Poskytování záloh na pracovní cesty

Poskytování záloh na pracovní cesty

Pracovní cesty se řídí aktuálním Opatřením děkana – Organizace pracovních cest na FSV UK.

Cestovní příkaz s podpisem vysílané osoby, nadřízeným zaměstnance, příkazcem operace a správcem rozpočtu střediska, kterému jde pracovní cesta k tíži, zašle zaměstnanec na ekonomické oddělení. Cestovní příkaz musí být doručen do podatelny FSV UK nejpozději 3 pracovní dny před odjezdem zaměstnance na pracovní cestu (nepočítá se den cesty). U dlouhodobých pracovních cest musí být cestovní příkaz doručen do podatelny FSV UK minimálně 14 dní před odjezdem na pracovní cestu.

Zaměstnanec může vyjet na pracovní cestu pouze, pokud byla schválena. O schválení pracovní cesty informuje pracovnice ekonomického oddělení zaměstnance emailem.

Zálohu na zahraniční pracovní cestu je možné vyplatit na základě vyplněného a řádně podepsaného formuláře Žádost o zálohu na pracovní cestu do zahraničí, který zaměstnanec podává na ekonomické oddělení současně s cestovním příkazem. V tomto případě je třeba cestovní příkaz doručit do podatelny FSV UK minimálně 5 pracovních dní před odjezdem na pracovní cestu.

Přerušení pracovní cesty musí být předem dohodnuto(formulář Dohoda o přerušení pracovní cesty)  a přiloženo k cestovnímu příkazu.

Vyúčtování pracovní cesty musí být doručeno do podatelny FSV UK do 10 pracovních dnů po ukončení pracovní cesty včetně originálních dokladů.

V případě, že je nutno v předstihu uhradit náklady na dopravu (letenka, vlak apod.), konferenční poplatek, ubytování, je třeba předložit příslušné doklady ekonomickému oddělení k provedení úhrady. Úhrada může být však provedena pouze pokud je již pracovní cesta schválena.

Formuláře ke stažení