Rigorózní řízení

Základní předpisy

Základní informace

Přihláška ke státní rigorózní zkoušce ke stažení zde.

Přihlášku k rigoróznímu řízení si můžete podat kdykoliv během celého roku. Součástí přihlášky jsou teze rigorózní práce. Přihláška se podává na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu. Absolventi FSV UK k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Nemáte-li přihlašovací údaje do SIS, získáte je ve výdejních centrech UK . Účastníci rigorózního řízení mají právo na kartičku externího uživatele, aby měli přístup do SIS a také do knihovny. 

 

Termíny rigorózních zkoušek

zimní termín  14. 10. - 25. 10. 2019

přihlášku k tomuto termínu nutné odevzdat do: 12. 7. 2019

rigorózní práci nutné odevzdat do: 6. 9. 2019

 

jarní termín  9. 3. - 20. 3. 2020

přihlášku k tomuto termínu nutné odevzdat do: 6. 1. 2020

rigorózní práci nutné odevzdat do: 7. 2. 2020

Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“.

Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5800 Kč je splatný do 30 dnů od schválení přihlášky k rigoróznímu řízení

b) náhrada nákladů 6200 Kč je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů

Lze uznat diplomovou práci jako práci rigorózní?

Ano, je to možné. V takovém případě se podává vyplněná přihláška, kde je zaškrtnuta žádost o uznání diplomové práce jako práce rigorózní (teze se nevyplňují). Přihláška je následně odeslána garantovi oboru. Obhájená diplomová práce může (nebo nemusí) být komisí uznána jako rigorózní práce. V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní se práce již znovu neobhajuje a probíhá jen ústní část rigorózní zkoušky.

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit absolventi doktorského studia?

Ano. Absolventi doktorského studia si mohou požádat o uznání disertační práce jako práce rigorózní a zároveň o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky. Uchazeči podávají přihlášku, ve které uvedou, že žádají o uznání disertační práce a SDZ, a hradí poplatek 5 800 Kč. 

V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studiave které získali akademický titul „magistr“.

Na FSV UK lze konat státní rigorózní zkoušku v těchto oborech:

Ekonomie a finance Economics and Finance  
     
Mediální studia Žurnalistika  
     
Bezpečnostní studia Mezinárodní vztahy Politologie
International Security Studies    
     
Sociologie Veřejná a sociální politika  
  Public and Social Policy  

 

POZOR!: Pokud chcete vykonat rigorózní řízení na Institutu mezinárodních studií, tak je nutné mít schválenou přihlášku do 30. 9. 2019, poté již nebude možné se hlásit do rigorózního řízení na IMS.

Kontakt

studijní oddělení

Mgr. Kateřina Vovsová

katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

222 112 276