Opatření děkanky č. 28/2018 - NEPLATNÉ

Rozpočet FSV UK na rok 2018 (VZČ) – rozpis na instituty - NEPLATNÉ

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 28/2018

 

Název:

Rozpočet FSV UK na rok 2018 (VZČ) – rozpis na instituty

 

Účinnost:

21. 5. 2018

V Praze dne 18. května 2018                                                                                             

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Akademický senát FSV UK projednal a schválil na svém zasedání dne 2. května 2018 rozpočet fakulty na rok 2018 a rozdělení finančních prostředků na rok 2018. Pro instituty a součásti vyplývají ze schválených materiálů tyto závazné ukazatele:    

Institut

Příspěvek na vzdělávací činnost (bez příspěvku za absolventa DSP)

Příspěvku za absolventa DSP

Příspěvek na úvodní kurz

 Příspěvek na seznamovací kurz

CELKEM

IPS

28 696 641

600 000

100 000

30 000

29 426 641

IMS

21 971 632

100 000

0

30 000

22 101 632

IKSŽ

28 943 393

300 000

0

30 000

29 273 393

IES

22 075 009

200 000

100 000

30 000

22 405 009

ISS + CESES

13 443 403

100 000

100 000

30 000

13 673 403

Ředitelům institutů ukládám tímto opatřením zpracovat a odevzdat do 31. 5. 2018 vlastní rozpočty pracovišť v písemné a elektronické podobě. Písemnou podepsanou verzi zasílejte k rukám tajemníka fakulty, elektronickou verzi na adresu tomas.gec@fsv.cuni.cz. Pro zpracování/kontrolu rozpočtů jednotlivých institutů byla vytvořena přiložená tabulka. Ředitelé institutů jsou zodpovědni za hospodárné čerpání svých rozpočtů v souladu s účelovostí přiděleného příspěvku a dotace.

Příspěvek za absolventa doktorských studijních programů je účelově určen na podporu studentů těchto programů.

V rozpočtu fakulty na rok 2018 byl vyčleněný pro jednotlivé instituty dodatečný příspěvek za počet přihlášených studentů ve výši 130 Kč za jednoho studenta. Tento příspěvek bude dorovnán institutům dodatečně.

Termín pro předkládání žádostí o převod nevyčerpané části příspěvku na vzdělávací činnost do Fondu provozních prostředků je stanoven do 31. prosince 2018.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší opatření č. 15/2017.

Příloha:

  1. Rozpočet FSV
  2. Aktualizovaný rozpočet po navýšení o mimořadný příspěvek MŠMT
  3. Aktualizovaný rozpočet č. 2 po  navýšeni o mimořádný příspěvek č. 2 

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty 

Za správnost:

Mgr. Tomáš Gec

tajemník