Komercializace výsledků

Komercializace výsledků výzkumu a vývoje na FSV UK

Koordinátoři přenosu poznatků na FSV UK zajišťují:

- informace o možnostech přenosu poznatků a technologií;

- zapojení do vzdělávacích akcí a kurzů;

- informace o finančních zdrojích po ukončení základním výzkumu;

- pomoc s ochranou duševního vlastnictví;

- podporu při licencování a uzavírání smluv;

- vyhledávání komerčních partnerských institucí a firem a uživatelů odborných služeb;

 

NABÍDKY - přenos poznatků

Kontakty:

Centrum pro přenos poznatků a technologií (Univerzita Karlova)

Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, tel. 224.491.255

Centrum pro přenos poznatků a technologií

uis@ruk.cuni.cz

FSV UK:

PhDr. Petr Witz, Ph.D.          

petr.witz@fsv.cuni.cz                

775 233 306

Mgr. Tomáš Renner, Ph.D. 

tomas.renner@fsv.cuni.cz  

222 112 232

Kontakt na kolegium děkana fakulty zajišťuje proděkan pro rozvoj JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.

Vaše náměty a připomínky můžete posílat na mailovou adresu  transfer@fsv.cuni.cz 

 

Aktuální výzvy na projekty aplikovaného výzkumu:

MŠMT informuje o programu INTER-EUREKA. Cílem programu je podpora mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje a jejich spolupráci s univerzitami, výzkumnými organizacemi a centry. Podíl výše účelové podpory na uznaných nákladech u projektů může činit až 50 % celkových uznaných nákladů na řešení projektu. Ostatní uznané náklady projektu tvoří neveřejné zdroje zajištěné uchazečem.

Projekty mohou mít délku až 36 měsíců. U podprogramu je stanoven limit pro přidělení podpory ve výši 4 000 000 Kč na jeden projekt pro dva a více českých účastníků ročně a ve výši 3 000 000 Kč na jeden projekt pro jednoho českého účastníka ročně.

Návrhy projektů se podávají datovou schránkou. Hlavním uchazečem může být pouze podnik. Univerzita je v projektu dalším účastníkem. 

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na těchto stránkách MŠMT.

Prosíme o zprávu do konce září 2019 na mail  tomas.renner@fsv.cuni.cz  zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto výzvu. 

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení písemných podkladů: 10. října 2019

(vloženo dne 2.9.2019)

 

Technologická agentura České republiky (TA ČR) informuje o přípravě 4. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA, jejíž vyhlášení se předpokládá dne 9. října 2019

Podrobné informace a předběžné parametry zde.

(vloženo dne 26.8.2019)

 

TA ČR: Informace k veřejné soutěži programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci

Termín: 11. 9. 2019, 13:00 - 16:00

Místo: Modrá posluchárna FF UK, Celetná 20, Praha 1

Program:

13.00 - 14.30 – Program ÉTA - společenské vědy, humanitní vědy a umění

Anotace: Program ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací společenských věd, humanitních věd a umění záhy otevře svou třetí veřejnou soutěž. Její vyhlášení je plánováno na 18. září 2019 s alokací 580 mil. Kč veřejné podpory na tuto soutěž. Účelem setkání je informovat o principech programu, parametrech veřejné soutěže a představit příklady dobré praxe. Bude blíže specifikována podmínka zapojení společenských věd, humanitních věd a nebo umění do výzkumného řešení projektu. Záměrem setkání je napomoci k vyšší kvalitě a úspěšnosti návrhů projektů ve veřejné soutěži a poskytnutí prostoru pro diskusi.

 

14.45-15.45 – Program KAPPA a Cofundy - mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

Anotace: Na semináři bude představena možnost mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev zaměřených na oblast materiálového výzkumu, ICT, nanomedicíny, nerostných surovin, znečištění vod a biodiverzity a v programu KAPPA, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. Program KAPPA je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Z Norských fondů je poskytnuto 30 % celkových výdajů na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2. Každého projektu se musí účastnit vždy alespoň jeden uchazeč z Česka a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.

Program semináře se může ještě částečně měnit.

PŘIHLAŠOVÁNÍ na webu CPPT.

(vloženo: 8.8.2019)

 

TAČR zveřejnil předběžné informace týkající se připravovaného 3. kola výzvy v programu ÉTA.  

Předběžné informace

Předběžné parametry

 

2. ročník našeho veletrhu inovací a služeb VIA CAROLINA 16.5.2019

Stránky veletrhu

Stránky veletrhu na webu Univerzity Karlovy   

(vloženo: 2. května 2019)

 

TAČR zveřejnil harmonogram veřejných soutěží na rok 2019

Harmonogram najdete v odkazu zde 

(vloženo: 16. října 2018)

 

Smluvní výzkum – nabídky rozcestníků a institucí