Zápisy do 1. ročníku

Zápisy do 1. ročníku

Termíny zápisů do 1. ročníku 2020/2021

 

Informace pro akademický rok 2020/2021

Pro zápis do 1. ročníku (úseku studia) obdržíte pozvánku od proděkana pro studijní záležitosti.

K zápisu si s sebou přineste

  • vyplněný zápisový list, na kterém potvrdíte proškolení o Bezpečnosti práce
  • občanský průkaz nebo pas
  • úředně ověřený doklad o ukončení předchozího vzdělání (pokud jste ho ještě nedodali) · Absolventi/ky  vysokých škol mimo Univerzitu Karlovu předloží úředně ověřenou  (notářsky, na obecních úřadech nebo na poštách s označením Czech POINT) kopii diplomu nebo nostrifikace, příp. originál potvrzení (pouze z VŠ v ČR a SR) o řádném absolvování bakalářského studia  - absolventi bakalářského studia na Univerzitě Karlově nemusí při zápisu dokládat ukončení studia
  • vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • vyplněné potvrzení o studiu (libovolný počet, který potřebujete)
  • psací potřeby

Pokud nemůžete osobně k zápisu dostavit, můžete zplnomocnit jinou osobu, která za Vás zápis provede.