Opatření děkanky č. 16/2018

Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 16/2018

Název:

Změna opatření děkana č. 18/2017, Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

Účinnost:

1. 4. 2018

 

V Praze dne 26. března 2018

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty


Opatření děkana č. 18/2017, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě se mění následovně:

 1. V čl. 10 odst. 1 se ruší text: „V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student/uchazeč státní rigorózní zkoušky příslušné části do přílohy práce a navrhne při odevzdání práce v SIS vyloučení příloh práce ze zveřejnění. Návrh může podat též vedoucí práce, a to nejpozději do data obhajoby práce. Žádost o vyloučení příloh práce ze zveřejnění posuzuje na základě doporučení vedoucího práce či školitele příslušný proděkan fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník před finalizací záznamu o práci“. a nahrazuje se novým zněním: „V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student/uchazeč státní rigorózní zkoušky příslušné části do přílohy práce. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce nebo příloh, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to nejpozději do data konání obhajoby práce. Žádost posuzuje a výsledek posouzení do systému (SIS) zaznamená proděkan, a to nejpozději 21. den po termínu, v němž obhajoba práce proběhla.“
 2. V čl. 10 odst. 2 se ruší text: „Postup při evidenci a zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy. Postup při evidenci a zveřejňování rigorózních prací se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy. Podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví Opatřením rektora č. 13/2017.“ a nahrazuje se novým zněním: „Postup při evidenci a zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy. Postup při evidenci a zveřejňování rigorózních prací se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy. Podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví Opatřením rektora č. 72/2017.“

 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                   děkanka fakulty

Za správnost:

doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

***********************************ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ******************************

 

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkana č. 18/2017

 

Název:

 Opatření děkana, kterým se stanovují obsahové, formální a technické náležitosti týkající se zpracování a odevzdání závěrečných prací a jejich evidence a zpřístupnění v elektronické podobě

 

Účinnost:

1. 10. 2017

 

V Praze dne 15. září 2017

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

OBSAH

Úvodní ustanovení

ČÁST I. - Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

ČÁST II. – Obsahové náležitosti

                čl. 1 – Bakalářská práce

                čl. 2 – Diplomová práce

                čl. 3 – Rigorózní práce

                čl. 4 – Disertační práce

ČÁST III. – Vypisování, volba témat, zadávání a odevzdání prací

                čl. 5 – Bakalářské a diplomové práce

                čl. 6 – Rigorózní práce

                čl. 7 – Disertační práce

ČÁST IV. – Formální požadavky a technické náležitosti

                čl. 8 – Technické náležitosti

                čl. 9 – Formální požadavky

                čl. 10 – Zveřejňování a evidence závěrečných prací

ČÁST V. – Požadavky k přihlášení a ke konání obhajob, vložení posudků do SIS

                čl. 11

ČÁST VI. – Přechodná ustanovení

ČÁST VII. – Závěrečná ustanovení

 

K provedení čl. 18a odst. 1 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 7 odst. 1 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a čl. 11 Opatření rektora č. 23/2016  (dále jen “OR 23/2016”) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných prací.

Úvodní ustanovení

 1. Za závěrečnou práci (dále „práce“) se považuje bakalářská, diplomová, rigorózní a disertační práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 Zákona o vysokých školách, v platném znění. Práce má elektronickou a listinnou podobu.
 2. Za odevzdání listinné i elektronické podoby práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému (dále jen „SIS“) a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce odpovídá student a v případě rigorózního řízení účastník rigorózního řízení (dále jen „student“), za zveřejnění práce odpovídá fakulta.
 3. Závažný nesoulad elektronické a listinné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.
 4. V případě, že student po odevzdání elektronické podoby práce v SIS zjistí, že potřebuje v elektronické podobě práce provést dodatečně změny, požádá vedoucího katedry či předsedu oborové rady o odemknutí záznamu o práci v SIS pro úpravy. Odemknutí práce je možné pouze do termínu stanoveného harmonogramem pro odevzdání práce k obhajobě. Pokud je třeba v SIS provést úpravy i po datu určeném pro odevzdání, provede takové změny (změny popisných atributů či vložených souborů, které běžně odevzdává student) na základě souhlasu vedoucího katedry resp. předsedy oborové rady případně pověřený pracovník katedry. Obdobně se dle předchozích vět postupuje v případě dodatečných změn v listinné verzi, vždy musí být splněno kritérium dle odstavce 3.

ČÁST I. - Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

1.       Děkan jmenoval fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.

2.       Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána čl. 8 OR č. 13/2017. Fakultní koordinátor zejména:

a.        komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s pověřenou osobou Ústavu výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“),

b.       pravidelně informuje vedení fakulty o stavu evidence závěrečných prací,

c.        sbírá podněty a připomínky k evidenci a zveřejňování závěrečných prací z pracovišť fakulty a od vedení fakulty a po vyhodnocení na fakultě tyto předává ÚVT UK,

d.       organizuje zadávání prací do systému na fakultě,

e.        komunikuje se studenty a řeší věci týkající se vkládání příloh dle čl. 5 odst. 4 OR č. 13/2017,

f.         koordinuje činnosti fakulty v oblasti evidence a zveřejňování závěrečných prací v součinnosti s ÚVT UK, tj. uděluje pokyny k provedení příslušných úkolů ve vazbě na evidenci a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací pracovníkům fakulty a kontroluje zpracování těchto úkolů.

3.       Fakultní koordinátor není kontaktní osobou pro studenty v dotazech týkajících se psaní práce. Studenti se se svými dotazy obracejí na své vedoucí/školitele či na pracoviště, které vypsalo příslušné téma práce.

4.       Vedoucí kateder fakulty odpovídají zejména za:

a.        vypsání témat prací,

b.       zadání témat prací studentům,

c.        zaznamenání data odevzdání listinné podoby práce a kontrolu náležitostí odevzdané práce,

d.       kontrolu záznamu o práci a jeho finalizaci (tj. potvrzení úplnosti záznamu o práci pro jeho zveřejnění) v SIS,

e.        případné dodání podkladů (listinné podoby práce, elektronické podoby práce, posudků k práci atd.) pro doplnění „starších prací“ do SIS, nejsou-li k dispozici v knihovně fakulty.

f.         součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.

g.        zpřístupnění tištěné podoby práce, nestanoví-li právní předpis jinak

 

5.       Vedoucí katedry pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků katedry.

6.       Vedoucí střediska vědeckých informací (knihovna) a knihovny společenských věd TGM v Jinonicích zodpovídají zejména za:

a.        zveřejnění informací o kalkulaci nákladů na pořizování výpisů, opisů nebo rozmnoženin zveřejněné práce a způsob jejich pořizování v případě, že závěrečná práce nebo její část nemá písemnou podobu,

b.       doplnění záznamů „starších prací“, včetně souborů s plnými texty prací do SIS,

c.        součinnost při identifikaci práce, která je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.

7.       Vedoucí střediska vědeckých informací (knihovny) pověří prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků knihovny.

8.       Pověření pracovníci studijního oddělení odpovídají za:

a) správnost a úplnost evidence přihlášek k obhajobě,

b) správnost a úplnost vložených výsledků obhajob ve studijních povinnostech v SIS a ve spisové dokumentaci studenta, včetně záznamu o průběhu obhajoby,

c) součinnost při identifikaci studenta a jeho studia, jehož práce je již vložena v univerzitním repozitáři nebo v knihovním systému a záznam o ní má být přenesen do SIS.

 

ČÁST II – Obsahové náležitosti

Čl. 1

Bakalářská práce

 1. Bakalářská práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu.
 2. Téma bakalářské práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu a oboru.
 3. Bakalářská práce je obsahově soudržná a ucelená odborná písemná práce, kterou student zpracovává samostatně pod odborným vedením vedoucího práce.
 4. Minimální rozsah bakalářské práce činí 30 normostran vlastního textu (54 tisíc znaků včetně mezer), tj. bez abstraktu a příloh a seznamu literatury.
 5. Bakalářská práce se předkládá v jazyce akreditace příslušného bakalářského studijního programu uskutečňovaného na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, případnou výjimku schvaluje garant studijního programu.

 

Čl. 2

Diplomová práce

 1. Diplomová práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském a magisterském studijním programu.
 2. Téma diplomové práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu a oboru.
 3. Diplomová práce je obsahově soudržná a ucelená odborná studie, kterou student zpracovává samostatně pod odborným vedením vedoucího práce.
 4. Minimální rozsah diplomové práce činí 60 normostran (108 tisíc znaků včetně mezer) vlastního textu, tj. bez abstraktu a příloh a seznamu literatury. V případě, že je diplomová práce napsaná v anglickém jazyce, je minimální rozsah 50 normostran (90 tisíc znaků s mezerami) bez abstraktu, příloh a seznamu literatury.
 5. Diplomová práce se předkládá v jazyce akreditace příslušného navazujícího magisterského studijního programu, případnou výjimku schvaluje garant studijního programu.

Čl. 3

Rigorózní práce

 1. Rigorózní práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajoba je součástí státní rigorózní zkoušky.
 2. Téma rigorózní práce musí svým zaměřením odpovídat příslušnému magisterskému studijnímu programu v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat akademický titul doktor filozofie
 3. Rigorózní práce je obsahově soudržná a ucelená odborná studie, kterou uchazeč zpracovává samostatně. Rigorózní prací má uchazeč prokázat hlubší znalosti ze zpracovávané tematiky schopnost tvůrčího zpracování odborného tématu na náležité obsahové a metodologické úrovni a schopnost samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo samostatné tvůrčí činnosti.
 4. Rigorózní práce se předkládá v jazyce akreditace příslušného magisterského studijního programu v rámci jehož akreditace bylo rozhodnuto o oprávnění udělovat akademický titul doktor filozofie. Rigorózní práci v jiném jazyce je možné předložit pouze se souhlasem děkana, na základě písemné žádosti uchazeče doporučené předsedou příslušné komise pro státní rigorózní zkoušku.
 5. Minimální rozsah rigorózní práce činí 80 normostran (tj. 144 000 znaků včetně mezer) vlastního textu, tj. bez abstraktu, příloh a seznamu literatury.
 6. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 těchto pravidel a čl. 4 odst. 3 Rigorózního řádu může být komisí uznána jako rigorózní práce. V takovém případě je v rámci rigorózní zkoušky předložena obhájená diplomová práce, ve které je uvedeno, že se jedná o práci diplomovou, u níž je žádáno o uznání za práci rigorózní.
 7. 7. V případě, kdy je jako rigorózní práce uznána disertační práce, založí referent studijního oddělení v SIS záznam o rigorózní práci a záznam o studijní povinnosti s uvedením výsledku obhajoby (datem obhajoby je v tomto případě datum rozhodnutí o uznání práce). Dále k záznamu o práci přiloží příslušné soubory týkající se práce, s výjimkou posudků, které jsou v tomto případě nepovinné.

 

Čl. 4

Disertační práce

 1. Disertační práce je závěrečná kvalifikační práce, jejíž obhajobou a vykonáním státní doktorské zkoušky se řádně ukončuje studium v doktorském studijním programu.
 2. Téma disertační práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému doktorskému studijnímu oboru. Téma disertačních prací se vypisuje v součinnosti se školitelem. Téma práce ve formě tezí schvaluje v rámci individuálního studijního plánu doktoranda příslušná oborová rada.
 3. Disertační práce je obsahově soudržný a ucelený odborný dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky.
 4. Disertační práce má prokazovat schopnost a připravenost autora k samostatné činnosti v oblasti výzkumu či vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Disertační práce musí odpovídat metodologickým standardům příslušného oboru, přispívat k prohloubení vědeckého poznání a být přínosem pro jeho rozvoj.
 5. Doporučený rozsah práce je mezi 100 a 250 normostranami bez abstraktu, příloh a seznamu literatury. Disertační práce může být buď tematicky a metodologicky uceleným textem, nebo souborem statí s integrujícím úvodním a závěrečným textem.

 

ČÁST III. – Vypisování, volba témat, zadávání a odevzdání prací

 

Čl. 5

Bakalářské a diplomové práce

 1. Jednotlivé katedry, resp. pracovníci pověření vedoucími jednotlivých kateder, vypisují témata prací prostřednictvím SIS. Student může sám navrhnout téma práce a může se též individuálně obrátit na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci. V případě, že se vedoucí práce se studentem domluví, vedoucí sám nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka katedry nové téma vypíše v SIS.
 2. Student se může na téma vypsané v SIS hlásit v období určeném harmonogramem akademického roku. Přihlášení provede elektronicky v SIS. Vedoucí práce potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi. Od tohoto okamžiku je přiřazení práce studentovi závazné. Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou schvaluje vedoucí práce, garant programu a příslušný proděkan fakulty. Pokud se student rozhodne psát práci na zcela jiné téma než má schváleno, postupuje se dle odstavce 1 tohoto článku. Změny v názvu závěrečné práce, jimiž není dotčeno téma práce, provádí vedoucí práce nebo pověřený pracovník příslušné katedry/institutu.
 3. Na tezích práce spolupracuje student se svým vedoucím práce tak, aby vedoucí práce mohl včas přidělit závěrečnou práci v SIS dotyčnému studentovi. Vedoucí práce konzultuje teze s garantem studijního programu.
 4. Teze obsahují povinné údaje: téma práce v jazyce práce i anglickém jazyce a v případě, že jazyk práce není čeština, také téma v českém jazyce; zásady pro zpracování, seznam odborné literatury a předběžná náplň práce. Dalšími nezbytnými údaji pro vyplnění jsou: jazyk práce, typ práce, obor práce, vedoucí práce. Dále je možné vyplnit jméno konzultanta, klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
 5. Po vyplnění všech povinných údajů vedoucí práce přidělí práci konkrétnímu studentovi a teze potvrdí.
 6. Od okamžiku závazného přiřazení práce má student možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci, především klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Zároveň mu je umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, jejích příloh a abstraktů.
 7. Text práce lze upravovat pouze do jejího odevzdání k obhajobě, s výjimkou errat.
 8. Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají ve dvou tištěných kopiích v kroužkové nebo pevné vazbě, tyto výtisky jsou po obhajobě studentovi opět předány. Jednotlivé instituty, popř. katedry vyvěsí podrobné informace o odevzdání na svých webových stránkách.
 9. Závěrečnou práci odevzdá student v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.

Čl. 6

Rigorózní práce

 1. Téma rigorózní práce je uvedeno v přihlášce ke státní rigorózní zkoušce a je schváleno předsedou komise pro státní rigorózní zkoušku.
 2. Záznam rigorózní práce v SIS je vytvořen studijním oddělením při evidenci uchazeče. Uchazeč obdrží automatický e-mail o údajích potřebných k vložení práce. Je-li práce uznána, vkládá se do SIS až poté, co uchazeč obdrží z katedry písemné vyrozumění, že byla uznána.
 3. Téma zadané práce může být ve výjimečných případech změněno na základě písemné žádosti uchazeče o státní rigorózní zkoušku doručené studijnímu oddělení fakulty prostřednictvím podatelny. O změně zadání rozhodne předseda komise pro státní rigorózní zkoušku.
 4. Od okamžiku závazného přiřazení práce má uchazeč státní rigorózní zkoušky možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci, především klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Zároveň mu je umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, jejích příloh a abstraktů.
 5. V případě žádosti o uznání dříve obhájené disertační práce jako práce rigorózní se odevzdávají dvě tištěné kopie v kroužkové nebo pevné vazbě na katedře, kde uchazeč skládá státní rigorózní zkoušku.
 6. Rigorózní práce se odevzdává ve dvou tištěných kopiích v kroužkové nebo pevné vazbě na katedru, kde byla práce zadána tyto výtisky jsou po obhajobě účastníkovi rigorózního řízení opět předány.
 7. Závěrečnou práci odevzdá student v termínu určeném harmonogramem akademického roku dle odpovídajícího plánovaného termínu obhajoby. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.

 

Čl. 7

Disertační práce

 1. Téma práce je určováno po dohodě školitele se studentem jako součást přípravy individuálního studijního plánu.
 2. Vložení tématu práce do SIS zajišťuje studijní oddělení nejpozději do dvou měsíců od zahájení studia.
 3. Pro souhlas školitele s vedením práce je nezbytný souhlas příslušné oborové rady s návrhem tématu práce a jejího zpracování.
 4. Jazyk disertační práce odpovídá zpravidla jazyku, v němž je studijní program akreditován, nebo může být práce napsána anglicky. Pro jiný jazyk disertační práce než je uveden v předchozí větě musí oborová rada studentovi udělit souhlas.
 5. Abstrakt je psán jazykem, v němž je studijní program akreditován, a jazykem dalším. V případě česky psané disertační práce je abstrakt psán v českém a anglickém jazyce. V případě, že je disertační práce v rámci programu akreditovaného v češtině napsána v jiném jazyce, je abstrakt napsán v jazyce disertační práce a v jazyce českém.
 6. Od okamžiku závazného přiřazení práce má student možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci, především klíčová slova. Zároveň mu je umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, její přílohy a abstrakt.
 7. Téma zadané práce může být ve výjimečných případech změněno na základě písemné žádosti studenta. O změně zadání rozhodne oborová rada.
 8. Disertační práci student odevzdává ve dvou tištěných exemplářích v kroužkové nebo pevné vazbě na studijní oddělení fakulty a v elektronické podobě do SIS. Výtisky jsou po obhajobě studentovi opět předány.
 9. Disertační práci odevzdá student nejpozději 60 dní před plánovaným termínem obhajoby. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.

 

ČÁST IV. – Formální požadavky a technické náležitosti

 

Čl. 8

Technické náležitosti

 1. Při psaní standardního textového dokumentu se vychází z minimálního požadavku 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj. 1 800 znaků na stránce (tzv. normostrana). Tomu je třeba uzpůsobit velikost písma, vzhled stránky, okraje a řádkování.
 2. Obecně lze za standardní podobu stránky závěrečné práce při psaní běžnými fonty o velikosti 12 bodů, mezery mezi odstavci se doporučují o velikosti 6 bodů. Poznámky, resp. poznámky pod čarou, lze psát písmem o velikosti 10 bodů. Text je oboustranně zarovnán (zarovnán do bloku).
 3. Elektronickou podobu práce vkládá student/uchazeč státní rigorózní zkoušky prostřednictvím webového rozhraní SIS v archivním formátu PDF/A verze 1.3 či vyšší. Podrobnosti stanoví opatření rektora.

 

Čl. 9

Formální požadavky

 1. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným vnitřními předpisy univerzity a fakulty a tímto opatřením.
 2. Detailní úprava závěrečné práce je obsažena v šablonách, které jsou přílohou tohoto opatření.

 

Čl. 10

Zveřejňování a evidence závěrečných prací

 1. V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student/uchazeč státní rigorózní zkoušky příslušné části do přílohy práce. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce nebo příloh, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím systému, a to nejpozději do data konání obhajoby práce. Žádost posuzuje a výsledek posouzení do systému (SIS) zaznamená proděkan, a to nejpozději 21. den po termínu, v němž obhajoba práce proběhla.“
 2. Postup při evidenci a zveřejňování bakalářských, diplomových a disertačních prací se řídí Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy. Postup při evidenci a zveřejňování rigorózních prací se řídí Rigorózním řádem Univerzity Karlovy. Podrobnosti o zpřístupnění závěrečných prací prostřednictvím elektronické databáze se stanoví Opatřením rektora č. 72/2017.

 

ČÁST V. – Požadavky k přihlášení a ke konání obhajob, vložení posudků prací do SIS

 

Čl. 11

 1. Student se hlásí k obhajobě závěrečné práce elektronicky přes SIS v termínu stanoveném harmonogramem akademického roku v případě bc. a mgr. prací. V případě rigorózních a disertačních prací se student/uchazeč o státní rigorózní zkoušku hlásí na předepsaném formuláři, který odevzdá přes podatelnu na studijní oddělení.
 2. Student před obhajobou obdrží posudek vedoucího práce a oponenta práce prostřednictvím SIS nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby.
 3. Uchazeč státní rigorózní zkoušky obdrží 2 oponentské posudky prostřednictvím SIS nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby.
 4. Posudky obsahuji vyjádření, zda předložená práce splňuje požadavky kladené na daný typ práce v daném oboru. Klasifikace se do posudku v SIS uvádí.
 5. V případě, že jsou systémem Theses nalezeny shody s jinými dokumenty, je součástí posudku také vyjádření k těmto shodám.
 6. Student/uchazeč státní rigorózní zkoušky se dostaví k obhajobě práce, i když ta podle vyjádření jednoho nebo obou posuzovatelů nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.
 7. Pouze v případě, že student práci neobhájí, má právo ji přepracovat a předložit v některém z následujících termínů nebo požádat o zadání nového tématu práce.
 8. Pověřený pracovník na katedře zajistí, aby tištěné výtisky práce byly k dispozici při obhajobě práce.
 9. Po obhajobě vloží pověřený pracovník katedry k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby. Předchozí věta se neuplatní, pokud je záznam o průběhu obhajoby vyplňován v elektronické podobě přímo při obhajobě.
 10. Po obhajobě práce má autor práce možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb), a to nejpozději do 15 dnů po konání obhajoby.
 11. Po obhajobě práce provede pověřený pracovník katedry v SIS kontrolu úplnosti záznamu o práci včetně přiložených souborů dle tohoto opatření z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické podoby práce a kontrolu souladu českého a anglického názvu práce s listinnou podobou práce. Po provedení kontroly potvrdí záznam o práci pro zveřejnění provedením tzv. finalizace, a to nejpozději do 20 dní od obhajoby.
 12. Elektronická podoba práce bude automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění.

 

ČÁST VI. - Přechodná ustanovení

 1. Odevzdání a zveřejňování prací odevzdaných k obhajobě před 30. 9. 2017 se řídí Opatřením rektora č. 6/2010 ve znění platném k datu odevzdání závěrečné práce.

 

Část VII. - Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.
 2. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 29/2010.

 

 

Přílohy:

 1. Šablona závěrečné práce – bakalářská práce v češtině
 2. Šablona závěrečné práce – bakalářská práce v angličtině
 3. Šablona závěrečné práce – diplomová práce v češtině
 4. Šablona závěrečné práce – diplomová práce v angličtině
 5. Šablona závěrečné práce – rigorózní práce v češtině
 6. Šablona závěrečné práce – rigorózní práce v angličtině
 7. Šablona závěrečné práce – disertační práce v češtině
 8. Šablona závěrečné práce – disertační práce v angličtině
 9. Šablona závěrečné práce -  LaTeX

 

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty

 

Za správnost:

PhDr. Petr Soukup, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

proděkan pro doktorské studium