Mezinárodní vztahy

Mezinárodní vztahy

Průběh studia

Podrobný popis studia naleznete v Rámcovém studijním plánu.

Další detaily týkající se studia naleznete na stránkách Institutu politologických studií.

Administrativní povinnosti

Individuální studijní plán

Do 1. listopadu doktorand zpracuje podrobný návrh ISP v elektronické aplikaci SIS (https://is.cuni.cz/studium).

Před zvolením možnosti „Postoupit plán školiteli“ pošle doktorand vyplněný návrh svého ISP v elektronické formě na e-mailovou adresu Centra doktorských studií (CDS): cds-ips@fsv.cuni.cz.

Doktorand zapracuje formální a faktické připomínky CDS do návrhu svého ISP nejpozději do 1. prosince. Po kontrole ISP Centrem doktorských studií odešle doktorand svůj ISP školiteli (volba „Postoupit plán školiteli“ v SIS). Školitel má možnost vrátit ISP doktoranda k dopracování. Případné připomínky školitele musí být do ISP zapracovány nejdéle do sedmi pracovních dní a ISP opětovně odeslán školiteli k posouzení. Finální podobu ISP musí doktorand dopracovat nejpozději do 31. prosince.

Návrh ISP schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. V případě neschválení plánu Oborovou radou má doktorand zapracuje připomínky Oborové rady, zkonzultuje nový návrh ISP s CDS a nejdéle do sedmi pracovních dní odešle prostřednictvím SIS upravený ISP k opětovnému posouzení.

Hodnocení doktoranda

Do 1. června příslušného roku studia zpracuje doktorand podrobný návrh Hodnocení doktoranda a pošle jej v elektronické formě na e-mailovou adresu Centra doktorských studií (CDS): cds-ips@fsv.cuni.cz.

Formulář pro návrh Hodnocení doktoranda je ke stažení na stránkách FSV UK: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1352-version1-formular_hodnoceni.doc.

Doktorand doloží plnění ISP zpracovanými částmi disertační práce, potvrzeními z nakladatelství či redakcí časopisů o publikací výstupů, potvrzení o účasti na konferenci, stážích, letních školách a grantových aktivitách a výpisem známek ze SISu.

Doktorand zapracuje formální a faktické připomínky CDS do návrhu Hodnocení doktoranda a pošle konečnou verzi návrhu Hodnocení doktoranda na e-mailovou adresu CDS do 30. června.

Hodnocení doktoranda potvrdí a odůvodní studentův školitel. Hodnocení doktoranda následně schvaluje na svém zasedání Oborová rada příslušného studijního oboru. CDS informuje doktoranda e-mailem o závěrech Oborové rady. Nejpozději do čtrnácti pracovních dní od výzvy ze strany CDS stvrdí doktorand svým podpisem na Sekretariátu IPS, že byl seznámen se závěry Oborové rady.

Vzorově vyplněné dokumenty:

V příloze vyhlášky ředitele IPS č. 7/2013.

Centrum doktorských studií

Od roku 2012 nabízí Institut politologických studií svým doktorským studentům možnost naplno se zapojit do akademického života na FSV UK a věnovat se vědě a výzkumu.

Vybraní studenti budou po dobu jednoho roku podpořeni v takové výši, která jim umožní plně se věnovat vědecké práci na Institutu politologických studií.

Hlavním posláním Centra doktorských studií je vědecká a publikační činnost a participace na koordinaci doktorského studia na institutu.

Vybraní studenti do Centra doktorských studií pro akademický rok 2014/2015:

  • Mgr. Dušan Brabec
  • Mgr. Jakub Dopieralla
  • Mgr. Petr Klapal

Webové stránky Centra doktorských studií na IPS

Kontakt

Odpovědnou osobou pro přijímání dokumentů spojených s doktorským studiem je pro obor Mezinárodní vztahy:

Centrum doktorských studií

Email: cds-ips@fsv.cuni.cz

Telefon: 251 080 258

Místnost: J3100 (v době konzultačních hodin)