Granty a soutěže

Odkazy

Technologická agentura ČR

Technologická agentura České republiky zabezpečuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek.

Na podporu inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění se zaměřuje program ÉTA. Minimální délka řešení projektů v tomto programu je stanovena na 12 měsíců. Průměrná míra podpory na program je 80%. Podání návrhů projektů probíhá skrze informační systém TAČR ISTA.

Mezi resortní programy patří TREND, Program Prostředí pro život a Doprava 2020+

Ministerstvo vnitra

Základním posláním státní podpory v oblasti bezpečnostního výzkumu je získávat a efektivně rozvíjet inovativní znalosti, metody a technologie umožňující bezpečnostnímu systému ČR a jeho zainteresovaným partnerům čelit současným i budoucím výzvám, které plynou z měnících se realit bezpečnostního prostředí. V rámci programů bezpečnostního výzkumu jsou podporovány pouze projekty, které předpokládají dosažení alespoň jednoho nového aplikovaného výsledků výzkumu a vývoje.

Program IMPAKT1 Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019 - 2025

Program SECTECH Vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií 2021 - 2026

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury usiluje prostřednictvím podpory aplikovaného výzkumu dosáhnout zachování a rozvíjení národního a kulturního dědictví a umění v kontextu evropské a světové kultury ve 21. století a v podmínkách globálních změn.

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II (2016 - 2022). Výzkumem národní identity se rozumí výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví.

Inovační vouchery

Cílem inovačních voucherů je podpořit spolupráci soukromé sféry s výzkumnými organizacemi, založenou na transferu znalostí. Univerzita v rámci inovačních voucherů může být poskytovatelem znalostí. Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem, či případně provozovatelé inovační infrastruktury v závislosti na konkrétní výzvě.

Pražský voucher

ERA-NET COFUND

Mezinárodní výzvy ERA-NET Cofund jsou vyhlašovány poskytovateli členských států EU, asociovaných zemí a některých neevropských států. V Česku vyhlašuje výzvy TAČR. Uchazeči jsou konsorcia tvořená mezinárodními partnery.

ERA-NET Cofund