Rigorózní řízení

Základní předpisy

Základní informace

Přihláška a teze ke státní rigorózní zkoušce ke stažení zde.

Přihlášku k rigoróznímu řízení si můžete podat kdykoliv během celého roku. Součástí přihlášky jsou teze rigorózní práce. Přihlášky i teze se odevzdávají na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, 110 01 Praha 1, budova Hollar. K přihlášce je nutné přiložit úředně ověřenou kopii diplomu a dodatku k diplomu. Absolventi FSV k přihlášce nemusí dokládat ověřenou kopii diplomu.

Stávající účastníci rigorózního řízení, kteří by rádi vykonali rigorózní zkoušku v jarním termínu, se musí přihlásit do 4. 1. 2019.

Nejbližší rigorózní zkouška se uskuteční v období od 11. 3. do 22. 3. 2019 (bude upřesněno).

Rigorózní práce se odevzdávají ve dvou exemplářích na podatelnu FSV UK, Smetanovo nábř. 6, budova Hollar + elektronicky v SIS. Nemáte-li přihlašovací údaje do SIS, získáte je ve výdejních centrech UK .

 

Jarní termín Státní rigorózní zkoušky:

odevzdání přihlášek k rigorózní zkoušce do 4. 1. 2019

odevzdání rigorózních prací do 8. 2. 2019

Rigorózní zkoušky 11. 3. - 22. 3. 2019

Často kladené dotazy

Mohou se k rigoróznímu řízení přihlásit i zájemci s titulem Ing.?

K rigoróznímu řízení se nemohou přihlásit uchazeči s titulem "Ing." neboť dle §46 odst. 5 zákona o vysokých školách mohou vykonat státní rigorózní zkoušku pouze absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“.

Jaký je poplatek za rigorózní řízení?

Poplatek za státní rigorózní zkoušku:

a) poplatek 5800 Kč je splatný do 30 dnů od schválení přihlášky k rigoróznímu řízení

b) náhrada nákladů 6200 Kč je splatná dnem doručení rigorózní práce na fakultu. Nehradí se v případě předložení písemného potvrzení ředitele institutu, že studentu nebyly poskytnuty konzultace nebo v případě, že se jedná o doktorského studenta FSV

Úhradu za rigorózní řízení upravuje Opatření děkana č. 36/2011.

Žádost o prominutí náhrady nákladů

Lze uznat diplomovou práci jako práci rigorózní?

Ano, je to možné. Je však potřeba zvážit, zda je práce dostatečně kvalitní a odpovídá nárokům kladeným na práci rigorózní. V takovém případě se podává vyplněná přihláška, kde je zaškrtnuta žádost o uznání diplomové práce jako práce rigorózní (teze se nevyplňují). Přihláška je následně odeslána garantovi oboru, který rozhoduje o tom, zda práce splňuje nároky kladené na práci rigorózní a může být uznána či nikoliv. V případě uznání diplomové práce jako práce rigorózní se práce již znovu neobhajuje a probíhá jen ústní část rigorózní zkoušky.

V jakém oboru mohu vykonat na Fakultě sociálních věd rigorózní zkoušku?

Dle Zákona o vysokých školách § 46 odst. 5 mohou vykonat absolventi magisterských studijních programů státní rigorózní zkoušku v téže oblasti studia, ve které získali akademický titul „magistr“.

Na FSV UK lze konat státní rigorózní zkoušku v těchto oborech:

Economics and Finance Ekonomie    
       
Balkan, Eurasian and Central European Studies Central and East European Studies Central European Comparative Studies East European Studies
European Studies      
       
Mediální studia Žurnalistika    
       
Americká studia Balkánská, euroasijská a středoevropská studia Evropská studia Německá a rakouská studia
Ruská a východoevropská studia Středoevropská komparativní studia Západoevropská studia  
       
Bezpečnostní studia Mezinárodní vztahy Politologie  
       
Sociologie Veřejná a sociální politika    

Kontakt

studijní oddělení

Mgr. Kateřina Vovsová

katerina.vovsova@fsv.cuni.cz

222 112 276