Pořizování investičního majetku a drobného hmotného majetku

Pořizování investičního majetku a drobného hmotného majetku

Závazné postupy pro vystavování a potvrzování účetních dokladů stanovuje aktuální opatření děkana – Směrnice pro oběh účetních dokladů, kde v čl. 5 je upraven postup pro zajišťování dodávek zboží, prací a služeb.

Veškeré zakázky, práce a služby, které jsou financovány z prostředků FSV UK včetně rozpočtových a mimorozpočtových grantů, jsou objednávány zásadně prostřednictvím ekonomického oddělení. Výjimku tvoří knihy a časopisy, které objednává přímo Středisko vědeckých informací.

Dodávky zboží, prací a služeb v hodnotě nad 10.000Kč bez DPH do hodnoty 200.000Kč bez DPH jsou zajišťovány formou objednávky. Formulář ke stažení

Faktura nad 10.000Kč bez řádné objednávky nebude proplacena.

Objednávky od 50.000Kč bez DPH podléhají zveřejňování v Registru smluv.

Dodávky zboží, prací a služeb v hodnotě nad 200.000Kč bez DPH do hodnoty limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách, jsou realizovány formou smlouvy uzavírané po provedeném výběru dodavatele na základě výzvy k podání nabídky.

Pokud to vyžaduje povaha předmětu zakázky, mohou být smlouvy uzavírány i na dodávky zboží, prací a služeb, jejich hodnota nedosáhne 100.00Kč bez DPH.

Uvedené postupy jsou závazné i pro nákupy investičního majetku a drobného hmotného majetku.

Nákupy investičního majetku vycházejí z dlouhodobého záměru fakulty a odsouhlaseného kapitálového rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Nezbytnou podmínkou pro zadání zakázky financované z prostředků státního rozpočtu (vystavení objednávky nebo vypsání výzvy podle zákona o zadávání veřejných zakázek) je schválený investiční záměr. Tento investiční záměr zpracovává tajemník fakulty, který vyzve vedoucí příslušných pracovišť k předání podkladů.

Investiční záměry schvaluje podle výše závazku rektor UK nebo MŠMT ČR.