Nico Carpentier se stává mimořádným profesorem UK

Nico Carpentier se stává mimořádným profesorem UK

Nico Carpentier se stává mimořádným profesorem UK

Nico Carpentier z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK se stává mimořádným profesorem Univerzity Karlovy. Návrh děkanky Fakulty sociálních věd Alice Němcové Tejkalové schválila na svém zasedání Vědecká rada Univerzity Karlovy poměrem 44 kladných hlasů, 3 záporné hlasy a 3 hlasy neplatné. Děkanka FSV UK slavnostně předala dekret na obsazení místa mimořádného profesora Nico Carpentierovi na zasedání Vědecké rady FSV UK dne 13. listopadu 2019.

Pozici mimořádného profesora UK může zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Rovněž jej může zastávat významný odborník, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu 20 let.

Nico Carpentier je docentem na Vrije Universiteit Brussel a na Univerzitě v Uppsale zastává pozici Senior Researcher. Je výzkumným spolupracovníkem na Cyprus University of Technology a Loughborough University. Patří mezi uznávané odborníky na oblast komunikace, médií, politiky a kultury. Od počátku března 2019 je stálým členem akademického týmu Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV, kde se zaměřuje na posílení oblasti výzkumu a internacionalizaci institutu.

Carpentierova oblast výzkumu zahrnuje široké spektrum témat se zvláštním zaměřením na procesy demokratizace, participace, sdílení moci na jedné straně a témata konfliktu, násilí a války na straně druhé. Je rovněž uznávaným odborníkem na teorii diskurzu. V posledních letech se Carpentier věnuje alternativním modelům přenosu znalostí a výzkumu založeném na umění.