Politologie

Průběh studia

Další detaily týkající se studia naleznete na stránkách Institutu politologických studií.

Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Do 1. listopadu doktorand zpracuje podrobný návrh ISP v elektronické aplikaci SIS.

Ještě před zvolením možnosti „Postoupit plán školiteli“ informuje doktorand emailem Centrum doktorských studií (cds-ips@fsv.cuni.cz) Doktorand zapracuje formální a faktické připomínky CDS do návrhu svého ISP nejpozději do 1. prosince. Po kontrole ISP Centrem doktorských studií odešle doktorand svůj ISP školiteli (volba „Postoupit plán školiteli“ v SIS). Školitel má možnost vrátit ISP doktoranda k dopracování. Případné připomínky školitele musí být do ISP zapracovány nejdéle do sedmi pracovních dní a ISP opětovně odeslán školiteli k posouzení. Finální podobu ISP musí doktorand dopracovat nejpozději do 31. prosince.

Návrh ISP schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. V případě neschválení plánu Oborovou radou má doktorand zapracuje připomínky Oborové rady, zkonzultuje nový návrh ISP s CDS a nejdéle do sedmi pracovních dní odešle prostřednictvím SIS upravený ISP k opětovnému posouzení.

Hodnocení doktoranda

Hodnocení doktoranda je založeno na míře plnění ISP studentem. Student průběžně informuje svého školitele o plnění jednotlivých částí svého ISP. Do 1. června každého roku studia podává doktorand Roční hodnocení doktoranda v elektronické aplikaci SIS. Ještě před zvolením možnosti „Předat hodnocení školiteli“ informuje doktorand emailem CDS o vyplnění Hodnocení. Teprve po zapracování připomínek od Centra doktorských studií zvolí doktorand možnost „Postoupit hodnocení školiteli“. O schválení (respektive vrácení k dopracování) Hodnocení školitelem a Oborovou radou je doktorand informován e-mailem. Doktorandi nahrávají do SISu i podklady k plnění studijních povinností (zpracované části disertační práce či podklady pro zpracování disertační práce (publikační strategie vycházející z disertační práce, zpracování výzkumného záměru disertačního projektu, seznam prostudované teoretické a metodologické literatury, rešerši literatury, článek vycházející z kapitol disertační práce, scénáře výzkumných šetření atd.), potvrzení z nakladatelství či redakcí časopisů o publikaci výstupů, potvrzení o účasti na konferenci, stážích, letních školách a grantových aktivitách a výpisem známek ze SIS).

Hodnocení doktoranda potvrdí a odůvodní studentův školitel. Hodnocení doktoranda následně schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. CDS informuje doktoranda e-mailem o závěrech Oborové rady. Nejpozději do čtrnácti pracovních dní od výzvy ze strany CDS stvrdí doktorand svým podpisem na Sekretariátu IPS, že byl seznámen se závěry Oborové rady.

Vzorově vyplněné dokumenty:

V příloze vyhlášky ředitele IPS č. 8/2014

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 nabízí Institut politologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Vybraní studenti budou po dobu jednoho roku podpořeni v takové výši, která jim umožní plně se věnovat vědecké práci na Institutu politologických studií.

Hlavním posláním Centra doktorských studií je vědecká a publikační činnost a participace na koordinaci doktorského studia na institutu.

Vybraní studenti do Centra doktorských studií pro akademický rok 2018/2019:

  • Mgr. Dušan Brabec
  • Mgr. Jakub Dopieralla
  • Mgr. Petr Klapal

Webové stránky Centra doktorských studií na IPS

Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Politologie:

Centrum doktorských studií

Email: cds-ips@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 258

Místnost: J3100 (v době konzultačních hodin)