučující a pedagogové zajistí pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Obracíme se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší.

Erasmus

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK telefonicky kontaktuje studenty chystající se na výjezd a vyzve je, aby pobyt na zahraničních univerzitách zrušili. Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření uvedená výše. 

Promoce

Promoce a jiná slavnostní shromáždění se ruší. Promoce budou uspořádány v náhradních termínech, jakmile to situace dovolí. Pokud budou absolventi potřebovat fyzicky převzít diplom ještě před náhradním termínem promocí, diplom jim předá studijní oddělení jejich fakulty.  Posléze se budou moci zúčastnit řádné promoce.

Koleje a menzy

Koleje a menzy fungují dále za přijatých zvýšených hygienických opatření. Žádáme studenty a hosty ubytovaných na kolejích UK, aby důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě jakýchkoliv komplikací věc neprodleně řešili. Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí.

 

Děkanka FSV UK zároveň s ohledem na výše uvedené ruší veškerou dnešní výuku začínající od 17:00 a dále. 

Knihovny FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle provizorní otevírací doby 10:00 - 15:00.

Studijní oddělení a zahraniční oddělení FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle úředních hodin.

 

O dalším vývoji budeme informovat. Prosíme proto, abyste věnovali pozornost webu fakulty a sociálním sítím. Zároveň vás prosíme o zachování klidného přístupu k této mimořádné situaci.

/ 10. 3. 2020 / 

Zrušení výuky studijních programů U3V

V souvislosti s mimořádnými opatřeními, která mají za cíl minimalizovat šíření koronavirové infekce a ochránit rizikové skupiny obyvatelstva, se až do odvolání ruší výuka všech studijních programů v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

/ 10. 3. 2020 /

Povinná karanténa pro zaměstnance a studenty FSV UK, kteří se vracejí z Itálie

V souvislosti s mimořádným opatřením, které dnes vydalo Ministerstvo zdravotnictví, se s okamžitou platností nařizuje všem zaměstnancům a studentům FSV UK, kteří se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámili tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Lékař jim v souladu s výše uvedeným opatřením nařídí karanténu v délce 14 dnů.

Zároveň nahlásí tuto skutečnost telefonicky/emailem fakultě – kontaktní osobou krizového týmu pro zaměstnance je tajemník FSV UK Ondřej Blažek (kontakt) a kontaktní osobou pro studenty pan Lukáš Budín (kontakt). Děkanka FSV UK nařídí zaměstnancům v karanténě práci na dálku. Studenti se po nahlášení opět bezkontaktně domluví se svými vyučujícími na náhradním plnění studijních povinností po dobu karantény.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo toto mimořádné opatření vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie (cca 4 000 případů) a skutečnosti, že dominantní počet nakažených osob v České republice se nakazil při svém pobytu na území Itálie. Podle dostupných informací je v Itálii t. č. 16,5 tisíce Čechů.

/ 6. 3. 2020 /

Doporučení AS UK navazující na situaci v Itálii

Nákaza koronavirem se v posledních dnech začala šířit i v Itálii, především v oblastech Benátska a Lombardie. Čeští studenti a zaměstnanci, kteří v oblasti působí, by po návratu do ČR měli zůstat dva týdny v domácí karanténě.

Z Itálie se nyní vrací celkem 15 studentů Univerzity Karlovy a dalších 20 by naopak mělo do Itálie vyjet. Tři studenti UK jsou v Itálii na celý rok a předčasně se zatím vracet nechtějí. Aktuální doporučení je, aby studenti (čeští i zahraniční), kteří byli rezidenti v postižených oblastech (tj. nejen projížděli) po příjezdu do ČR dodrželi 14 denní karanténu. Pokud jde o české studenty, kteří mají možnost volby, přednostně by ji měli strávit doma, např. u rodičů, ne na koleji.

V souvislosti s aktuální světovou epidemií koronaviru věnujte pozornost přiloženým informacím „Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy koronovariem“ a „Doporučení pro cestovatele: epidemie vyvolaná novým typem koronaviru 2019-nCoV“. Dbejte prosím pokynů v nich obsažených v zájmu zachování svého zdraví i zdraví vašeho okolí.

Rozhodnutí Hygienické stanice hl. m. Prahy

V pátek 7. února 2020 pak Univerzita Karlova obdržela Rozhodnutí Hygienické stanice hl.m. Prahy vydané v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie koronavirem (2019-nCoV). Toto Rozhodnutí bylo neprodleně distribuováno napříč Univerzitou Karlovou, na vedení fakult a součástí, k rukám tajemníků apod.

Rozhodnutí ke stažení zde

Doporučení Akademického senátu Univerzity Karlovy

AS UK doporučuje studentům nebo pracovníkům UK, kteří přicestují z Číny nebo se dostali do úzkého kontaktu s osobami nakaženými novým koronavirem, aby i v případě, že u nich nejsou žádné příznaky onemocnění, na dobu 2 týdnů omezili sociální kontakt, zdržovali se doma a neúčastnili se výuky nebo práce na univerzitě.

AS UK doporučuje děkanům všech fakult UK, aby na potřebnou dobu:

– dotyčným studentům udělili studijní volno;

– dotyčným pracovníkům nařídili pracovní volno, které bude posuzováno jako překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 Zákoníku práce.

Studenti mohou kontaktovat studijní oddělení FSV UK a zaměstnanci personální oddělení FSV UK. 

/ 2. 3. 2020 / 

Ovládací prvky