Opatření děkanky č. 51/2018

Změna opatření děkana č. 33/2017 Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

 

Opatření děkanky č. 51/2018

 

Název:

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd UK

 

Účinnost:

1. 11. 2018

 

V Praze dne 31. října 2018

                                                                                                  PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                     děkanka fakulty

Závazné podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních věd jsou upraveny v ustanoveních § 75 až § 77b zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  Pro zjednodušení administrativy při uzavírání dohod o pracovní činnosti, dále „DPČ“, a dohod o provedení práce, dále „DPP, dále společně též „dohody“, stanovuji v rámci fakulty tato upřesňující pravidla:

 

Při uzavírání dohod lze využít ve spolupráci s personálním oddělením jeden z následujících postupů.

 1. Uzavření dohody prostřednictvím „Nástupního listu pro DPP a DPČ“
 • V tomto případě je nutné předat personálnímu oddělení vyplněný formulář „Nástupní list pro DPP a DPČ“. Tento formulář musí být kompletně vyplněný ve všech předepsaných bodech a podepsaný správcem rozpočtu a příkazcem operace.
 • Na základě řádně vyplněného a podepsaného „Nástupního listu pro DPP a DPČ“ personální oddělení tento formulář zkontroluje po formální a věcné stránce. V případě, že neobsahuje žádné chyby, přidělí dohodě evidenční číslo, vypracuje příslušný pracovněprávní dokument (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) ve dvojím provedení a zajistí podpis dohody děkankou fakulty.
 • Děkankou podepsanou dohodu předá personální oddělení navrhovateli (pracovišti fakulty, které požádalo o uzavření dohody), aby zajistil podpis zaměstnance.
 • Jedno provedení dohody podepsané zaměstnancem zašle navrhovatel zpět personálnímu oddělení, které jej založí do personální evidence.
 1. Uzavření dohody prostřednictvím přímo vypracovaného pracovněprávního dokumentu pro DPP či DPČ
 • Je třeba využít platné formuláře pro DPP a DPČ.
 • Formulář dohody zpracuje pracoviště fakulty (navrhovatel) výhradně na počítači, žádné údaje nesmí být vpisovány ručně.
 • Vypracovaný formulář dohody podepíše správce rozpočtu, příkazce operace a zaměstnanec, se kterým je dohoda uzavírána. Následně předá navrhovatel dohodu personálnímu oddělení.
 • Personální oddělení dohodu zkontroluje po formální a věcné stránce. V případě, že neobsahuje žádné chyby, přidělí dohodě evidenční číslo a předá ji ve dvojím vyhotovení děkance fakulty k podpisu.
 • Pokud formulář dohody neobsahuje podpis zaměstnance, personální oddělení vrátí děkankou podepsaný formulář dohody zpět navrhovateli k zajištění podpisu zaměstnance, kdy po zajištění podpisu ponechá navrhovatel jedno provedení zaměstnanci a druhé vrátí personálnímu oddělení k založení do personální evidence.
 • Pokud formulář dohody obsahuje podpis zaměstnance, personální oddělení jedno provedení dohody podepsané oběma stranami předá zpět navrhovateli a druhé založí do personální evidence.
 1. V případě, že personální oddělení shledá nedostatky buď v „Nástupním listu pro DPP a DPČ“ (bod č. 1), nebo v předané vyhotovené dohodě (bod č. 2), vrátí tento dokument neprodleně zpět navrhovateli k odstranění vad či podání nového návrhu s uvedením toho, o jakou chybu se jedná.
 2. Nástupní list pro DPP a DPČ nebo přímo vytvořený pracovněprávní dokument dohody je nutné předkládat personálnímu oddělení s dostatečným předstihem, tzn. ke konci měsíce předcházejícímu měsíci započetí práce, nejpozději však týden před započetím práce.
 3. Zaměstnancem podepsanou dohodu musí navrhovatel předat personálnímu oddělení nejpozději do 26. dne daného kalendářního měsíce.

        Dohody uzavírané s cizími státními příslušníky

 1. Dohody uzavírané s cizími státními příslušníky musí být vypracované v česko-anglické jazykové verzi.
 2. Nástupní listy pro DPP a DPČ nebo již vypracované pracovněprávní dokumenty pro dohody musí být předkládány personálnímu oddělení společně s kopií cestovního pasu nebo občanského průkazu (u občanů EU) nejpozději dva pracovní týdny před započetím práce cizincem.
 3.  Občané tzv. třetích zemí musí mít pro výkon práce na dohodu pracovní povolení nebo povolení k trvalému pobytu v ČR. Toto neplatí v případě prací týkajících se vědecké a výzkumné činnosti (zde je nutné doložit, že se jedná o tento druh činnosti, například kopie základních údajů z Návrhu Standardního projektu do veřejné soutěže ve výzkumu atd.).
 4.  Hlášenky o nástupu cizince do zaměstnání vypracovává a odesílá personální oddělení.
 5. Pokud budou Nástupní listy pro DPP a DPČ nebo již vypracované pracovněprávní dokumenty dohod (včetně jejich příloh a dalších podkladů) předány personálnímu oddělení pozdě nebo budou vráceny k opravě a doplnění a opravené dokumenty nebudou vráceny včas, personální oddělení neručí za včasné zpracování dohody vč. vyúčtování odměny z dohody. 
 6.  Na základě DPČ je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.
 7.  Na základě DPP je možné vykonávat práce v rozsahu do 300 hodin v kalendářním roce. Do tohoto rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem v rámci UK v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
 8.  DPP a DPČ lze uzavřít i na dobu delší než jeden rok. 
 9. Při sjednávání výše odměny pro jednotlivé zaměstnance je nutno se řídit rozpočtem příslušného pracoviště nebo projektu, dbát pravidel obecných zvyklostí na fakultě, dbát zásad zákoníku práce o spravedlivém odměňování zaměstnanců a rovného zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.
 10.  Nejnižší odměna nesmí být nižší než minimální mzda stanovená zákonem.
 11.  Výplata odměny za vykonanou práci bude zúčtována na základě Vyúčtování odměny za práci, a poukázána bezhotovostním převodem na účet pracovníka ve výplatním termínu fakulty. Vyúčtování na předepsaném tiskopise musí být předáno personálnímu oddělení vždy nejpozději do posledního kalendářního dne měsíce, kterého se vyúčtování týká. Podrobnější postupy jsou uvedeny v opatření děkana o výplatě mezd zaměstnancům fakulty. 
 12.  Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 33/2017 ze dne 31. 10. 2017.

 

Předepsané formuláře (formuláře jsou zveřejněny ve formulářích na webu fakulty) :

 1. formulář Nástupní list pro DPP a DPČ       
 2. formulář Dohoda o provedení práce
 3. formulář Dohoda o pracovní činnosti
 4. formulář Vyúčtování odměny za práci

 

                                       PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

                                                                                                                                            děkanka 

Za správnost:

Bc. Angelika Hájková

vedoucí personálního oddělení

 

Mgr. Tomáš Gec

tajemník fakulty