Webhosting

Webhostingové služby

CIVT nabízí webhosting s doménou čtvrtého řádu pro zaměstnance Fakulty sociálních věd UK.

Pro založení webhostingu je potřeba vyplnit tento formulář a doručit podepsaný originál a nebo jeho scan emailem vedoucímu CIVT. Dále kontaktovat techniky na adrese webmaster@fsv.cuni.cz, kde s vámi realizují zadání včetně technické specifikace.

Webhosting je možné provozovat ve třech variantách:

  1. na rektorátní platformě Document Globe “DG”
  2. na fakultou vyvíjené platformě FSV CMS (reference viz “prareas.fsv.cuni.cz”)
  3. vlastní řešení běžící na komponentách uvedených v příslušné žádosti o webhosting

Výše uvedené varianty jsou detailněji popsány v opatření Vývoj a provoz webových projektů FSV a katalogu a ceníku prací, který je jeho součástí. Webhosting je zpřístupňován na základě výše uvedeného formuláře. Žádost je adresována k rukám vedoucího CIVT v předstihu minimálně 60 dnů před termínem požadovaného spuštění stránek (v režimu Document Globe nebo FSV CSM - viz výše) nebo 120 dnů v případě vlastního řešení. Vyrozumění obdržíte ve lhůtě 15 dnů (v režimu Document Globe nebo FSV CMS) nebo 30 dnů v režimu vlastního řešení.

Pokud je při webhostingu využita práce CIVT podle katalogu, zodpovídá CIVT u takovýchto webových stránek za udržení příslušných parametrů a standardů v rozsahu provedených prací. Za tuto činnost bude CIVT zadávajícím garantem převedena na příslušné účetní středisko částka stanovená podle ceníku prací (viz Opatření děkana č. 32/2016).

U stránek provozovaných na fakultním FSV CMS nebo rektorátním Document Globe garant ručí za nezávadnost obsahu dle podmínek webhostingových služeb CIVT FSV UK, které jsou součástí formuláře žádosti. U stránek běžících na vlastním řešení jsou navíc povinni reagovat na požadavky týkající se bezpečnosti jejich provozu, např. použitých komponent jako databáze nebo PHP.

CIVT má pravomoc pozastavit, případně ukončit činnost stránek, jež nesplní stanovené požadavky, resp. jejichž garanti nereagují na výzvy k jejich uvedení do souladu s těmito požadavky. O pozastavení nebo ukončení činnosti stránek se postupuje v souvislosti s opatřením děkana.

Správa webových stránek umístěných mimo fakultní nebo rektorátní servery

Webové stránky je dále možné provozovat mimo fakultní servery, tedy bez podpory ze strany CIVT, následujícím způsobem:

  1. externím webhostigem s využitím fakultní domény ve tvaru “domena.fsv.cuni.cz”, o jejímž využití rozhoduje na základě písemné žádosti vedoucí CIVT po schválení proděkanem pro rozvoj. Po schválení žádosti bude garantovi do jednoho pracovního týdne zpřístupněna požadovaná doména a nastaveno její přesměrování na garantem určený server externího poskytovatele.
  2. externím webhostingem na libovolné, garantem zřízené doméně, např. ve tvaru “domena.cz”, “domena.com”, “domena.eu” apod.