Studentské peníze

Kontakt

Jan Volenec

místopředseda AS FSV

E-mail: jan.volenec@fsv.cuni.cz

 

Studentské peníze - dokument ke stažení (pdf)

Žádosti o studentské peníze na LS 2024

Akademický senát FSV UK vyhlašuje termín pro podávání žádostí o studentské peníze na letní semestr 2024.

Pro žádost o studentské peníze AS FSV UK vyplňte tento formulář

Deadline žádostí je 15. 2. 2024 ve 23:59. Samotné prezentování se uskuteční 19. 2. v 17:00. Žadatelé budou o průběhu setkání včetně přesné místnosti v budově Hollar a harmonogramu prezentace informováni prostřednictvím e-mailu. V nutném a zdůvodněném případě může setkání proběhnout on-line přes některou z běžných platforem. 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na místopředsedu AS FSV UK Jana Volence (jan.volenec@fsv.cuni.cz).

Všechny přihlášené projekty musí splňovat podmínky uvedené zde.

SYSTÉM PODPORY STUDENTSKÉHO ŽIVOTA: STUDENTSKÉ PENÍZE

1) Na podporu studentského života na fakultě je určena rozpočtová kapitola Studentské peníze (dále jen SP) v rámci rozpočtu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK), který schvaluje Akademický senát FSV UK (dále jen AS FSV UK) na návrh děkana FSV UK.

2) Jednotlivé žádosti projednává na svém shromáždění studentská komora AS FSV UK, která rozhoduje o přidělení požadované částky v plné výši, snížené výši nebo nepřidělení podpory. Návrh rozdělení SP stvrzuje na svém nejbližším jednání AS FSV UK. Čerpání SP bere plénum AS FSV UK pouze na vědomí.

3) Organizaci SP má na starosti (místo)předseda AS FSV UK ze studentské komory, který je osobou kontaktní a zodpovědnou.

4) Studentská komora AS FSV UK je při projednávání SP usnášeníschopná při počtu minimálně šesti svých členů.

5) O finanční příspěvek ze SP může žádat student, skupina studentů nebo studentský spolek z FSV UK.

6)  Příspěvek lze přidělit na základě řádně podané žádosti. Žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře. Formulář spravuje (místo)předseda AS FSV UK ze studentské komory. Odkaz na formulář je zveřejněn v rámci výzvy na podávání žádostí.

7)  Žádost (on-line formulář) mj. obsahuje: údaje o žadatelích (jméno a příjmení hlavního žadatele, případně jméno spolku, email a telefon), popis projektu (obsah, cíl a přínos akce, termín a místo akce, způsob propagace, cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků) a položkový rozpočet včetně přesně stanovené částky, o kterou je žádáno a vysvětlení, na co přesně budou tyto peníze využity.

8) Žádosti budou projednávány minimálně dvakrát ročně, zpravidla v první polovině výukové části příslušného semestru. Minimálně měsíc před termínem podání žádostí bude na webu FSV zveřejněna výzva na podávání žádostí, která obsahuje termín podání, termín projednávání, a odkaz na on-line formulář, prostřednictvím kterého se žádosti podávají. Termín podání žádostí bude zpravidla týden před termínem projednávání.

9) S ohledem na limitace fiskálního roku FSV UK se SP standardně přidělují pro daný kalendářní rok, zpravidla na budoucí projekty konané v daném semestru. O finanční příspěvek lze však žádat i zpětně. Ve výjimečných případech (typicky organizace fakultního plesu) lze přiznat v zimním semestru peníze na projekty konané v letním semestru dalšího kalendářního roku.

10)  Projednávání SP jsou neveřejná. Členové pedagogické komory AS FSV UK mají právo se projednávání zúčastnit jako hosté bez hlasovacího práva.

11) Žadatelé mají povinnost prezentovat projekt na příslušném projednávání SP a zodpovědět dotazy členů studentské komory AS FSV UK.

12)  Studentská komora AS FSV UK bude při hodnocení žádostí zohledňovat tato kritéria: kvalitu projektu, nadinstitucionální spolupráci, dosah projektu, přínos projektu, proveditelnost projektu, vícezdrojové financování a předchozí zkušenosti žadatele a se žadatelem.

13)  Po odprezentování všech žádostí studentská komora AS FSV UK hlasuje o každé žádosti zvlášť. Požadovaná částka v žádosti je považována za návrh k hlasování. Členové studentské komory AS FSV UK mají právo vznášet protinávrhy na změnu požadované částky, tento proces probíhá obdobně jako hlasování na plénu AS FSV UK. Návrh či protinávrh je přijat v případě, kdy pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů studentské komory AS FSV UK.

14)  Pedagogická komora AS FSV UK má právo na nejbližším jednání AS FSV UK u jednotlivých projektů vyvolat hlasování o vetování hlasování studentské komory AS FSV UK. Návrh na přidělení SP je vetován, pokud je pro jeho vetování nadpoloviční většina všech členů pedagogické komory AS FSV UK. Datum rozdělování SP uzpůsobí (místo)předseda tak, aby nedocházelo na zbytečné prodlení mezi setkáním studentské komory a konáním následujícího pléna AS FSV UK.

15)  Na podporu ze SP neexistuje právní nárok, žadatelé nemají právo se odvolat.

16)  Přidělené prostředky je možno čerpat pouze na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Faktury musí být obsahovat: název fakulty, adresu fakulty, IČO a DIČ fakulty, datum, konkrétní určení o jaký výdaj se jedná, označení dodavatele včetně jeho identifikace, cenu i s vyznačením DPH.

17)  Závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů je nutné předložit (místo)předsedovi AS FSV UK ze studentské komory na email studentskepenize@fsv.cuni.cz nejpozději měsíc po ukončení projektu, v případě žádosti o finanční příspěvek zpětně pakdo dvou týdnů od vyrozumění žadatele o výsledku žádosti. V případě nedodržení těchto pravidel bude žadatel vyzván (místo)předsedou zjednat bez prodlevy nápravu. V opačném případě má (místo)předseda právo zrušit nárok na přidělenou částku.

18)  V případě, že se změní nějaký zásadní parametr podpořeného projektu, jsou žadatelé povinni neprodleně informovat (místo)předsedu AS FSV UK ze studentské komory na email studentskepenize@fsv.cuni.cz. (Místo)předseda má povinnost posoudit důsledek změny a případně má právo zrušit nárok na přidělenou finanční částku.

Schváleno dne 10. 1. 2023 Akademickým senátem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tento předpis je účinný od 11. ledna 2023

 

Poznámka

Studenti a studentky mohou a měli by nejprve požádat o příspěvek na akci svůj příslušný institut. Pokud bude tato žádost ze strany institutu zamítnuta, nebo bude-li potřeba část projektu dofinancovat, obrátí se studenti na studentské peníze. SP jsou určeny především na akce, které mají meziinstitutový zásah.

Vyzýváme studenty, aby především u větších akcí, které jsou například nejen celofakultní, ale i mezifakultní, souběžně se SP požádali o příspěvek v rámci systému podpory zájmové činnosti na fakultě či na univerzitě. Ten poskytuje Univerzita Karlova na základě pravidel uvedených zde: https://cuni.cz/UK-8913.html