Studentské peníze

Kontakt

Bc. Nick Ojo Omorodion

místopředseda AS FSV

E-mail: nick.ojoomorodion@fsv.cuni.cz

 

Studentské peníze - dokument ke stažení (pdf)

SYSTÉM PODPORY STUDENTSKÉHO ŽIVOTA: STUDENTSKÉ PENÍZE

1) Na podporu studentského života na fakultě je určena rozpočtová kapitola Studentské peníze (dále jen SP) v rámci rozpočtu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK), který schvaluje Akademický senát FSV UK (dále jen AS FSV UK) na návrh děkana FSV UK.

2) Jednotlivé žádosti projednává na svém shromáždění studentská komora AS FSV UK, která rozhoduje o přidělení požadované částky v plné výši, snížené výši nebo nepřidělení podpory. Návrh rozdělení SP stvrzuje na svém nejbližším jednání AS FSV UK.

3) Organizaci SP má na starosti (místo)předseda AS FSV UK ze studentské komory, který je osobou kontaktní a zodpovědnou.

4) Studentská komora AS FSV UK je při projednávání SP usnášeníschopná při počtu minimálně šesti svých členů.

5) O finanční příspěvek ze SP může žádat student, skupina studentů nebo studentský spolek z FSV UK.

6) Peníze je možné přidělovat na akce budoucí, na akce minulé maximálně 60 dní zpětně, respektive od data konání akce nesmí uběhnout více jak 60 dní do data podání žádostí.

7) Žádosti budou projednávány dvakrát ročně, zpravidla v listopadu a v březnu. Minimálně měsíc před termínem podání žádostí bude na webu FSV zveřejněna výzva na podávání žádostí, která obsahuje termín podání, termín projednávání, a odkaz na on-line formulář, prostřednictvím kterého se žádosti podávají. Termín podání žádostí bude zpravidla týden před termínem projednávání.

8) V ojedinělých a opodstatněných případech má (místo)předseda AS FSV UK ze studentské komory právo svolat mimořádné projednávání SP. Toto mimořádné projednávání musí být na webu FSV zveřejněno nejpozději týden před termínem podání žádostí.

9) Žadatelé mají povinnost prezentovat projekt na příslušném projednávání SP a zodpovědět dotazy členů studentské komory AS FSV UK.

10)  Projednávání SP jsou neveřejná. Členové pedagogické komory AS FSV UK mají právo se projednávání zúčastnit jako hosté bez hlasovacího práva.

11)  Příspěvek lze přidělit na základě řádně podané žádosti. Žádost se podává prostřednictvím on-line formuláře. Formulář spravuje (místo)předseda AS FSV UK ze studentské komory. Odkaz na formulář je zveřejněn v rámci výzvy na podávání žádostí.

12)  Žádost (on-line formulář) mj. obsahuje: údaje o žadatelích (jméno a příjmení hlavního žadatele, případně jméno spolku, email a telefon), popis projektu (obsah, cíl a přínos akce, termín a místo akce, způsob propagace, cílovou skupinu, předpokládaný počet účastníků) a položkový rozpočet včetně přesně stanovené částky, o kterou je žádáno a vysvětlení, na co přesně budou tyto peníze využity.

13)  Studentská komora AS FSV UK bude při hodnocení žádostí zohledňovat tato kritéria: kvalitu projektu, nadinstitucionální spolupráci, dosah projektu, přínos projektu, proveditelnost projektu, vícezdrojové financování a předchozí zkušenosti žadatele a se žadatelem.

14)  Po odprezentování všech žádostí studentská komora AS FSV UK hlasuje o všech žádostech zvlášť. Požadovaná částka v žádosti je považována za návrh k hlasování. Členové studentské komory AS FSV UK mají právo vznášet protinávrhy na změnu požadované částky, tento proces probíhá obdobně jako hlasování na plénu AS FSV UK. Návrh či protinávrh je přijat v případě, kdy pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů studentské komory AS FSV UK.

15)  Pedagogická komora AS FSV UK má právo na nejbližším jednání AS FSV UK vyvolat hlasování o vetování hlasování studentské komory AS FSV UK. Návrh na přidělení SP je vetován, pokud je pro jeho vetování nadpoloviční většina všech členů pedagogické komory AS FSV UK. Veto pedagogické komory AS FSV UK je možné přehlasovat nadpoloviční většinou všech hlasů studentské komory AS FSV UK.

16)  Na podporu ze SP neexistuje právní nárok, žadatelé nemají právo se odvolat.

17)  Přidělené prostředky je možno čerpat pouze na základě fakturace nebo formou proplácení účtenek. Faktury musí být obsahovat: název fakulty, adresu fakulty, IČO a DIČ fakulty, datum, konkrétní určení o jaký výdaj se jedná, označení dodavatele včetně jeho identifikace, cenu i s vyznačením DPH.

18)  Závěrečnou zprávu a kompletní vyúčtování výdajů je nutné předložit (místo)předsedovi AS FSV UK ze studentské komory na email studentskepenize@fsv.cuni.cz a v kopii také na jeho email uvedený na webu FSV UK nejpozději měsíc po ukončení projektu.

19)  V případě, že se změní nějaký zásadní parametr podpořeného projektu, jsou žadatelé povinni neprodleně informovat (místo)předsedu AS FSV UK ze studentské komory na email studentskepenize@fsv.cuni.cz a v kopii také na jeho email uvedený na webu FSV UK. (Místo)předseda má povinnost posoudit důsledek změny a případně má právo zrušit nárok na přidělenou finanční částku.

Schváleno dne 17. 10. 2017 Akademickým senátem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Tento předpis je účinný od akademického roku 2017/2018.