Aktuálně platná covidová opatření

Aktuálně platná covidová opatření

Univerzita Karlova vydala opatření týkající se testování, nošení respirátorů a přítomnosti na zkouškách, vzdělávacích akcích a akademických obřadech. Informace se týkají i provozu kolejí. O případných nových opatření bude univerzita a fakulta průběžně informovat.

Zároveň platí, že při účasti na prezenční výuce v ZS 2021/22 prosíme studenty o ohleduplnost k ostatním a silně doporučujeme užití ochranných prostředků dýchacích cest splňující normu alespoň FFP2. V případě vykazování příznaků respiračního onemocnění žádáme o využití možnosti hybridní výuky.

Testování

Testování zaměstnanců na pracovišti není povinné. Apelujeme však na zaměstnance, kteří nejsou naočkováni, aby se v zájmu nešíření potenciální infekce pravidelně testovali (v tomu určených zařízení, schválenými samotesty). Povinnost pravidelného testování je v tuto chvíli uložena jen ve vztahu ke studentům ubytovaným na kolejích – viz k tomu podrobněji informace níže.

Ochrana dýchacích cest

Ve společných prostorech budov UK je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %. V kanceláři, kterou sdílí stálá skupina osob, nošení ochranných pomůcek nutné není. Tato povinnost ale vzniká ve chvíli, kdy do místnosti vejde „třetí“ osoba.

Studium

Pro zkoušky a vzdělávací akce nejsou stanoveny žádné podmínky. Preferuje se distanční zápis ke studiu.

Promoce, imatrikulace

Pro účely konání akademických obřadů se otázka uznávání potvrzení o očkování řídí aktuálními nařízeními a pravidly daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID.

Příjezd ze zahraničí

Všichni přijíždějící studenti/stážisté podléhají při vstupu do České republiky nařízením a pravidlům daným Ministerstvem zdravotnictví. Určující je země, ze které přijíždějí a očkování proti COVID-19 (druh vakcíny, úplnost očkování), příp. certifikát o prodělaném onemocnění COVID. V souladu s tímto schématem bude uplatňováno následující:

  • Studenti ze zemí EU s řádným očkováním/certifikátem o prodělaném onemocnění COVID se nemusí testovat.
  • Studenti ze zemí EU neočkovaní/očkovaní státem neuznanou vakcínou podléhají povinnosti testování při vstupu na kolej a pak dále každých 7 dní.  Studentům ubytovaným mimo ubytovací kapacity UK bude doporučeno totéž resp. pravidelné samotestování.
  • Studenti ze zemí mimo EU bez ohledu na vakcinaci/certifikát o prodělaném onemocnění COVID budou při vstupu na koleje umístěni do karantény. Po jejím skončení a negativním testu budou mít povinnost se dále každých 7 dní testovat.

Testování na fakultách, kolejích a dalších součástech univerzity bude řízeno interně. Počítá se s širokou dostupností anti-gen testů prostřednictvím prodeje na fakultách a kolejích. 

Provoz kolejí

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vydáno jako Příloha Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021, ve vztahu k provozu Kolejí UK se s účinností od 31. srpna 2021 bude provoz Kolejí UK řídit těmito podmínkami:

Ubytování bude poskytnuto studentovi, který doloží:

  • že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
  • že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Koleje Univerzity Karlovy poskytnou studentům ubytování pouze za podmínek, že se ubytovaný student buď prokáže jednou ze skutečností uvedených pod bodem 1, nebo student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném - podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní. 

 

Bližší informace k provozu kolejí a kontakt na krizový štáb UK naleznete v sekci Informace ke COVID-19.