Opatření děkanky č. 8/2021

Opatření děkanky č. 8/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 8/2021

 

Název

Provádění orientačního vyšetření a odborného lékařského vyšetření při podezření na požití alkoholu nebo jiných omamných látek

 

Účinnost:

18. 5. 2021

 

V Praze dne 17. května 2021                     

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

K provedení § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a § 20 a § 21 odst. 2 a násl.  zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů stanovím tyto postupy při provádění orientačního vyšetření a odborného lékařského vyšetření při zjišťování požívání alkoholu či jiných omamných látek na pracovištích Fakulty sociálních věd UK (dále „fakulta“).

Toto opatření je závazné pro všechny zaměstnance pracovně zařazené na fakultě.   

 1. Zaměstnavatel je oprávněn vyzvat zaměstnance, u kterého je důvodné podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, aby se podrobil orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření.
 2. Zaměstnanec je povinen se podrobit na výzvu oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 3. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance předem seznámit, koho pověřil prováděním orientačního vyšetření a odborného lékařského vyšetření. 
 4. Zkouška na zjištění požití alkoholu může probíhat dvěma způsoby. První formou je provedení orientační dechové zkoušky pomocí digitálního analyzátoru alkoholu v dechu (alkohol testeru). Druhou formou je odborné lékařské vyšetření.
 5. Orientační dechovou zkoušku může zaměstnavatel provádět v odůvodněných případech, ale i namátkově.
 6. Orientační dechová zkouška je prováděna zpravidla za přítomnosti dalšího svědka, aby byla zajištěna objektivita. 
 7. Po provedení orientační dechové zkoušky musí být sepsán záznam – Protokol o provedení (orientační) dechové zkoušky na přítomnost alkoholu a podepsán pověřeným zaměstnancem, svědkem a zaměstnancem. 
 8. Při orientační dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu se další odborné lékařské vyšetření neprovádí (dechová zkouška byla provedena s prokazatelným pozitivním či negativním zjištěním na přítomnost alkoholu v dechu).
 9. Odmítne-li zaměstnanec uposlechnout pokyn podrobit se orientační dechové zkoušce nebo takovou zkoušku nelze provést nebo úspěšně dokončit (např. zadržování dechu), musí být provedeno odborné lékařské vyšetření. 
 10. Odmítne-li zaměstnanec podrobit se odbornému lékařskému vyšetření na alkohol, hledí se na něho jako by byl pod vlivem alkoholu, což může vést i k okamžitému zrušení pracovního poměru (ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce).
 11. V případě podezření, že je zaměstnanec pod vlivem jiné návykové látky, je povinen se na základě pokynu zaměstnavatele neprodleně podrobit odbornému lékařskému vyšetření.
 12. Odborné lékařské vyšetření je prováděno u poskytovatele pracovně lékařských služeb v Thomayerově nemocnici v Praze - Krč; v případě podezření na požití omamných látek následně ještě v toxikologické laboratoři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze 2.
 13. Při pozitivní krevní zkoušce na přítomnost alkoholu v krvi nebo pozitivní zkoušce na přítomnost jiných omamných látek má zaměstnanec povinnost uhradit zaměstnavateli náklady na provedení této zkoušky (doprava + provedení vyšetření), a to podle § 24 odst. 2 až 3 zákona č. 65/2017 Sb. V případě, kdy bylo provedeno odborné lékařské vyšetření z důvodu odmítnutí orientačního vyšetření, tak bez ohledu na výsledek veškeré náklady spojené s dopravou a s vyšetřením jdou za vyšetřovanou osobou (ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 65/2017 Sb.).

Přílohy:

 1. Protokol o provedení (orientační) dechové zkoušky na přítomnost alkoholu
 2. Jmenování oprávněného vedoucího zaměstnance k zjišťování alkoholu nebo jiných omamných látek u zaměstnanců FSV UK

 

 doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                             děkanka fakulty

Za správnost:

Bc. Angelika Hájková

vedoucí personálního oddělení