Specifický vysokoškolský výzkum

Projekty SVV řešené na FSV UK 2020 - 2022

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 595

Politický řád v čase změn

Tomáš KUČERA, Mgr. et Mgr., Ph.D.

260 596

Politiky, interakce a instituce ve veřejném prostoru: analýzy vývoje současných společností

Jan BALON, PhDr., Ph.D.

260 598

Strukturální změny ve společnosti, globální hrozby a jejich reflexe v mediálním narativu

Anna  SHAVIT, Mgr., Ph.D.

260 597

Doctoral Research Support: Alternative Approaches to Modelling in Economics and Finance

Evžen KOČENDA, prof. Ing., M.A., Ph.D.

260 594

Liquid times? Politika, společnost a ekonomika Evropy a Severní Ameriky mezi minulostí a napjatou současností.

Tomáš NIGRIN, doc. PhDr., Ph.D.

Důležité odkazy:

Postup při výplatě cestovních nákladů formou účelového stipendia - Opatření děkana č. 29/2017

Doporučené, nikoliv povinné, znění dedikace:

Tento výstup vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu – doplnit číslo projektu.

The work was supported by the grant SVV – doplnit číslo projektu.

Odpovědný pracovník na FSV UK: Mgr. Eva Horníčková (tel. 222 112 267, eva.hornickova@fsv.cuni.cz)

Archiv projektů SVV

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2017 - 2019

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel
260 461 Zájmy, moc a instituce v politickém rozhodování Jan KARLAS, doc. PhDr., Ph.D.
260 462 Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu Jan BALON, PhDr., Ph.D.
260 464 Manipulativní techniky ve vybraných mediálních segmentech Martin ŠTOLL, prof. MgA., Ph.D.
260 463 Heterogeneity in Economics and Finance: Strengthening of Doctoral Studies by Securing Excellent pre-gradual Students

Evžen KOČENDA, prof. Ing., M.A., Ph.D.

(2017- Jan Ámos VÍŠEK, prof., RNDr., CSc.)

260 460 Globální výzvy současnosti. Vybrané problémy politicko-společenských problémů Severní polokoule a jejich historická reflexe.

Tomáš NIGRIN, doc. PhDr., Ph.D.

(2017-2018 Jiří VYKOUKAL, doc. PhDr., CSc.)

260 465 Doktorandská konference sociologie, veřejné a sociální politiky a příbuzných společenských věd Zdeněk UHEREK, doc. PhDr., CSc.

 

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2016

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 342

Současné hrozby politického řádu

Jan KARLAS, doc., PhDr., Ph.D.

260 341

Strengthening of Doctoral Research in Economic and Finance: Heterogenity in Alternative Approaches to Theoretical Modeling

Jan Ámos VÍŠEK, prof., RNDr., CSc.

260 340

Geopolitika v pohybu? Severní polokoule v proměnách aktuálních výzev

Jiří VYKOUKAL, doc., PhDr., CSc.

260 339

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu

Martin HÁJEK, doc. Mgr., Ph.D.

260 343

Reprezentace reality v mediálních výstupech

Martin ŠTOLL, doc. MgA., Ph.D.

260 344

Doktorandská konference sociologie a příbuzných společenských věd 2016

Jiří KABELE, prof. PhDr., Ph.D.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2015

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

260 230

Proměny a důsledky politických institucí

Jan KARLAS, doc., PhDr., Ph.D.

260 231

Nové tenze v mediálním průmyslu: profesionálové vs. konzumenti v roli producentů

Irena REIFOVÁ, PhDr., Ph.D.

260 232

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu

Arnošt VESELÝ, doc., PhDr., Ph.D.

260 233

Intensification of Doctoral Research in Economic and Finance

Jan Ámos VÍŠEK, prof., RNDr, CSc.

260 234

Post-post-Cold-War Order: nová světová geopolitika?

Jiří VYKOUKAL, doc., PhDr., CSc.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2014

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

 

260 110

Dichotomie struktury a kultury při studiu mediálních textů a publik

 

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

 

260 111

Politické konflikty a tvorba politiky na počátku 21. století

doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.

 

260 112

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR a v globálním kontextu

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

 

260 113

Strengthening Doctoral Research in Economics and Finance

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 

260 114

Vybrané problémy a výzvy politicko-společenských problémů v Evropě a Severní Americe a jejich reflexe

 

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2013

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

 

267 501

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.

 

267 502

Transformační tendence současných politických systémů

doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.

 

267 503

Medializace a její vývoj od tradičních médií k sociálním sítím

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

 

267 504

Heterogeneity in Economics and Finance - Intesification of Doctoral Research.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 

267 505

Evropa a Severní Amerika v průsečíku transnacionálních procesů a jejich kolektivní reflexe

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2012

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

 

265 501

Sociální zprostředkování významu na bázi klasických a nových médií.

PhDr. Irena Carpentier Reifová, Ph.D.

 

265 502

Problémy legitimity politického rozhodování na počátku 21. století.

doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D.

 

265 503

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu.

doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

 

265 504

Heterogeneity in Economics and Finance - Intesification of Doctoral Research.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

 

265 505

Vybrané problémy veřejné politiky v euro-atlantické oblasti po roce 1945.

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2011

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

263 501

Historická a teoretická mediální studia.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

 

263 502

Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR v globálním kontextu.

 

doc. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

 

263 503

Středoevropský a východoevropský region ve druhé polovině 20. století: od konfliktů ke stabilitě a novým výzvám.

 

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

 

263 504

Heterogeneity between agents in economics and finance - intensification of doctoral research.

 

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.

263 505

Dopady krize v euroatlantickém prostoru

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

263 506

Šedesát let poté. Pamětníci řecké občanské války vzpomínají.

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

 

263 507

Současné formy vládnutí: národní, lokální a mezinárodní úroveň.

PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

Přehled projektů SVV řešených na FSV UK v roce 2010

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

 

261 501

The development of microeconomic agent optimization in economics and finance - intensification of doctoral research.

prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph. D.

 

261 502

Masová a síťová média v historické a srovnávací perspektivě.

prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

 

261 503

Aktuální zahraničněpolitické, bezpečnostní a společenské problémy a výzvy severoamerického kontinentu.

doc. PhDr. Miloš Calda

 

261 504

Základní dimenze dějin: čas a prostor Časoprostor v tradiční a soudobé historiografii a filozofii.

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

 

261 505

Stabilisace středoevropského prostoru: Československo/ČR – SRN (+NDR) – Rakousko 1989-1998.

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

 

261 506

Energie spojující či rozdělující? Ruská energetika a její vliv na střední a východní Evropu.

Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.

261 507

Politiky a instituce Evropské unie po Lisabonské smlouvě.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

 

261 508

Institucionální dynamika v mezinárodních vztazích a v evropském integračním procesu.

doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.

 

 

261 509

Autonomie a postavení územní samosprávy - bilance decentralizace ČR v kontextu evropského prostoru.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

 

261 510

Analýza současných trendů sociálního vývoje v České republice a jejich reflexe v odborném diskurzu.

doc. Milan Tuček, CSc.

 

261 511

Analýza a tvorba veřejných a sociálních politik v ČR v kontextu Evropské unie.

PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.