Volba kandidáta na funkci děkana 2017

Vyhlášení druhé volby kandidátky či kandidáta na funkci děkana

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál Fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce Fakulty písemně k rukám Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na email ditrych@fsv.cuni.cz. Nutnými přílohami návrhu jsou:

 • písemný souhlas navrhované(-ho);
 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;
 • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;
 • v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Kandidátky a kandidáti ve druhé volbě se budou moci představit Akademickému senátu během volby konané 31. 10. 2017 od 16:00 v J1034 (Aula Jinonice)

Děkan je do funkce jmenován rektorem UK.

Harmonogram druhé volby kandidátky či kandidáta na děkana

 • Lhůta pro nové návrhy kandidátů: 24. 10. 2017
 • Představení kandidátů: během volby konanané 31. 10. 2017 - od 16:00 v J1034 (Aula Jinonice)
 • Volba na zasedání Akademického senátu: 31. 10. 2017 (navazuje na představení)

AS FSV UK přijal k volbě kandidáta na funkci děkana usnesení na svém zasedání 2. 5. 2017 (zápis zde) a 17. 10. 2017 (usnesení zde).

navržení kandidáti do druhé volby

Ve lhůtě pro podávání kandidátek byli členy akademické obce řádně navrženi tito kandidáti:

 1. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – koncepce

 2. PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – koncepce

Výsledky tajného hlasování ve druhé volbě

 • 1. kolo: Tejkalová 12, Soukup 8, neplatných 0

Kandidátkou na funkci děkanky FSV UK byla v prvním kole druhé volby zvolena PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. Děkany jmenuje do funkce rektor.

Kontakt pro listinnou korespondenci

Ondřej Ditrych

Podatelna

Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 00 Praha 1

1. VOLBA

Vyhlášení volby

Akademický senát Fakulty sociálních věd UK vyhlašuje volbu kandidátky či kandidáta na funkci děkana.

Fakulta sociálních věd UK je jednou z nejmladších fakult Univerzity Karlovy. Byla založena v roce 1990 se záměrem vybudovat instituci mezioborového vzdělávání a výzkumu v oblasti společenských věd sloužících k prospěchu obnovené demokratické pospolitosti. Za dobu své existence se stala předním společenskovědním vzdělávacím a výzkumným pracovištěm s domácím i zahraničním renomé. Úlohou budoucí děkanky či budoucího děkana bude čerpat potenciál Fakulty a dále ji dynamicky rozvíjet.

Návrh kandidatury může podat kterýkoliv člen akademické obce Fakulty písemně k rukám předsedy Volební komise na níže uvedenou adresu a zároveň elektronicky na email ditrych@fsv.cuni.cz. Nutnými přílohami návrhu jsou:

 • písemný souhlas navrhované(-ho);
 • strukturovaný životopis včetně kontaktních údajů;
 • koncepce rozvoje Fakulty sociálních věd UK v doporučeném rozsahu deseti (10) stran, která se stane základem Strategického záměru pro funkční období příštího děkana a bude obsahovat vedle hlavních cílů rozvoje a způsobů jejich dosažení i představu o složení kolegia děkana;
 • v případě kandidátů narozených před 1. 12. 1971 platné lustrační osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb.

Za závaznou bude považována písemně doručená a podepsaná verze návrhu a příloh.

Kandidátky a kandidáti v prvním kole volby se budou moci představit Akademickému senátu během jeho řádného zasedání 3. 10. 2017 v budově Hollaru a akademické obci Fakulty na shromáždění konaném 10. 10. 2017 v Areálu UK v Jinonicích.

Děkan je do funkce jmenován rektorem UK.

 

Harmonogram

 • Vyhlášení volby kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017
 • Jmenování volební komise pro volbu kandidátky či kandidáta na děkana: 2. 5. 2017
 • Zveřejnění termínu a místa volby: 2. 5. 2017
 • Lhůta na podávání kandidátek: od 1. 9. do 25. 9. 2017
 • Představení kandidátek a kandidátů v rámci zasedání Akademického senátu: 3. 10. 2017, 17:00, H212 (Hollar)
 • Veřejné představení kandidátek a kandidátů akademické obci: 10. 10. 2017, 16.00, J1034 (Jinonice)
 • Volba na zasedání Akademického senátu: 17. 10. 2017
 • Lhůta pro nové návrhy v případě neúspěšné volby: 24. 10. 2017
 • Druhá volba na zasedání Akademického senátu: 31. 10. 2017

AS FSV UK přijal k volbě kandidáta na funkci děkana usnesení na svém zasedání 2. 5. 2017 (zápis zde).

 

Navržení kandidáti

Ve lhůtě pro podávání kandidátek byli členy akademické obce řádně navrženi tito kandidáti:

 1. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. – koncepce

 2. PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. – koncepce

 

Výsledky tajného hlasování

 • 1. kolo: Tejkalová 10, Soukup 10, neplatných 0
 • 2. kolo: Tejkalová 9, Soukup 9, neplatných 2
 • 3. kolo: Tejkalová 10, Soukup 8, neplatných 2

Žádný z kandidátů nebyl zvolen, neboť žádný nezískal potřebnou nadpoloviční většinu všech hlasů členů senátu.