Opatření děkanky č. 6/2021

Opatření děkanky č. 6/2021

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Opatření děkanky č. 6/2021

Název:

Závazný postup k provedení Řádu výběrových řízení na Univerzitě Karlově

pro obsazování pracovních míst na Fakultě sociálních věd UK 

 

Účinnost:

1. 5. 2021

V Praze dne 30. 4 2021

 

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

děkanka fakulty

Čl. 1

Základní ustanovení

 1. Výběrové řízení na fakultě se řídí Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy platným od 1. 1. 2020 (dále „Řád“) a toto opatření pouze rozvádí podobnější postupy pro výběrová řízení.

 

Čl. 2

Vymezení pracovních míst

 1. Pracovní místa akademických pracovníků jsou na fakultě obsazována na základě vyhlášení výběrového řízení.
 2. Na základě výběrového řízení se obsazují též pracovní místa ředitele institutu, vedoucího katedry, vedoucího centra, vedoucího střediska a dalších pracovních (funkčních) míst, pokud tak stanoví statut fakulty nebo určí-li tak děkanka.

 

Čl. 3

Vypsání výběrových řízení

 1. Výběrové řízení vypisuje děkanka fakulty na žádost ředitele institutu nebo vedoucího daného pracoviště (dále společně „vedoucí pracoviště“) s výjimkou pracovních pozic uvedených přímo ve Statutu FSV, které vypisuje přímo děkanka fakulty (tj. pozice ředitele institutu, vedoucího centra, tajemníka fakulty).
 2. Součástí žádosti o vypsání výběrového řízení jsou kromě podmínek uvedených v čl. 2, odst. 2 Řádu rovněž údaje o předpokládaném rozsahu pracovního úvazku (stanovená délka týdenní pracovní doby).
 3. Zveřejnění vypsaného výběrového řízení zajišťuje personální oddělení, které následně oznámí příslušnému pracovišti datum, kdy končí lhůta pro podávání přihlášek uchazečů na vypsané výběrové řízení.
 4. Zveřejněním podmínek výběrového řízení se na fakultě rozumí též jeho zveřejnění v elektronické podobě na úřední desce fakulty, na fakultním webu v pracovních příležitostech, na internetových stránkách univerzity a na stránkách společnosti Euraxess, webovém portále researchjobs.cz nebo vedavyzkum.cz (dle typu pracovní pozice).
 5. Inzerát je zveřejněn v českém a anglickém jazyce. Pokud povaha práce na obsazované pozici vyžaduje aktivní znalost českého jazyka, lze od anglické verze inzerátu ustoupit.

 

Čl. 4

Komise pro výběrové řízení

 1. Vedoucí pracoviště, pro které má být výběrové řízení vypsáno, podá s žádostí o vypsání výběrového řízení i návrh na složení komise pro výběrové řízení s výjimkou předsedy komise, kterého jmenuje přímo děkanka. Předsedou komise jmenuje děkanka zpravidla proděkana či člena kolegia děkanky.
 2. Komisi jmenuje děkanka před vypsáním výběrového řízení. Komise musí mít lichý počet členů, nejméně tři, zpravidla pak pět členů. Podmínkou účasti člena komise je podepsání slibu mlčenlivosti o osobních a důvěrných údajích.

 

Čl. 5

Postup komise pro výběrové řízení

 1. Materiály a podklady pro jednání komise připravuje personální oddělení, které je předá k rukám předsedy komise.
 2. Předseda komise vyhodnotí písemné podklady od uchazečů a vyřadí uchazeče, kteří nesplňují podmínky výběrového řízení (zdůvodnění vyřazení uvede do zápisu).
 3. Předseda komise rozhodne o pozvání vybraných uchazečů na pohovor (pohovor se může uskutečnit i prostřednictvím informačních a komunikačních technologií stejně jako hlasování komise o uchazečích ve výběrovém řízení).
 4. Svolání komise zajistí ve spolupráci s personálním oddělením předseda komise, který komisi předsedá, řídí její jednání a zodpovídá za pořízení zápisu o průběhu a výsledcích jednání komise.
 5. Jednání komise je neveřejné.
 6. Na základě získaných poznatků provede komise bez zbytečných odkladů hodnocení uchazečů vč. odůvodnění. K tomuto účelu použije každý z členů komise Hodnotící a hlasovací lístek, který bude vypsán na každého uchazeče zvlášť. Na konci Hodnotícího a hlasovacího lístku určí pořadí uchazeče, v jakém dle jeho hodnocení má být zařazen do výsledku hlasování o vhodném uchazeči o pracovní pozici.
 7. Hlasování komise je tajné. Jeho výsledek dle čl. 4 odst. 10 Řádu se uvede do zápisu z jednání komise.
 8. Celkové pořadí je dáno součtem pořadí přiřknutých kandidátům jednotlivými členy komise.
 9. Zápis z jednání komise podepisují ihned po skončení jednání komise všichni přítomní členové komise. Dokumentace o průběhu a způsobu hlasování jednotlivých členů komise o jednotlivých uchazečích, případně o jiných projednávaných skutečnostech, musí být neprodleně po ukončení hlasování vložena do obálky, která bude označena popiskem „HLASOVÁNÍ“ a ihned zalepena. 

 

Čl. 6

Výsledky výběrového řízení

 1. Zápis s výsledky z jednání komise předloží předseda komise prostřednictvím vedoucí personálního oddělení děkance k vyjádření se k výsledkům výběrového řízení. Děkanka na základě tohoto zápisu rozhoduje o vítězném uchazeči. V případě, že souhlasí s rozhodnutím komise, připojí pod protokol své vyjádření slovem „SOUHLASÍM“. V případě, že s rozhodnutím komise nesouhlasí, připojí své vyjádření slovem „NESOUHLASÍM“. Děkanka může v odůvodněných případech přijmout jiného vyhovujícího uchazeče než toho, kterého komise vyhodnotila jako nejlepšího. Toto své rozhodnutí děkanka zapíše do předloženého zápisu společně s odůvodněním.
 2. Personální oddělení po vyjádření děkanky zpracuje výsledky výběrového řízení, oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům nejpozději do 14 dnů po obdržení vyjádření a zajistí další administrativní agendu s tím spojenou. 

 

Čl. 7

Nástup vítězného uchazeče do pracovního poměru

1.         Vedoucí pracoviště podává děkance prostřednictvím personálního oddělení s předstihem návrh na přijetí vybraného uchazeče do pracovního poměru (ještě před uvažovaným datem uzavření pracovního poměru s vítězným kandidátem). Návrh musí obsahovat tyto náležitosti potřebné
k vyhotovení pracovní smlouvy a mzdového výměru:

a)      návrh na pracovní a mzdové zařazení

b)      popis práce s konkrétním vymezením pracovních povinností zaměstnance.

 

Čl. 8

Ostatní ustanovení

 1. V případě výběrového řízení na pozici ředitele institutu, vedoucího centra či tajemníka fakulty může děkanka fakulty rozhodnout, že se takového výběrového řízení zúčastní tzv. nezávislý  pozorovatel bez hlasovacího práva.
 2. Nezávislým pozorovatelem bude vždy jmenován jeden ze členů Akademického senátu FSV UK. V případě výběrového řízení na pozici ředitele institutu bude tento nezávislý pozorovatel zvolen vždy z jiného institutu, než pro který se koná výběrové řízení na pozici ředitele.
 3. Nezávislý pozorovatel bude dohlížet na regulérnost výběrového řízení a při jakémkoliv podezření na nesrovnalosti či porušení regulérnosti výběrového řízení upozorní na takovou skutečnost předsedu komise pro výběrové řízení, děkanku FSV UK a předsedu Akademického senátu FSV UK.

 

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se ruší opatření děkanky č. 36/2018.
 2. Toto opatření nabývá účinnosti od 1. května 2021.  

doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

 

Za správnost:

Ing. Ondřej Blažek

tajemník

 

Přílohy:

 1. Příloha č. 1 – Zápis z jednání komise
 2. Příloha č. 2 – Hodnotící a hlasovací lístek 
 3. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o mlčenlivosti člena komise pro výběrové řízení
 4. Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o mlčenlivosti nezávislého pozorovatele výběrového řízení