Rigorózní řízení

Základní předpisy

Přihláška k rigoróznímu řízení

Základní informace

Přihlášku k rigoróznímu řízení si můžete podat kdykoliv během celého roku. Součástí přihlášky jsou teze rigorózní práce. Přihláška se podává na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu. Absolventi FSV UK k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Nemáte-li přihlašovací údaje do SIS, získáte je ve výdejních centrech UK . Účastníci rigorózního řízení mají právo na kartičku externího uživatele, aby měli přístup do SIS a také do knihovny. 

 

Termíny rigorózních zkoušek

jarní termín: 8. 3. - 19. 3. 2021

přihlášky k tomuto termínu je nutné odevzdat do: 8. 1. 2021

rigorózní práci je nutné odevzdat do: 5. 2. 2021

Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing. nebo MgA.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." nebo "MgA." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“ ve zkratce Mgr.

Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5 800 Kč je splatný do 30 dnů od podání přihlášky k rigoróznímu řízení

b) náhrada nákladů 6 200 Kč je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů

Lze uznat diplomovou práci jako práci rigorózní?

Ano, je to možné. V takovém případě se podává vyplněná přihláška, kde je zaškrtnuta žádost o uznání diplomové práce jako práce rigorózní (teze se nevyplňují). Obhájená diplomová práce může (nebo nemusí) být komisí uznána jako rigorózní práce. Důležité je dbát na to, že dle čl. 4, odst. 1 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FSV UK musí mít práce rozsah minimálně 80 normostran (normostrana je definována počtem 1800 znaků s mezerami na stranu) bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Dále je nutné dbát na interní pravidla jednotlivých kateder pro uznávání diplomových prací za práce rigorózní. V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní se práce již znovu neobhajuje a probíhá jen ústní část rigorózní zkoušky.

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit absolventi doktorského studia?

Ano. Absolventi doktorského studia si mohou požádat o uznání disertační práce jako práce rigorózní a zároveň o uznání státní doktorské zkoušky jako ústní části rigorózní zkoušky. Uchazeči podávají přihlášku, ve které uvedou, že žádají o uznání disertační práce a SDZ, a hradí poplatek 5 800 Kč. 

V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studiave které získali akademický titul „magistr“.

Na FSV UK lze konat státní rigorózní zkoušku v těchto oborech:

Ekonomie a finance Economics and Finance International Economic and Political Studies
     
Mediální studia Strategická komunikace  
     
Politologie    
     
Sociologie Veřejná a sociální politika  
  Public and Social Policy  

 

 

Kontakt

studijní oddělení

Mgr. Kateřina Vovsová

katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

222 112 276