Habilitační řízení - Filip Matějka

ZÁZNAM - HŘ - Filip Matějka

Pracoviště uchazeče:  CERGE UK 

Obor habilitace:  Ekonomické teorie

Datum zahájení:  16. února 2017

Předložená habilitační práce:  Rational Inattention: Choice, Prices, and Markets

Složení habilitační komise:

Předseda:

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (CERGE UK)

Členové:

doc. Roman Horváth, M.A., Ph.D. (Institut ekonomických studií/Univerzita Karlova)

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. (Fakulta informatiky a statistiky/Vysoká škola ekonomická)

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (Ekonomická fakulta/Vysoká škola báňská – TU Ostrava)

prof. Ing. Pavel Pelikán, CSc. (Národohospodářská fakulta/Vysoká škola ekonomická)