Opatření děkana č. 32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 32/2016

Název:

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK

Účinnost:

1. 2. 2017

 

V Praze dne 5. prosince 2016

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

Čl. 1

Typy webových stránek obsahujících fakultní doménu

 

FSV UK provozuje přímo, t.j. ve své režii a na vlastní náklady, centrální webové stránky fakulty a na ně napojené webové aplikace. Vedle toho provozuje ve stejném režimu stránky institutů a jako jejich součást stránky kateder, propagační webové stránky cizojazyčných studijních oborů a webové stránky letních škol organizovaných jménem fakulty, pokud o to vedení institutů, oborů, resp. letních škol projeví zájem.

Dále poskytuje fakulta prostor na svých serverech pro hosting webových stránek využívajících fakultní doménu, pokud jsou ustaveny v rámci projektu, z něhož je fakultě odváděna provozní režie.

Nad rámec výše uvedeného může dát fakulta souhlas k užívání své domény pro stránky, které jsou umístěny mimo fakultní servery, pokud slouží k prezentaci pedagogické, výzkumné nebo související činnosti realizované složkami či zaměstnanci fakulty v rámci plnění pracovních úkolů pro fakultu. Rozhodnutí o užívání domény vydává proděkan pro rozvoj po vyjádření vedoucího CIVT.

Role CIVT ve správě webových stránek se omezuje na technický vývoj a podporu, která nezahrnuje správu obsahu stránek, vč. jeho změn, doplňování atp. Tyto úkoly jsou, není-li stanoveno jinak, v gesci jednotlivých webmasterů, které jmenují garanti konkrétních stránek.

 

Čl. 2

Webové stránky provozované fakultou

Správa stránek přímo provozovaných fakultou je v kompetenci Centra pro informatiku a výpočetní techniku (CIVT), pokud jde o zabezpečení jejich technického zázemí a softwarového řešení. Obecné parametry tohoto řešení jsou obsahem přílohy 1 tohoto opatření a jsou dále specifikovány na webových stránkách CIVT. Za grafické zpracování stránek a jejich věcný obsah odpovídají jejich garanti. Grafické řešení a obsah stránek musí odpovídat níže vymezeným fakultním standardům.

Podněty pro zpracování, případně úpravu stránek podávají jejich garanti k rukám vedoucícho CIVT v průběhu ledna a února příslušného roku. Další podněty mimo uvedené měsíce jsou podávány s dostatečným předstihem, v závislosti na očekávané náročnosti požadovaného řešení, nejpozději ale 120 dnů před termínem předpokládané realizace. Vedoucí o podnětu informuje proděkana pro rozvoj, který do 30 dnů od podání podnětu rozhodne o jeho zařazení do plánu práce CIVT na následující období. Stanovení priorit jednotlivých podnětů je v kompetenci proděkana pro rozvoj. O zařazení a předpokládané době zpracování podnětu informuje následně obratem vedoucí CIVT příslušného garanta.

 

Čl. 3

Správa webových stránek umístěných na fakultních nebo rektorátních serverech

Podmínky a standardy webhostingu na fakultních serverech stanoví a na svých stránkách zveřejňuje CIVT s uvedením odkazu na toto opatření. Zájemci o webhosting jsou povinni řídit se technickými a dalšími specifikacemi, které CIVT takto stanoví jak pro zahájení webhostingu, tak v jeho průběhu.

Webhosting je možné provozovat ve třech variantách:

  1. na rektorátní platformě Document Globe “DG”

  2. na fakultou vyvíjené platformě FSV CMS (reference viz “prareas.fsv.cuni.cz”)

  3. vlastní řešení běžící na komponentách uvedených v příslušné žádosti o webhosting. (viz čl. 3 dále)

Výše uvedené varianty jsou detailněji popsány v příloze 1. CIVT sestavuje katalog a ceník prací, které může realizovat pro zájemce o webhosting. Katalog a ceník těchto prací je přílohou 2 tohoto opatření. Webhosting je zpřístupňován na základě podání písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou 3 tohoto opatření. Žádost je adresována k rukám vedoucího CIVT v předstihu minimálně 60 dnů před termínem požadovaného spuštění stránek. Vedoucí CIVT rozhodne o webhostingu po schválení proděkanem pro rozvoj ve lhůtě 15 dnů.

Pokud je při webhostingu využita práce CIVT podle výše uvedeného katalogu, zodpovídá CIVT u takovýchto webových stránek za udržení příslušných parametrů a standardů v rozsahu provedených prací. Za tuto činnost bude CIVT zadávajícím garantem převedena na příslušné účetní středisko částka stanovená podle ceníku prací (příloha 2).

 

Čl. 4

Správa webových stránek umístěných mimo fakultní nebo rektorátní servery

Webové stránky je dále možné provozovat mimo fakultní servery, tedy bez podpory ze strany CIVT, následujícím způsobem:

  1. externím webhostigem s využitím fakultní domény ve tvaru “domena.fsv.cuni.cz”, o jejímž využití rozhoduje na základě písemné žádosti vedoucí CIVT po schválení proděkanem pro rozvoj. Po schválení žádosti bude garantovi do jednoho pracovního týdne zpřístupněna požadovaná doména a nastaveno její přesměrování na garantem určený server externího poskytovatele.

  2. externím webhostingem na libovolné, garantem zřízené doméně, např. ve tvaru “domena.cz”, “domena.com”, “domena.eu” apod.

 

Čl. 5

Opatření k zajištění bezpečnosti fakultních systémů a aplikací

Za bezpečnost webových stránek provozovaných fakultou a umístěných na jejích serverech je zodpovědné CIVT, které má pravomoc pozastavit, případně ukončit činnost stránek, jež nesplní stanovené technické a další požadavky, resp. jejichž garanti nereagují na výzvy k jejich uvedení do souladu s těmito požadavky. O pozastavení nebo ukončení činnosti stránek rozhoduje vedoucí CIVT po schválení proděkanem pro rozvoj.

Garanti stránek jsou povinni reagovat přednostně na požadavky týkající se bezpečnosti provozu stránek. V případě, že jsou garanti osloveni CIVT s požadavkem aktualizace použitých komponent (např. databáze nebo PHP), jsou povinni bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů, zajistit kompatibilitu provozovaných stránek s novou verzí dané komponenty. V případě bezpečnostního incidentu, např. změny obsahu stránky, rozesílání spamu apod., jsou garanti povinni zajistit okamžitou nápravu. V závislosti na závažnosti incidentu mohou být stránky zablokovány obratem. O zablokování stránek v tomto případě rozhoduje vedoucí CIVT, který o něm bezodkladně informuje proděkana pro rozvoj.

 

Čl. 6

Přechodná opatření

Garanti stávajících webových stránek, které jsou hostovány na fakultních serverech, jsou povinni do 31. 1. 2017 zajistit jejich soulad s technickými parametry stanovenými CIVT. Mohou při tom využít služeb CIVT, jež jsou definovány katalogem a ceníkem prací. Za tuto činnost bude CIVT zadávajícím garantem převedena na příslušné účetní středisko částka stanovená podle ceníku (příloha 2). 

 

Přílohy:

  1. Možnost realizace webových projektů prostřednictvím CIVT

  2. Katalog a ceník prací CIVT při realizaci webhostingu

  3. Vzor žádosti o zřízení webhostingu

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty 

Za správnost:

JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

proděkan pro rozvoj