Volba kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Volba kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje na základě Jednacího řádu AS FSV UK, čl. 13 a 14, volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

Harmonogram

  • Podávání návrhů na kandidáty a kandidátky probíhá od 20. 8. 2021 do 20. 9. 2021.
  • Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu FSV UK je stanoveno na 5. 10. 2021.
  • Veřejné představení akademické obci proběhne 7. 10. 2021.
  • Volba kandidátky či kandidáta na děkana na zasedání Akademického senátu je určena dnem 12. 10. 2021.

Návrh kandidatury

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce FSV UK písemně k rukám předsedkyně Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na e-mail katerina.konradova@fsv.cuni.cz.

Kateřina Konrádová

předsedkyně Volební komise

Fakulta sociálních věd

Smetanovo nábř. 6

110 01  Praha 1

Nutnými přílohami návrhu jsou:

  • písemný souhlas navrhované(-ho);
  • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;
  • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu 10 normostran, která bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana/děkanky;
  • v případě kandidátů/kandidátek narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Více informací naleznete na stránkách Akademického senátu.