Kdo je student se speciálními potřebami?

Kdo je student se speciálními potřebami?

Student se speciálními potřebami je student, jehož zdravotní stav vyžaduje úpravu studijních podmínek, které mu umožní plnohodnotné studium na univerzitě. Dle charakteru postižení lze rozlišit následující kategorie:

 • Student se zrakovým postižením
 • Student se sluchovým postižením
 • Student s tělesným a pohybovým postižením
 • Student se specifickou poruchou učení
 • Student s poruchou autistického spektra
 • Student s jinými obtížemi (psychické onemocnění, chronické somatické onemocnění)

Jaké jsou hlavní formy podpory?

 • asistence při studiu
 • zpřístupnění obsahu výuky a studijní literatury (elektronické dokumenty, audiodokumenty…)
 • tlumočnické, přepisovatelské a zapisovatelské služby
 • časová kompenzace při plnění studijních povinností 
 • individuální výuka
 • speciální informační a poradenské služby

Nárok na jednotlivá opatření se u každého jedince liší s ohledem na charakter jeho zdravotního postižení.

Na co si dát pozor

 • Student je ten, kdo musí být aktivní – v případě potřeby je to on, kdo si vyjednává s vybranými vyučujícími modifikace na základě výsledků funkční diagnostiky, úpravy se neuplatňují automaticky.
 • Modifikaci studia je třeba řešit s předstihem, úpravy není možné vyžadovat zpětně.
 • Zaevidování je třeba splnit do 31. října daného roku. Výjimečně je možné se zaevidovat, popřípadě opakovat funkční diagnostiku, i v průběhu roku, a to zejména z důvodů změny zdravotního stavu studenta.
 • Student se speciálními vzdělávacími potřebami aktivně spolupracuje s kontaktní osobou dané fakulty, se kterou může řešit případné studijní problémy.

Právo být evidován

Student se speciálními potřebami se však registrovat nemusí, je to jeho svobodné rozhodnutí. Pokud se rozhodne absolvovat studium bez jakýchkoli modifikací, má na to právo. Nicméně je třeba si uvědomit, že student nemusí dopředu znát všechny požadavky studia, takže nemusí správně odhadnout, co může být v budoucnu překážkou pro jeho úspěšné studium. Proto je doporučováno, aby se nechal zaregistrovat a v případě potřeby svůj nárok na podporu uplatnil. Pokud student v průběhu studia nenarazí na žádné překážky, nemusí služeb kontaktní osoby vůbec využít.

Péče kontaktní osoby o studenty se speciálními potřebami trvá po celou dobu jeho studia. Pokud se zdravotní podmínky na straně studenta během studia změní, je třeba o tom kontaktní osobu informovat. Je žádoucí učinit tak co nejrychleji, aby bylo možné předejít nově vznikajícím problémům nebo na ně zareagovat rychleji, než zkomplikují průběh studia.