Obhajoba disertační práce

Obhajoba disertační práce

Dle Opatření děkna č. 22/2010 se doktorand přihlašuje k obhajobě disertační práce přihláškou k obhajobě na studijním oddělení nejméně 6 měsíců před uplynutím maximální doby studia a nejpozději 60 dní před vypsaným termínem.

Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat pouze po splnění státní doktorské zkoušky.

Časový harmonogram

3 měsíce před termínem konání

  • informujte odpovědnou osobu na institutu o záměru konat obhajobu disertační práce

2 měsíce před termínem konání

  • vložte do SISu finální verzi práce totožnou s její odevzdávanou tištěnou verzí
  • na studijní oddělení odevzdejte následující formuláře:
  • Přihláška k obhajobě disertační práce
  • Hodnocení školitele o průběhu doktorského studia pro připuštění k obhajobě disertační práce
  • 3 exempláře disertační práce v pevné vazbě a v digitální verzi v jediném elektronickém dokumentu na CD
  • 5 tištěných exemplářů tezí disertační práce a 1 exemplář v elektronické podobě

Požadavky k obhajobě a její průběh